VIKTIG INFO TIL NYE BESØKENDE - Trykk her!

Det er stor informasjonsflom og den enkelte er ansvarlig for å holde seg oppdatert. For lokale rutiner/prosedyrer anbefales kontakt med smittevern-/kommuneoverlege i din kommune. Kontakt innsatsgruppen for COVID-19 på e-post [email protected], dersom du IKKE finner svar på dine spørsmål eller har gode innspill.

covidinfo.no

Oppdatert: 13.12.21 Redaktør: Nicolas Øyane (som også tar imot feilmeldinger!)

Pasientinformasjon

SKIL har i samarbeid med NFA laget et eget dokument med pasientinformasjon som kan være nyttig å gi til dine pasienter. Informasjonen inneholder blant annet hva pasienten og du som lege kan gjøre etter påvist Covid-19.

Siste nytt fra NFA/AFs innsatsgruppe

Slutt med MSIS klinikermeldinger for covid-19 (23.12.21)

For å minske arbeidsbelastningen er det fra 22.desember innført unntak for meldeplikt fra lege til MSIS for covid-19-tilfeller. Unntaket for meldeplikt gjelder ikke for tilfeller som oppfyller meldingskriterier for Multisystem inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 hos barn og unge (MIS-C) eller for covid-19 relaterte innleggelser i sykehus og covid-19 relaterte dødsfall. For kommuner som har automatisert innmelding til MSIS fra de kommunale smittesporingsløsningene via FIKS klinikermelding, vil det fortsatt være mulig å melde inn, selv om plikten bortfaller.

Endringer i sykmeldingsreglene (23.12.21)

Regjeringen har forlenget forskriften om midlertidige unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. For sykmelding er det to relevante forlengelser som nå gjelder til 30. juni 2022:
 • rett til sykepenger på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom.
 • muligheten til å utstede sykmelding uten personlig oppmøte.

Nuvaxovid (Novavax) EMA-godkjent (23.12.21)

Koronavaksinen fra Novavax (Nuvavax) ble godkjent for bruk i Europa 20.12.21. Dette er en proteinbasert vaksine som inneholder en versjon av spike-proteinet og adjuvans. Gjennom EUs forordning er Norge pålagt å gi innreise og utstede koronasertifikater for denne vaksinen. Innreise ble mulig 21.12, men det vil ta litt tid før vaksinen kan registreres i SYSVAK og gi norsk koronasertifikat.

Koronasertifikat (23.12.21)

Fra og med 1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat i 270 dager (fra siste vaksinedose). Oppfriskningsdose med vaksine som gis innen eller etter denne utløpsdatoen vil forlenge gyldigheten uten øvre begrensning i gyldighetsperioden. Påvist covid-19 vil ikke erstatte oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet slik infeksjon kan erstatte vaksinedose i primærvaksinasjonen. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom dag 11-180 etter positiv test, og kan dermed utsette behovet for oppfriskningsdose.

Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon (23.12.21)

Både FHI og kommunene har mange influensavaksinedoser igjen etter at målgruppene har fått tilbud om vaksine. Helse- og omsorgsdepartementet har nå avgjort at også personer utenom målgruppene kan få gratis vaksine fremover. Dette betyr at kommuner som ønsker det nå kan tilby gratis influensavaksine til ansatte. Ansatte som er særlig utsatt for influensasmitte, eller som er kritiske for beredskapen i kommunen bør prioriteres.
Også fastlegene kan nå bruke gratis vaksine til andre enn personer i risikogruppene. De har ikke anledning til å ta V1-takst ved slik vaksinering, men fastlegen kan ta betalt for tjenesten. FHI skriver at prisen for tjenesten bør ligge i samme område som refusjonstaksten V1 (200 kr), men det er opp til hvert enkelt kontor å fastsette pris da det etter vår mening er fri prisfastsettelse slik det var før en etablerte egne influensavaksineringstakster for risikogruppene.
Dersom kommunen eller andre vaksinatører trenger flere doser kan disse bestilles som vanlig i Vaksineforsyningens nettbutikk

Identifisering av personer i risikogrupper (23.12.21)

