Gevinstrapport EPJ-løftet - Modul for Legemiddelsamstemming

Sist oppdatert 29.12.17

Denne gevinstrapporten beskriver:

 • Formål og metode for gevinstrealisering: Generelt om formål og metode for gevinstrealiseringen.
 • Kartlagte gevinster: Viktige effekter man ønsker å oppnå som følge av funksjonen.
 • Utbredelse og bruk: Beskrivelse av hvilke systemer som har gjort funksjonen tilgjengelig.
 • Resultater fra evaluering: Resultater fra undersøkelsene som er gjort.
 • Tilbakemelding fra brukerne: Fritekst-evaluering fra brukere av systemet.
 • Oppsummering: En kort oppsummering av funnene.

Kilder:

FORMÅL

EPJ-løftet er et samarbeid mellom Legeforeningen og HOD der Direktoratet for e-helse er utpekt av partene til å være prosjekteier. Programmet er behovsdrevet og dets formål er å heve kvaliteten på dagens elektroniske pasientjournaler gjennom å bidra til utvikling av IKT-verktøy. Programmets mål er å bidra til å:

 • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet
 • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen
 • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren
 • Understøtte mer effektiv ressursbruk

Sammen gjør myndigheter, leverandører og brukerne et felles løft for at pasientjournalsystemene skal bli bedre.

I november 2016 ble arbeidet rundt gevinststyring og gevinstrealisering i EPJ-løftet startet opp. Det ble i løpet av de påfølgende månedene utarbeidet metodikk og verktøy tilpasset EPJ-løftet, samt utlyst anbud på helsefaglig rådgivning, herunder bistand til å identifisere, evaluere, beregne, dokumentere og rapportere på gevinster. SKIL ble valgt som leverandør og har i tett samarbeid med EPJ-løftet utført gevinstarbeidet.

 

METODE

Metodikken som er etablert for EPJ-løftet er basert på Veileder for gevinstrealisering fra Direktoratet for økonomistyring, samt KommITs Gevinstkokebok. Standardkostmodellen har vært grunnlag for prinsipper om utvelgelse av utvalg for målinger. Samtidig som metodikken er basert på rammeverkene over, har det vært stort fokus på å tilpasse aktiviteter og verktøy til behovene i EPJ-løftet på en pragmatisk måte.

Overordnet har det også vært fokus på å tilpasse ordbruk og språk til ulike mottakere, og jobbe målrettet mot å etablere en kultur for å forstå og inkludere gevinstrealisering i arbeidet med initiativene, også i prosjektorganisasjon, men hovedsakelig i linje (her SKIL og brukerne).

Gevinstene knyttet til prosjektet er blitt kartlagt gjennom Gevinstrealiseringsworkshop i samarbeid med brukerrepresentantene.

Gevinstene kategoriseres først til 1 av 4 grupper i samsvar med hovedmålene med EPJ-løftet:

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Samhandling

Deretter prioriteres gevinstene mellom 1-5 ut fra hvor ofte funksjonen kom til å bli brukt (omfang) og hvor stor effekt funksjonen ville ha i det enkelte tilfellet (betydning).

Deretter vurderes hvem som har nytte av den aktuelle gevinsten (interessenter):

 • Pasient
 • Fastlege
 • Helsesekretær
 • Legekontor
 • Samfunn
Til slutt vurderes i hvordan den aktuelle gevinsten skal kartlegges. Kartleggingen skal fortrinnsvis starte før funksjonaliteten innføres (nullmålinger). For samstemmingsmodulen for legemidler ble gevinstarbeidet imidlertid påbegynt etter at funksjonen allerede var breddet og nullmålinger er dermed ikke tilgjengelig.

Tabellen under viser en oversikt over de kartlagte effektene knyttet til samstemmingsmodulen for legemidler og hvilke som er målt.

