Gevinstrapport EPJ-løftet - Helsefaglig dialog

Oppdateres kontinuerlig

Denne gevinstrapporten beskriver:

 • Formål og metode for gevinstrealisering: Generelt om formål og metode for gevinstrealiseringen.
 • Kartlagte gevinster: Viktige effekter man ønsker å oppnå som følge av funksjonen.
 • Bakgrunn fra kontorene: Oversikt som viser legekontorenes status på feilmeldinger.
 • Utbredelse og bruk: Hvilke systemer som har gjort funksjonen tilgjengelig og bruken av denne.
 • Resultater fra evaluering: Resultater fra undersøkelsene som er gjort.
 • Oppsummering: En kort oppsummering av funnene.

Kilder:

FORMÅL

EPJ-løftet er et samarbeid mellom Legeforeningen og HOD der Direktoratet for e-helse er utpekt av partene til å være prosjekteier. Programmet er behovsdrevet og dets formål er å heve kvaliteten på dagens elektroniske pasientjournaler gjennom å bidra til utvikling av IKT-verktøy. Programmets mål er å bidra til å:

 • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet
 • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen
 • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren
 • Understøtte mer effektiv ressursbruk

Sammen gjør myndigheter, leverandører og brukerne et felles løft for at pasientjournalsystemene skal bli bedre.

I november 2016 ble arbeidet rundt gevinststyring og gevinstrealisering i EPJ-løftet startet opp. Det ble i løpet av de påfølgende månedene utarbeidet metodikk og verktøy tilpasset EPJ-løftet, samt utlyst anbud på helsefaglig rådgivning, herunder bistand til å identifisere, evaluere, beregne, dokumentere og rapportere på gevinster. SKIL ble valgt som leverandør og har i tett samarbeid med EPJ-løftet utført gevinstarbeidet.

 

METODE

Metodikken som er etablert for EPJ-løftet er basert på Veileder for gevinstrealisering fra Direktoratet for økonomistyring, samt KommITs Gevinstkokebok. Standardkostmodellen har vært grunnlag for prinsipper om utvelgelse av utvalg for målinger. Samtidig som metodikken er basert på rammeverkene over, har det vært stort fokus på å tilpasse aktiviteter og verktøy til behovene i EPJ-løftet på en pragmatisk måte.

Overordnet har det også vært fokus på å tilpasse ordbruk og språk til ulike mottakere, og jobbe målrettet mot å etablere en kultur for å forstå og inkludere gevinstrealisering i arbeidet med initiativene, også i prosjektorganisasjon, men hovedsakelig i linje (her SKIL og brukerne).

Gevinstene knyttet til prosjektet er blitt kartlagt gjennom Gevinstrealiseringsworkshop i samarbeid med brukerrepresentantene.

Gevinstene kategoriseres først til 1 av 4 grupper i samsvar med hovedmålene med EPJ-løftet:

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Samhandling

Deretter prioriteres gevinstene mellom 1-5 ut fra hvor ofte funksjonen kom til å bli brukt (omfang) og hvor stor effekt funksjonen ville ha i det enkelte tilfellet (betydning).

Deretter vurderes hvem som har nytte av den aktuelle gevinsten (interessenter):

 • Pasient
 • Fastlege
 • Helsesekretær
 • Legekontor
 • Samfunn
Til slutt vurderes i hvordan den aktuelle gevinsten skal kartlegges. Kartleggingen skal fortrinnsvis starte før funksjonaliteten innføres (nullmålinger). For samstemmingsmodulen for legemidler ble gevinstarbeidet imidlertid påbegynt etter at funksjonen allerede var breddet og nullmålinger er dermed ikke tilgjengelig.
Effekt Effektområde Prioritet Interessent Målt
Mer fleksibilitet for legen mtp. tilgjengelighet til kommunikasjon Effektivitet, samhandling 4 Fastlege, spesialist Spørreskjema
Strukturerte kommunikasjonskanaler Kvalitet 5 Fastlege, spesialist Nei
Lavere terskel for å sende en melding enn å ringe og snakke med vakthavende lege Samhandling 3 Fastlege, spesialist Nei
Lavere terskel for å spørre om ting man kan finne ut av selv Samhandling, effektivitet 3 Fastlege, spesialist Nei
Meldinger som ikke besvares eller ikke besvares innenfor forventet/hensiktsmessig tid og som medfører merarbeid som purring eller alternative kommunikasjonskanaler Samhandling, effektivitet, pasientsikkerhet, kvalitet 4 Fastlege, spesialist, pasient Nei
Ting blir glemt som følge av manglende systematikk for oppfølging av kommunikasjon Samhandling, effektivitet, pasientsikkerhet, kvalitet 4 Fastlege, spesialist, pasient Nei
Bedre oppfølging av utsatte pasientgrupper Samhandling, pasientsikkerhet 5 Fastlege, spesialist, pasient Spørreskjema
Unngå feil og misforståelser i kommunikasjon mellom leger Kvalitet, pasientsikkerhet 5 Fastlege, spesialist, pasient Nei
Pasienten vil få en bedre oppfølging Kvalitet, pasientsikkerhet 5 Fastlege, spesialist, pasient Spørreskjema
Omfattende korrespondanse som krever lang/omfattende respons Kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet, samhandling 4 Fastlege, spesialist Spørreskjema

Status utvikling EPJ-leverandører

Infodoc Plenario: Under planlegging / utvikling

System X: Under planlegging / utvikling

CGM Allmenn: Under pilotering

Aspit: Under planlegging / utvikling

Bruk på legekontorene

Kilde 1: Spørreundersøkelse til leger.

Det ble september 2018 lansert en spørreundersøkelse blant norske legekontor hvor både leger og annet helsepersonell ble inviterte til å delta. Spørreskjemaet var relativt kort og estimert tid for utfylling er 3 – 5 minutter. Spørreskjemaet dekker følgende 3 EPJ-delprosjekt:

 • Helsefaglig dialog
 • Melding med vedlegg
 • Bilde i EPJ

Svarene fra spørreundersøkelsen som angår de to andre EPJ-delprosjektene kan finnes i deres respektive gevinstrapporter.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Har funksjonen

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Har ikke funksjonen

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Create your account