Mange av dere har fått forespørsel fra kommunen om å identifisere eller dokumentere risikogrupper igjen. FHI presiserer nå i et brev til kommunene at dette ikke er nødvendig. Der hvor kommunene prioriterer de med underliggende sykdom før øvrig befolkning, bør dette gjøres enklest mulig og bruke informasjonen fra primærvaksinasjonen. For å identifisere personer med alvorlig svekket immunforsvar hvor det er aktuelt å tilby oppfriskningsdose med 3 md intervall, kan samme metode som ved 3.dose i primærvaksinasjonsserien benyttes. Det er i oppfriskingsvaksineringen lagt minst mulig føringer for prioritering mellom grupper utover at de som har ventet lengst bør tilbys doser først.
Vaksinasjonssentre gi vaksine uten at spesifikk diagnose er angitt, så lenge det fremgår av henvisning eller lignende at vedkommende er i en bestemt målgruppe

Ordningen med praksiskompensasjon for koronarelatert fravær videreføres (23.12.21)

AF/NFA har jobbet hardt sammen med Legeforeningen opp mot departementet for å få videreført ordningen med praksiskompensasjonsordningen for koronarelatert fravær. Den var tenkt avviklet fra nyttår, men videreføres nå i første omgang frem til 1. april 2022.

Det er altså håp om litt færre luftveissyke for annet enn Sars-CoV-2 fremover.

Influensa (16.12.21)

Det er fremdeles svært lavt nivå av influensa i Norge. I sesongens første uker er det påvist totalt 189 tilfeller med influensa. Sist uke var det 73 funn, som er det høyeste antallet i noen uke så langt denne sesongen.

Selv om forekomsten av influensavirus fortsatt er svært lav, tolkes dette som et tidlig tegn på økende innenlandssmitte i Norge. FHI skriver at det gjenstår å se om forsterkede tiltak mot covid-19 nå vil dempe veksten av influensa.

Ifølge SYSVAK litt over 1,2 mill personer vaksinert mot influensa så langt i år. I aldersgruppen over 65 år er andelen vaksinerte nå på 63 %. Den registrerte vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er per 6.12 54 % i spesialisthelsetjenesten og 34 % i primærhelsetjenesten. FHI har tidligere anbefalt minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine, men skriver nå:

“Dagens situasjon med en antatt stor smitteøkning som følge av omikron-varianten og begrensninger i testtilgang og -kapasitet, samt usikkerheter vedrørende influensasesongen og mulighet for kraftig influensautbrudd – tilsier nå at det åpnes for samvaksinering av personer i risikogruppene også for øvrige aldersgrupper. Samvaksinering bør fremdeles unngås hos skrøpelige pasienter og dersom man skal vaksinere med Fluad Tetra. På bakgrunn av de få studiene som er gjort er det ikke grunn til å tro at en slik praksis vil påvirke effekten av noen av vaksinene. Det er mulig at samvaksinering vil øke frekvensen av bivirkninger, men vurdert mot risikoen for alvorlig sykdom ved korona- eller influensainfeksjon for personer i risikogruppene, anses dette å ha mindre betydning.”
I sin ukentlige influensarapport skriver også FHI følgende: “Forekomsten av RS-virus ligger fortsatt høyt, men er avtagende etter en topp i uke 45. Nedgangen i uke 49 sees i alle fylker med unntak av Møre og Romsdal. Andelen påvisninger av rhinovirus ligger stabilt med andel positive prøver på 12 %. Utbruddet av parainfluensavirus som har pågått denne høsten ser ut til å være over, og har hatt lav positiv-andel på̊ 2-3 % siden uke 46.”
Det er altså håp om litt færre luftveissyke for annet enn Sars-CoV-2 fremover.

TISK (16.12.21)

Kommunene skal konsentrere sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det er disse nærkontaktene som har høyest risiko for å være smittet. Se mer om dette i avsnittet Indekstilfellet – samtale, kartlegging og oppfølging.

