fbpx

Samarbeidspartnere og nettverk

SKIL har flere samarbeidspartnere med et felles mål om å heve kvaliteten på legekontor i Norge.

nfa_logo
Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) er allmennlegenes fagmedisinske forening organisert under Legeforeningen. NFA har gjennom en årrekke jobbet for å innføre systematisk kvalitetsarbeid på norske legekontorer gjennom flere prosjekter. Spesielt samarbeider vi tett med Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid.

uib-no-100
Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin | Universitetet i Bergen

Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

IGS er en faglig samarbeidspartner for SKIL i flere prosjekter.

hdir
Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobbes det for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

SKIL samarbeider tett med Helsedirektoratet i flere prosjekter, deriblant utvikling av kommunalt pasient- og brukerregister KPR) som skal gi tilgang til data fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og derved gi grunnlag for bedre planlegging, styring og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

SKIL bidrar også inn i referansegruppen til prosjekt allmennlegedata som skal visualisere data fra KPR og et prosjekt knyttet til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for fastlegetjenesten. SKIL har også deltatt i prosjekt knyttet til Triageringsløsninger for innkommende henvendelser til fastlegekontor.

nklm
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin | NORCE

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM/NORCE) skal gjennom forskning og fagutvikling, og gjennom samarbeid med andre fagmiljøer, bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

UNIRESEARCH
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) | Uni Research

Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) Bergen, Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er partner i flere forskningssentre.

HuXbyUTm_400x400
Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler. Folkehelseinstituttet har sammen med KS en sentral rolle i gjennomføringen av læringsnettverk i gode pasientforløp, hvor SKIL er involvert.

SKIL har også tett dialog med avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet (tidligere pasientsikkerhetsprogrammet).

statens-legemiddelverk
Statens Legemiddelverk

SKIL har hatt tett samarbeid med Statens Legemiddelverk i vårt første tema – Legemiddelgjennomgang. Legemiddelverkets sjekkliste for legemiddelgjennomgang er et godt verktøy for allmennlegen.

Uten navn 2
Praksisnett

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. Kliniske studier i allmennmedisin er forskning der pasienter som går til fastlegen deltar.

Les mer på praksisnett.no

nokluslogo
Noklus

Norsk Kvalitetssikring av lab utenfor sykehus (Noklus) ble etablert i 1992, og har et svært godt nettverk mot allmennpraksis og tilby kvalitetssikring av laboratorieundersøkelser. Noklus har også ansvar for Norsk Diabetesregister for Voksne, og utviklet programvaren Noklus Praksisprofil som utarbeider rapporter om egen praksis for allmennlegen.

SKIL har samarbeidet med Noklus i temaene Legemiddelgjennomgang og Gjør Kloke Valg.

asp_lgo
Antibiotikasenteret for primærmedisin

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et Nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge.

ASP er SKILs hovedsamarbeidsparter i temaet riktigere antibiotikaforskrivning.

trinnvis
Trinnvis

TrinnVis er en komplett webtjeneste som tilbyr internkontroll- og avvikssystem til helsevirksomheter, og sørger for at helsevirksomheten følger gjeldende lovverk og forskrifter. SKIL har samarbeidet med Trinnvis i kursene Orden og Kvalitet med Trinnvis og Smittevern.

medrave
Medrave

Medrave tilbyr systemer for uttrekk av data for oversikt over egen praksis, og visning via statistikkpaneler. Gjennom statistikken kan man også få opp lister med pasienter som trenger spesiell oppfølging, for eksempel pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19 infeksjon. Gjennom løsningen Medrave Prisma kan data også aggregeres på kommunalt nivå for kommunal ledelse av helsetjenesten. SKIL samarbeider med Medrave og har egne Medrave-rapporter knyttet til temaene Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning, Gode Pasientforløp og Gjør Kloke Valg.