Gevinstrapport EPJ-løftet - Forenkle felt for "Tidligere sykdommer"

Oppdateres kontinuerlig

Denne gevinstrapporten beskriver:

 • Formål og metode for gevinstrealisering: Generelt om formål og metode for gevinstrealiseringen.
 • Kartlagte gevinster: Viktige effekter man ønsker å oppnå som følge av funksjonen.
 • Bakgrunn fra kontorene: Oversikt som viser legekontorenes status på feilmeldinger.
 • Utbredelse og bruk: Beskrivelse av hvilke systemer som har gjort funksjonen tilgjengelig og bruken av disse.
 • Resultater fra evaluering: Resultater fra undersøkelsene som er gjort.
 • Oppsummering: En kort oppsummering av funnene.

Kilder:

FORMÅL

EPJ-løftet er et samarbeid mellom Legeforeningen og HOD der Direktoratet for e-helse er utpekt av partene til å være prosjekteier. Programmet er behovsdrevet og dets formål er å heve kvaliteten på dagens elektroniske pasientjournaler gjennom å bidra til utvikling av IKT-verktøy. Programmets mål er å bidra til å:

 • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet
 • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen
 • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren
 • Understøtte mer effektiv ressursbruk

Sammen gjør myndigheter, leverandører og brukerne et felles løft for at pasientjournalsystemene skal bli bedre.

I november 2016 ble arbeidet rundt gevinststyring og gevinstrealisering i EPJ-løftet startet opp. Det ble i løpet av de påfølgende månedene utarbeidet metodikk og verktøy tilpasset EPJ-løftet, samt utlyst anbud på helsefaglig rådgivning, herunder bistand til å identifisere, evaluere, beregne, dokumentere og rapportere på gevinster. SKIL ble valgt som leverandør og har i tett samarbeid med EPJ-løftet utført gevinstarbeidet.

 

METODE

Metodikken som er etablert for EPJ-løftet er basert på Veileder for gevinstrealisering fra Direktoratet for økonomistyring, samt KommITs Gevinstkokebok. Standardkostmodellen har vært grunnlag for prinsipper om utvelgelse av utvalg for målinger. Samtidig som metodikken er basert på rammeverkene over, har det vært stort fokus på å tilpasse aktiviteter og verktøy til behovene i EPJ-løftet på en pragmatisk måte.

Overordnet har det også vært fokus på å tilpasse ordbruk og språk til ulike mottakere, og jobbe målrettet mot å etablere en kultur for å forstå og inkludere gevinstrealisering i arbeidet med initiativene, også i prosjektorganisasjon, men hovedsakelig i linje (her SKIL og brukerne).

Gevinstene knyttet til prosjektet er blitt kartlagt gjennom Gevinstrealiseringsworkshop i samarbeid med brukerrepresentantene.

Gevinstene kategoriseres først til 1 av 4 grupper i samsvar med hovedmålene med EPJ-løftet:

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Samhandling

Deretter prioriteres gevinstene mellom 1-5 ut fra hvor ofte funksjonen kom til å bli brukt (omfang) og hvor stor effekt funksjonen ville ha i det enkelte tilfellet (betydning).

Deretter vurderes hvem som har nytte av den aktuelle gevinsten (interessenter):

 • Pasient
 • Fastlege
 • Helsesekretær
 • Legekontor
 • Samfunn
Til slutt vurderes i hvordan den aktuelle gevinsten skal kartlegges. Kartleggingen skal fortrinnsvis starte før funksjonaliteten innføres (nullmålinger). For samstemmingsmodulen for legemidler ble gevinstarbeidet imidlertid påbegynt etter at funksjonen allerede var breddet og nullmålinger er dermed ikke tilgjengelig.

Tabellen under viser en oversikt over de kartlagte effektene knyttet til forenkling av feltet tidligere sykdommer

Effekt Effektområde Prioritet Interessent Målt
Redusert tidsbruk ved forberedelse til neste pasient Effektivitet 4 Fastlege, Legekontor Nei
Redusert tidsbruk ved overføring av informasjon til dette feltet Effektivitet 4 Fastlege Nei
Bedre forberedelse av time (eks. hvem trenger tolk) Kvalitet, Effektivitet 4 Pasient, Fastlege, Legekontor Spørreskjema
Strukturerte sammendrag forenkler beslutningssprosessen Kvalitet 5 Pasient, Fastlege, Samfunn Nei
Bedre oversikt over hvem som har hjemmesykepleie Samhandling 4 Alle Spørreskjema
Mer oppdaterte opplysninger i henvisning og andre korrespondanser Samhandling, Pasientsikkerhet 5 Pasient, Fastlege Spørreskjema

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Status utvikling EPJ-leverandører

Infodoc Plenario: xxx

System X: xxx

CGM Allmenn: xxx

Aspit: Ferdig breddet

Bruk på legekontorene

Kilde 1: Spørreundersøkelse på legekontor.

Hvor enig er du i påstandende under?

(1 – helt uenig, 2- litt uenig, 3- verken/eller, 4-litt enig, 5-helt enig).

Indikator 2.1

Loading

Indikator 2.2

Loading

Indikator 2.3 

Loading

Indikator 2.4 

Loading

Har du innspill til de nye funksjonene som er nevnt i denne undersøkelsen? (fritekst-svar)

 • Et mye bedre system for registrering av tidligere sykdommer er helt essensielt for pasientsikkerhet og effektivitet
 • Ønsker mere struktur i og gjenbruk av tidligere sykdommer. Verktøy som hjelper meg å bygge gode journalresyme.
 • Orker ikke å foreslå forbedringer. Først må dem få elementære ting til å fungere raskere og mer pålitelig.
 • Manglet tolk pga tilgang – ikke fordi man ikke var klar over at d var nødvendig
 • Dette med tolk bør Automatisk komme inn i «den gode henvisning».
 • Jeg ønsker meg oversikt over alle disse punktene dere har spurt om. Disse mangler, jeg bruker obs feltet og skriver inn om pasienten mine har hjemmetjeneste, multidose , telefon til hjemmetjenesten/ sonen/ og navn på pasientansvarlig sykepleier , samt telefon til nærmeste pårørende til de gamle og multisyke. Dette brude vært intergrert i CGM journal!

Create your account