Flere kommuner opplever utfordringer med kapasiteten innenfor de forskjellige delene av TISK-arbeidet. Kommunen bør da allokere personell til oppgaver etter følgende prioriteringsliste:
 1. vaksinering
 2. testing
 3. smittesporing i henhold til den overordnede nasjonale strategien

Karantene

 • husstandsmedlem eller tilsvarende nær: plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn. Skal ta selvtest, hurtigtest eller PCR-test så snart som mulig, og PCR-test 7 døgn etter kontakten med den smittede. Karantenen kan avsluttes ved negativ PCR-test etter 7 døgn. Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • øvrig nærkontakt: over 18 år: skal være i karantene i 10 dager, men kan gå tilbake til arbeid eller skole ved negativ PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter kontakten. Fritidskarantene frem til negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter kontakten. Barn i skolealder opp til 18 år anbefales test dag 3 og dag 7 etter kontakten. De anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden, men lavterskeltilbud for barn anbefales holdt åpent med mulighet for å benytte dette tilbudet også i testperioden. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
Karanteneplikt gjelder ikke dersom:
 • gjennomgått covid-19 siste 3 måneder
 • fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære må teste seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten for å få dette unntaket fra karantene.
varer i 6 døgn fra symptomstart OG til feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisiner.
Isolasjonsreglene gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus og påvist SARS CoV-2-variant.

Anbefalte tester (16.12.21)

Mange kommuner melder om få selvtester på lager. Helsedirektoratet ber derfor kommunene prioritere hvilke grupper som får utdelt selvtester.

Helsedirektoratet jobber med nye anskaffelser, i tillegg til 10 millioner selvtester de vil motta i ukene frem til 31.12.21. Rådene om prioritering gjelder inntil kommunene har bygget opp et tilstrekkelig lager til å kunne teste i tråd med alle faglige anbefalinger og bestemmelser.

Personer med behov for klinisk diagnostisk testing bør testes med PCR.
Liste over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge)
1.Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte.
2.Personer som har symptomer:
 • Barn og unge (7-18 år)
 • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
 • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner
3.Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
 • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
4.Innreise
 • Innreisetesting da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) har laget en oversikt over 13 selvtester for SARS-CoV-2 som de har funnet på̊ markedet i Norge. Syv av testene anbefales, fem mangler tilstrekkelig dokumentasjon at de lot seg vurdere og én anbefales ikke.

Du finner Noklus sin oversikt her 

Selvtester er generelt mer pålitelige hvis man har symptomer enn hvis man er symptomfri, men de er dårligere til å påvise smitte enn PCR. Det betyr at man kan være smittet selv om man får et negativt resultat. Hvis man får et positivt resultat, er det svært stor sannsynlighet for at man er smittet, men det bør likevel bekreftes med PCR. I tillegg er det mange brukerfeil med selvtester.

Hurtigtester (16.12.21)

Mange kommuner melder om få selvtester på lager. Helsedirektoratet ber derfor kommunene prioritere hvilke grupper som får utdelt selvtester.

Helsedirektoratet jobber med nye anskaffelser, i tillegg til 10 millioner selvtester de vil motta i ukene frem til 31.12.21. Rådene om prioritering gjelder inntil kommunene har bygget opp et tilstrekkelig lager til å kunne teste i tråd med alle faglige anbefalinger og bestemmelser.

Personer med behov for klinisk diagnostisk testing bør testes med PCR.
Liste over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge)
1.Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte.
2.Personer som har symptomer:
 • Barn og unge (7-18 år)
 • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
 • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner
3.Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
 • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
4.Innreise
 • Innreisetesting da det per nå er et forskriftsfestet krav.
Liste over hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):
 1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
 2. Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
 3. Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.
Ved symptomer: Alle med unntak av gruppene listet opp ovenfor kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon.

Helsedirektoratet anbefaler ikke bruk av molnupiravir (Lagevrio) (16.12.21)

Helsedirektoratet anbefaler ikke bruk av molnupiravir før en eventuell norsk markedsføringstillatelse foreligger. Helsedirektoratet følger situasjonen tett. Dersom positive data offentliggjøres eller dersom belastningen på helsetjenesten øker så mye at pasienter med covid-19 må nedprioriteres for annen behandling i helsetjenesten, kan anbefaling for bruk av molnupiravir før markedsføringstillatelse foreligger bli aktuelt.