Effekt Effektområde Prioritet Interessent Målt
Redusert tidsbruk på samstemming Effektivitet 5 Fastlege Nærmere kartlegging på legekontor
Redusert risiko for feil i samstemmingen Pasientsikkerhet 5 Pasient, Fastlege, Samfunn Spørreskjema
Mer tillit til innhold i liste fra fastlege Samhandling 5 Pasient, Fastlege, Samfunn Nei
Bidrar til bedre kultur for samstemming (bare ved at modulen eksisterer) Fører til økt kvalitet i egen liste Kvalitet 5 Pasient, Fastlege, Helsesekretær, Legekontor, Samfunn Spørreskjema
Bedre samsvar mellom lister hos ulike aktører på samme tidspunkt Samhandling 5 Pasient, Fastlege, Helsesekretær, Legekontor, Samfunn Nei
Enklere å sammenligne lister når samme medikament står på samme linje Effektivitet 5 Fastlege Spørreskjema

Resten av dokumentet inneholder i hvilken grad funksjonen benyttes, aktuelle resultater fra målingene, tilbakemelding fra brukerne og en totalvurdering av funksjonens nytte.

Status utvikling EPJ-leverandører

System X: Ferdig breddet

Infodoc Plenario: Ferdig breddet

CGM Allmenn: Ferdig breddet

ASPIT: Planlegges ikke

Bruk på legekontorene

Kilde 1: Kartlegging via kurset «Ditt EPJ-løft»

Indikator 1.1: Har du benyttet deg av samstemmingsmodulen for legemidler? (noensinne)

Journalsystem Før kurs Etter Kurs
Infodoc Plenario 53% (33/62) 83% (19/23)
CGM 67% (20/30) 89% (8/9)
System X 67% (4/6) N/A

 

Indikator 1.2 Hvor mange ganger har du benyttet samstemmingsmodulen?

 

 

Antall svar: 33

 

 

 

Antall svar: 4

 

 

 

Antall svar: 14

 

Kilde 2: Kartlegging gjennom spørreundersøkelse på legekontor

Det ble juni 2017 lansert en spørreundersøkelse blant norske legekontor hvor både leger og annet helsepersonell ble inviterte til å delta. Spørreskjemaet var noe langt (estimert tid for utfylling 8-10 minutter), noe som reduserer antall som har tid til å svare. Hittil har 154 svart:

 • 101 leger
 • 51 helsesekretærer
 • 1 medisinsk sekretær
 • 1 assistent

Indikator 2.1 Har du brukt samstemmingsmodulen for legemidler? (kun til leger)

 • Ja: 59% (60/101)
 • Nei: 41% (41/101)

 

Indikator 2.2: Hvor lenge har du benyttet samstemmingsmodulen for legemidler? (kun til leger)

 • Over 2 år: 52% (31/60)
 • 13-24 måneder: 28% (17/60)
 • 7-12 måneder: 12% (7/60)
 • 3-6 måneder: 2% (1/60)
 • < 3 måneder: 7% (4/60)

 

Indikator 2.3: Omtrent hvor mange ganger har du benyttet deg av samstemmingsmodulen siste måned? (kun til leger)

 

 

Statistikk

Median: 4

Gjennomsnitt: 9,2

Standardavvik: 9.42

Kilde 1: Spørreundersøkelse i forbindelse med kurset «Ditt EPJ-løft»

 

Indikator 1.3 Hvor fornøyd er du med samstemmingsmodulen for legemidler?

(1 = svært misfornøyd, 10 = svært fornøyd)

 

 

Antall svar: 33 | Median: 6 | Gjenomsnitt: 5.1

 

 

 

Antall svar: 4 | Median: 4.5 | Gjenomsnitt: 4.3

 

 

 

Antall svar: 14 | Median: 4.5 | Gjenomsnitt: 4

 

Kilde 2: Spørreundersøkelse til norske legekontor

Se forrige seksjon for mer informasjon om denne undersøkelsen.

 

Indikator 2.3 I hvilken grad tror du samstemmingsmodulen bidrar til færre feil i samstemmingen av legemidler? (kun leger)

(1 = i svært liten grad, 10 = i svært stor grad)

 

Antall svar: 60 | Median: 6 | Gjenomsnitt: 5.6

 

Indikator 2.4 Tror du samstemmingsmodulen fører til at du gjør flere legemiddelsamstemminger enn tidligere?

 • Ja: 42% (25/60)
 • Nei: 47% (28/60)
 • Vet ikke: 12% (12/60)

 

Indikator 2.5 I hvilken grad gjør samstemmingsmodulen det enklere for deg å sammenligne to medikamentlister? (kun leger)

(1 = i svært liten grad, 10 = i svært stor grad).

