Samarbeidspartnere og nettverk

SKIL har flere samarbeidspartnere med et felles mål om å heve kvaliteten på legekontor i Norge.

nfa_logo
NFA

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) er allmennlegenes fagmedisinske forening organisert under Legeforeningen. NFA har gjennom en årrekke jobbet for å innføre systematisk kvalitetsarbeid på norske legekontorer gjennom flere prosjekter. Spesielt er det naturlig med et tett samarbeid med Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid.

På deres nettsider finnes beskrivelser av mange nyttige kvalitetsprosjekter som kan gjennomføres i egen praksis, f eks brukerundersøkelser, Maturity Matrix, Scaling Questions mm.

uib-no-100
IGS | Universitetet i Bergen

Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

hdir
Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobbes det for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. SKIL deltar i EPJ-løftet, delprosjekt rapportering som skal løfte kvaliteten på rapporteringsmulighetene på EPJ brukt i primærhelsetjenesten. Et kommunalt pasient- og brukerregistre (KPR) skal gi tilgang til data fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og derved gi grunnlag for bedre planlegging, styring og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

nklm
NKLM | NORCE

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM/NORCE) skal gjennom forskning og fagutvikling, og gjennom samarbeid med andre fagmiljøer, bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

UNIRESEARCH
AFE | Uni Research

Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) Bergen, Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er partner i flere forskningssentre.

Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital, NTNU Universitetsbiblioteket, NTNU University Library
Kunnskapssenteret

Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenterets) oppgaver er forskning og fremme bruk av forskningsresultater, helseøkonomiske analyser, måling av kvalitet på utvalgte tjenester, forbedret pasientsikkerhet, utvikling av metoder og tilby undervisning. Kunnskapssenteret har en sentral rolle i gjennomføringen av tiltaket gode pasientforløp, hvor SKIL er involvert.

statens-legemiddelverk
Statens Legemiddelverk

I forbindelse med SKILs første tema – Legemiddelgjennomgang – er det inngått samarbeid med Legemiddelverket for å planlegge det faglige opplegget best mulig. Legemiddelverkets sjekkliste for legemiddelgjennomgang er et godt verktøy for allmennlegen.

itryggehender
Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge. Samstemming av legemiddellister er ett av innsatsområdene.

nokluslogo
Noklus

Norsk Kvalitetssikring av lab utenfor sykehus (Noklus) ble etablert i 1992, og har et svært godt nettverk mot allmennpraksis i forhold til laboratorievirksomhet/analyser. Noklus har også ansvar for Diabetesregisteret, og utviklet programvaren Praksisprofil som utarbeider rapporter om egen praksis for allmennlegen.

asp_lgo
ASP

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

trinnvis
Trinnvis

TrinnVis er en webtjeneste som hjelper helsevirksomheter å drive systematisk kvalitetsarbeid i tråd med Internkontrollforskriften.

medrave
Medrave

Medrave hjelper virksomheter med kvalitetsforbedringer gjennom intuitive og tydelige statistikkpaneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusere på det som viktig. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig fram faktor for vår fremgang.