Vaksinering av barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom (15.12.21)

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

FHI har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har hatt behov for akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Listen er overordnet og basert på andre grupper ungdom/voksne som har fått prioritet for vaksine tidligere, men er ikke fullstendig i den forstand at det kan være barn med sjeldne sykdommer og syndromer som ikke dekkes av listen, men likevel vil ha nytte av vaksine. Klinikere har anledning til å foreta vurderinger og anbefale vaksine til slike pasienter. For barn som følger behandlingsløp der vaksinasjon må planlegges i forhold til annen behandling (kreftpasienter, pasienter på intermitterende immunsuppressiva, planlagte inngrep osv), anbefales det at barnelege informerer foreldre om når det kan være aktuelt med vaksine.

Det er estimert at tilbudet vil omfatte omkring 3 000 barn i Norge.
Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.
«Comirnaty paediatric» (BioNTech/Pfizer) kommer kun i hetteglass med 10 doser per glass, mRNA-innhold 10ug/dose. Det er derfor nødvendig med koordinering av barnevaksinasjon for best mulig utnyttelse av hvert hetteglass, og minimere risiko for feilvaksinasjon. Derfor har 4-10 kommuner per fylke fått ansvar for å organisere et tilbud til barn. Se listen med kontaktinfo til hver av kommunene som skal tilby barnevaksinasjon her og her. I Oslo er det bydel Bjerke som vil gi tilbud. I andre større byer vil også tilbudet være samlet til enkelte vaksinasjonssteder eller -dager.
Comirnaty paediatric skiller seg på flere punkter fra vaksinen Comirnaty 30 mikrogram/dose til eldre barn og voksne:
 • Antigeninnholdet per dose er 10 mikrogram.
 • Vaksinen kommer i hetteglass med oransje lokk.
 • Vaksinen kan oppbevares i kjøleskaptemperatur (2-8 grader C) i 10 uker.
 • Fortynningsvolumet er 1,3 ml 0,9 % natriumklorid.
 • Hvert hetteglass vil etter fortynning inneholde 10 doser.
 • Injeksjonsvolumet er 0,2 ml.
 • Opptrukne sprøyter må tydelig merkes med “barnedose” for å unngå forveksling med de andre vaksinene.
Absolutt tidligste mulighet for vaksinering vil sannsynligvis være i romjulen, men det enkelte vaksinasjonssted vil selv legge ut informasjon på kommunens nettsider eller på annen måte opplyse om når tilbudet er oppe og går.

All vaksinasjon foregår i kommunal regi, og vil ikke gis hos fastlege pga flerdosehetteglass. Det er heller ikke mulig å skrive resept på vaksine. Barn med vaksinasjonsbehov kan kun få vaksine ved at de meldes til vaksinasjonssted (kan meldes av barnelege, fastlege, eller foreldre selv dersom de har brev fra fastlege/barnelege).

NB minner om at personopplysninger om diagnose og fødselsnummer IKKE må sendes i epost dersom dette benyttes, men navn + fødselsdato eller alder i år + kontaktinfo til foresatte er ok. Det er ikke grunn til eller behov for å oppgi selve indikasjonen (diagnose) for vaksinasjon i epost.
Barneleger er best egnet til å identifisere egne pasienter som kan ha nytte av vaksine. Foreldre til barn som er aktuelle kan kontaktes per brev, slik at foreldre selv kan kontakte vaksinasjonssted og fremvise at vaksinasjonsbehov er vurdert. Se brevmalforslag her. Fastleger kan også kontakte foreldre, og for enkelte barn vil det være mer naturlig at det er fastlege som opplyser foreldre om vaksinasjonstilbud. Både fastleger og barneleger kan melde inn pasienter til vaksinasjonssted etter at dette er tatt opp med foreldrene, mens timeavtale gjøres direkte mellom foreldre og vaksinasjonssted.
Koronavaksinasjon av barn krever samtykke fra begge foresatte ved felles omsorg for barnet. Det er utarbeidet samtykkeskjema som er lenket til i informasjonsbrevet.
Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. FHI anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker.

Influensa- og pneumokokkvaksine (15.12.21)

FHI minner om at alle over 65 år og personer i risikogrupper bør tilbys influensa- og pneumokokkvaksine. Vaksinene kan settes samtidig i hver sin arm. Pneumokokkvaksinen anbefales hvert 10.år. Antistoffmåling før revaksinasjon er som hovedregel ikke nødvendig. Les hele brevet fra FHI her

Følgende anbefales å ta vaksinen hvert 10. år:

 • alder over 65 år
 • sykdom som gir immunsvikt
 • medisiner som svekker immunforsvaret
 • kronisk sykdom eller tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom

Plakat til venterom

Senfølger covid-19 (15.12.21)

De fleste blir friske etter covid-19, men noen kan oppleve plager som vedvarer flere måneder etter gjennomgått infeksjon. Nå er de faglige rådene for rehabilitering etter covid-19 revidert.

Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, og som fikk senfølger, er de mest rapporterte plagene trøtthet/utmattelse, tung pust og nedsatt/endret smak- og luktesans. Det er flere kvinner enn menn som rapporterer om senfølger, selv om det er flere menn som blir smittet. Barn ser ut til å være mindre påvirket av covid-19 og får i mindre grad langvarige plager, ifølge FHI.

Justering av intervall til oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekket immunforsvar (15.12.21)

For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er redusert til 3 måneder.

Karantene (08.12.2021 + tillegg 23.12.2021)

Personer som har vært i nær kontakt (definisjon ligger her) med en person som er pålagt isolasjon etter antatt eller bekreftet smitte med omikron, skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten.

Alle nærkontakter til mistenkt omikron-smittet person skal teste seg med PCR-test så snart som mulig og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten kan karantenen avsluttes før dag 10.

21.desember kom en forskriftsendring som gjør det mulig å teste seg ut av karantene etter sju dager med selvtest eller antigen-hurtigtest tatt av helsepersonell, i tillegg til PCR som tidligere

Har du etter 1. desember fått avvist e-konsultasjonstakst på legevakt? (08.12.2021)

Feil i Helfos systemer ga avviste regningskort for e‑konsultasjoner på legevakt

Etter tips fra dere om enkelte regningskort med takst 2aek fra legevakt ble avvist, kontaktet vi Helfo som fant en feil i regelmotoren sin. Denne feilen skal nå være rettet. Helfo vil kjøre disse mottatte regningskortene på nytt og gjennomgå sitt system slik at e‑konsultasjonstakster fra legevakt etter 1.  desember blir godkjent og utbetalt. Det er ifølge Helfo derfor ikke nødvendig å sende disse kortene på nytt med mindre det også er andre feil på kortene enn bare e-konsultasjonstaksten.

Antigen hurtigtester (8.12.21)

 

Det aller viktigste er at testen tas, analyseres og oppbevares (obs kulde!) riktig. Oppfordre alle til å følge bruksanvisning nøye. Generell veiledning om prøvetaking i fremre nese er utarbeidet av FHI og er tilgjengelig på deres sider.

Det er kjent at hurtigtestene er mindre følsomme enn PCR, men akkurat hvor gode de er varierer. De testene som er kjøpt inn av Helsedirektoratet har man mer kunnskap om enn noen av de andre. Det vil komme mer informasjon om dette snarlig.

Covid-vaksinasjon - intervaller, gjennomgått sykdom, gravide, bivirkninger (08.12.21 + 23.12.21)

Regjeringen har besluttet at alle som er 18 år eller eldre kan tilbys en oppfriskningsdose med et intervall på 20 uker.
Kommunene bør innkalle de som har ventet lengst siden grunnvaksinasjon, men man trenger ikke følge en streng aldersprioritering. Det er viktig at kapasiteten i kommunen utnyttes så godt som mulig.

Vi minner også om følgende fra FHIs vaksinasjonsveileder:

 

Videre vaksinering etter gjennomgått sykdom 

Det er ikke enkelt å holde oversikt over anbefalinger om intervall for vaksineringer etter gjennomgått vaksinasjon og hvordan dette teller i koronapasset. FHI har nå laget flytskjemaer for
 • alder 18-65 år
 • alder > 65 år
 • personer med alvorlig svekket immunforsvar >18 år

Vaksinasjon etter myokarditt eller perikarditt

Det er foreløpig ikke kjent om de som har gjennomgått myokarditt eller perikarditt etter koronavaksine har risiko for gjentagelse etter neste dose. Som et føre-var-prinsipp bør disse pasientene avstå fra videre vaksinasjon. Ved høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom kan neste dose gis etter en individuell vurdering av barnelege eller kardiolog. I tilfeller hvor personer har gjennomgått myokarditt eller perikarditt av andre årsaker enn vaksine og har tilfrisknet, er vaksine mot covid-19 ikke kontraindisert.

