fbpx

Dreiebok for kommunesamarbeid

Praktisk informasjon for kommuner som har kommunesamarbeid

1. Kommunedashboard

Kommunedashboard er SKILs styringsverktøy for å administrere kvalitetsarbeid på legekontoret. Her finner du følgende menyer:

  • Oversikt over leger i kommunen: gir oversikt over alle legekontor, leger og vikarer på kontorene, hentet fra Helfos fastlegeregister.
  • Informer om kvalitetssamarbeid: gir deg mulighet til å informere om kvalitetssamarbeidet til kommunens fastleger.
  • Inviter legene til kvalitetsseminar: gir deg mulighet til å opprette og invitere legene til kvalitetsseminar i kommunen. Legene vil automatisk få en epost hvor de må bekrefte eller avkrefte deltakelse.
  • Pasientundersøkelser: gir deg mulighet til å gjennomføre pasientundersøkelser i kommunen.
  • Kvalitetsrapport: presenterer resultater fra de ulike SKIL-aktivitetene.
  • Kommunens registerdata: lenker videre til Helsedirektoratets allmennlegestatistikk.
  • Medrave registerdata: lenker videre til Medrave Prisma som gir oversikt over aggregert statistikk fra kommunen samlet inn via uttrekksprogrammet Medrave.
  • Egen kommune: gir deg oversikt over detaljer rundt den inngåtte avtalen med SKIL.

Du logger på SKIL Kommunedashboard med BankID el. på følgende lenke: https://eportal.skilnet.no/dashboard/kommuner

Informasjon til fastleger (ALU-møte)

Videoen under er ment som informasjon til fastleger, f.eks. via ALU-møter. Den kan også sendes på e-post eller lignende.

Lenke til video finner du her: https://vimeo.com/643477447

 

2. Opplæring av kommunelege

Ved kommunesamarbeid ønsker vi å rekruttere en lokal kommunelege som får opplæring i å bruke våre systemer og holde kvalitetsseminar. Kommunelegen vil også ha mulighet til å delta på møter i fastlegenes kvalitetspakker.

Det varierer i hvilken grad fastlegenes grupper er avhengige av ekstern ledelse. Noen grupper klarer seg fint men kun gruppeleder, mens andre trenger en ekstern person f.eks. på første gruppemøte for å komme i gang. Det kan også være en anledning til å orientere om kommunens innsats på det aktuelle området.

Du finner mer om hva opplæringen består i på SKILs veiledersider.

3. Organisere kvalitetspakker

Kvalitetspakkene er kjernen i kommunesamarbeidet med SKIL. En kvalitetspakke består av 3 kollegagruppemøter hvor legene vurderer kvalitet i egen praksis, planlegger og følger opp kvalitetsforbedring knyttet til et bestemt tema.

For mer informasjon om kvalitetspakker og oversikt over tema, klikk her.

Etter påmelding av en kommune vil kommuneoverlege eller annen kommunal leder få tilgang til kommunedashboard.

Påmelding til kvalitetspakker skjer i 2 trinn:

  1. Kommuneoverlege sender informasjon om kvalitetspakker via kommunedashboard. Legene organiserer seg i grupper, som enten kan være et legekontor, en smågruppe eller helt nye grupper.
  2. En lege for hver gruppe får rolle som gruppeleder og melder på hele gruppen på www.skilnet.no/pakker . Dato for det første av tre gruppemøter legges inn i påmeldingsskjemaet.

Alle legene i hver gruppe vil få informasjon om at det er påmeldt kurset med informasjon om å godta kursvilkår innen 14 dager.

Ved å bruke påmeldingsskjemaet sikrer man at alle legene får den nødvendige informasjonen for å gjennomføre hele kvalitetspakken.

4. Organisere kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Kvalitetsseminaret holdes enten i eller etter kontortid.  Det anbefales at både fastleger, kommuneoverlege og andre involverte i kvalitetsarbeid i kommunen deltar.

Når du oppretter kvalitetsseminar vil alle inviterte motta en mail hvor de enten må akseptere eller avslå invitasjonen innen to uker. Du kan følge med i kommunedashboard hvem som har meldt seg på.

For mer informasjon om kvalitetsseminar, se egen side om dette.

5. Gjennomføre pasientundersøkelse

Når du trykker på pasientundersøkelser får du opp en lenke som kan sendes enten via SMS, mail eller legges på kommunens hjemmesider. Den lenker direkte til en spørreundersøkelse som baserer seg på FHI´s skjema brukererfaringer med fastlegen og fastlegekontoret, videre bearbeidet av NFA og SKIL.

6. Kvalitetsrapport

Under kvalitetsrapport i kommunedashboard finner du foreløpig oversikt over gjennomførte kvalitetspakker og fastlegers erfaringer med kvalitetsarbeid i kommunen. Det vil utvikles flere indikatorer fortløpende.

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss på [email protected]

black-and-white-vhs-tape-on-white-wooden-surface-1302308
Tutorial | kommunedashboard (5 min.)

Se videoforklaring til kommunedashboard for mer detaljert forklaring på de ulike oppgavene.