fbpx
K V A L I T E T S P A K K E
KLINISK EMNEKURS
SMITTEVERN
3 MØTER | 6 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

VARIGHET: 15 KURSTIMER

 • 1 e-læringskurs x 4 kurstimer (45 min.) = 4 kurstimer
 • 1 planleggingsmøte x 5 kurstimer (45 min.) = 5 kurstimer
 • 1 statusmøte x 3 kurstimer (45 min.) = 3 kurstimer
 • 1 evalueringsmøte x 3 kurstimer (45 min.) = 3 kurstimer

BESKRIVELSE

I denne kvalitetspakken får du oppdatert kunnskap om pandemiberedskap og smittevern med utgangspunkt i COVID 19-pandemien. Du får også oppdatert kunnskap om influensa og pneumokokkkvaksinering. Det legges vekt på praktisk planlegging, oppfølging og evaluering av smittevernsarbeidet på deres legekontor. Kurset passer best om alle på legekontoret tar det, men det kan også tas som en smågruppe bestående av flere legekontor.

Kvalitetspakken er et samarbeid mellom SKIL, NFA og Trinnvis. Det består av tre møter spredt i tid for å kunne justere og evaluere tiltakene underveis.

Det kreves ingen installeringer av uttrekksprogramvare og gruppemøtene holdes av legene selv når det passer de, uten veileder.

Den som melder på gruppen blir gruppeleder og vil få informasjon om hvordan kurset administreres.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

 • LM 72: Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.

Allmennmedisinske kompetansemål

 • ALM 001: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.
 • ALM 010: Selvstendig og i samarbeid med andre bidra til sosialt ansvarlige tiltak på system- og samfunnsnivå for å påvirke faktorer i lokalsamfunnet av betydning for liv og helse.
 • ALM 011: Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.
 • ALM 016: Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.
 • ALM 041: Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.
 • ALM 064: Ha utviklet god seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse.
 • ALM 067: Selvstendig kunne skille kritiske symptomer fra uvesentlige symptomer under stress, tidsnød og påtrykk fra omgivelsene.

Samfunnsmedisinske kompetansemål:

 • SAM038: Beherske ledelse og organisering av smittevernsarbeid.
Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.