Generelt anbefales ut ifra et føre-var-prinsipp menn i alderen 18-29 år om å vurdere å velge vaksinen Comirnaty. Det er viktig at menn i denne aldersgruppen blir informert om dette før de velger vaksinetype.

 

Menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksine

Det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, viser de første resultatene fra FHIs befolkningsundersøkelser.       
FHI gir disse rådene til kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon:
 • Kvinner med vedvarende blødningsforstyrrelser bør kontakte lege for å utelukke annen behandlingstrengende sykdom.
 • Ved forbigående menstruasjonsforstyrrelser med normalisert syklus kan neste vaksinedose gis som vanlig.
 • Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.
 • Ved behandlingstrengende menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, bør videre vaksinasjon vurderes individuelt i samråd med lege.
 • I tilfeller hvor kvinner har blødningsforstyrrelser av andre årsaker enn vaksine, kan de motta vaksine mot covid-19.

 

Andre hendelser etter vaksinasjon

Fordi en rekke tilstander oppstår i befolkningen med en viss frekvens, vil sykdommer også noen ganger helt tilfeldig kunne oppstå i samme tidsrom som en vaksine er satt, uten at det har noen sammenheng med vaksinen. Ved uavklarte tilstander bør videre vaksinasjon avventes til dette er ferdig utredet. Det er få medisinske tilstander som gjør at man ikke kan ta vaksinene som tilbys i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Hvis man mistenker at alvorlig sykdom kan skyldes vaksinen må behov for beskyttelse mot covid-19-sykdom veies opp mot mulig risiko for forverring eller tilbakefall av den mistenkte bivirkningen.

 

Gravide

FHI anbefaler at gravide får oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose, på lik linje med andre med moderat risiko. Så langt har alle gravide som har fått alvorlig sykdom på grunn av korona i Norge vært uvaksinert. Vaksinasjon beskytter også fosteret fordi det får overført antistoffer gjennom morkaken, som gir god beskyttelse de første levemånedene.
Graviditet er allerede ansett som en risikofaktor for alvorlig sykdom av covid-19, og blir nå formelt inkludert som risikogruppe for alvorlig forløp. Flere internasjonale studier viser at kvinner som ble vaksinert i svangerskapet har like lav sannsynlighet som uvaksinerte gravide for å få komplikasjoner underveis i svangerskapet, både når det gjelder svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret, spontanabort, dødfødsel og mødredødsfall.

 

Vaksinasjon av personer i karantene og isolasjon

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet med SARS-CoV-2 og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. De behøver ikke å teste seg for SARS-CoV-2 før vaksinasjon så lenge de ikke utvikler symptomer på covid-19.

Personer som er i isolasjon anbefales å vente med vaksinasjon til minst tre måneder etter at isolasjonsperioden er over og de er symptomfrie.

Både Comirnaty og Spikevax kan brukes til oppfriskningsdose:

 • Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
 • Spikevax – Halv dose (0,25 ml)

Det kommer snart mer informasjon om vaksinasjon av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom

Nyttig informasjon

Pasientinformasjon

SKIL har i samarbeid med NFA laget et eget dokument med pasientinformasjon som kan være nyttig å gi til dine pasienter. Informasjonen inneholder blant annet hva pasienten og du som lege kan gjøre etter påvist Covid-19.

Last ned “pasientinformasjon”

Motta viktige nyhetsbrev fra innstatsgruppen for Covid-19

Vi anbefaler: Motta nyhetsbrevet fra NFA og AFs innsatsgruppe for Covid-19 ved å sende e-post til [email protected]. Du kan kontakte innsatsgruppen dersom du ikke får svar på dine viktige spørsmål eller om du har gode innspill.

Gode råd fra Legeforeningen

Råd om smittefare, tilrettelegging og omplassering samt hvordan koronautbruddet påvirker din arbeidssituasjon, se Legeforeningens egen side med ofte stilte spørsmål.

Administrasjon og organisering av legekontoret

TrinnVis har samlet svar på ofte stilte spørsmål fra legekontorene knyttet til Covid-19 og tar seg av endringer i administrasjon og organisering av legekontoret. Her finner du siden til Trinnvis.