 

Antall svar: 60 | Median: 5 | Gjenomsnitt: 5.1

 

Kilde 3 – Nærmere kartlegging på legekontor

5 legekontor ble inviterte til å delta i en nærmere kartlegging av effekter knyttet til bl.a. modul for legemiddelsamstemming, mot honorar. Inntil 4 leger på hvert kontor skulle bruke samstemmingsmodulen og skrive ned detaljerte opplysninger.

Indikator 3.1 – Tid brukt på legemiddelsamstemming

 

 

Antall legemidler i bruk ved start av legemiddelsamstemming (standardavvik):

 • Bruk av samstemmingsmodul: 9,0 (5,14)
 • Manuell samstemming: 9,7 (3,5)

Tilbakemeldingen fra brukerne av systemet er svært viktig for å kunne forbedre funksjonaliteten. SKIL har samlet inn tilbakemelding både ifm. kurset «Ditt EPJ-løft» og gjennom Spørreundersøkelse på legekontor.

Kilde 1: Kartlegging ifm. kurs

Tilbakemelding fra Infodoc-brukere:

Før gjennomført kurs:

 • Ved enkelte tilfeller fungerer ikke samstemmingen av ukjent årsak. Har hendt under 10 ganger de siste månedene
 • For mye manuelt arbeid, nesten like enkelt å gjøre det uten samstemmingen. Reseptene bør komme opp automatisk. Uansett blir vel dette noe man ikke trenger lenger når både vi og sykehuslegene får direkte tilgang på e-resept.
 • fungerer ikke noe særlig
 • Mye arbeid, dersom kun få endringer i medisinlisten
 • Må sjekke faste medisiner og fjerne de det er endring på da det ellers blir feilmelding
 • Lettere å bruke etter en kronglete start med mange ulike medikamenter til multimorbid pasient.

Etter gjennomført kurs:

 • Tungvindt
 • Det er ikke alltid det fungerer
 • Manglende mulighet til å skrive ut generiske medisiner gjør den meget tungrodd.
 • Jeg er mye mer positiv til dette etter gjennomgang på kurset
 • Synes det gjekk veldig fort på videosnuttene til legen som forklarte dette, og at han hoppet fort videre uten å forklare kva han gjorde.

Tilbakemelding fra CGM-brukere:

Før gjennomført kurs:

 • Den er rotete. Den oppdager ikke alle legemidler, og gjenkjenner ikke synonymer. Den er dessuten treg, da man må inn og signere for hver enkel endring.
 • Den har vansker med å lese dosering og frekvens på inntak.
 • Fritekst-lesingsfunksjonen sliter med å hente ut hva som faktisk er medikamenter fra lengre epikriser, og dette fører til mye merarbeid

Etter gjennomført kurs:

 • Den er alt for tungvint og tidkrevende. Det er mye raskere å legge til og seponere direkte i reseptmodulen.
 • Det blir dessverre mange feil, slim at det går fortere å ikke bruke samstemmingsmodulen

 

Kilde 2: Spørreundersøkelse blant legekontor

Funksjonen er tilgjengelig for systemene Infodoc Plenario, CGM Journal og System X. Litt over halvparten av de spurte legene har benyttet seg av funksjonen, med en frekvens hovedsakelig på ca. en gang per uke, men det varierer mye. Flere ser ut til å benytte samstemmingsmodulen etter kurset «Ditt EPJ-løft».

42% av brukerne mener de gjør flere legemiddelsamstemminger enn tidligere. Det varierer imidlertid i hvilken grad brukerne opplever at samstemmingsmodulen gjør det lettere å sammenligne legemiddellister, og om funksjonen vurderes å medføre færre feil i legemiddelsamstemmingen.

Det varierer også i hvilken grad brukerne er fornøyd totalt sett med samstemmingsmodulen.

Samstemming ved bruk av samstemmingsmodulen viser seg å ta litt lenger tid i gjennomsnitt (252 sekunder) sammenlignet med å gjøre det manuelt (204 sekunder),

Tilbakemeldingen fra brukerne er at samstemmingsmodulen oppleves noe tungvint å bruke og at den ikke alltid gjenkjenner medikamenter. Det kan synes som om det tar tid å komme i gang.

Create your account