Halvdagsseminar

Halvdagsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Halvdagsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber i kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

SKILs halvdagsseminar er en samling på 6 skoletimer (6×45 minutter) som holdes enten i eller etter kontortid.  Hovedfokus er å etablere en felles forståelse for hva kvalitetsarbeidet er og hvordan man best kan legge til rette for det i kommunen. Her diskuteres tilgjengelige kilder til data om kommunens helsetjeneste, i tillegg får hvert kontor mulighet til å kartlegge viktige deler av egen praksis. Hittil har de aller fleste fastlegene satt pris på halvdagsseminaret, og det fleste anbefaler kolleger å delta!

I etterkant av halvdagsseminaret utarbeides også en kvalitetsrapport for kommunen. Rapporten inneholder både data fra ulike registre og kilder, organiseringen av kontorene og hva som foregår av praktisk kvalitetsarbeid på kontorene.

PRIS for halvdagsseminar, inkludert kvalitetsrapport, avhenger av kommunestørrelse, og varierer fra 50.000,- til 100.000,- kr eks. moms. Ta kontakt for mer informasjon.

Informasjon og pris

SKILs halvdagsseminar er en samling på 6 skoletimer (6×45 minutter) som holdes enten i eller etter kontortid.  Hovedfokus er fastlegetjenesten som jobber med kvalitet i kommunen hvor man etablerer en felles forståelse for hva kvalitetsarbeidet er og hvordan man best kan legge til rette for det. Her gjennomgås aktuelle kilder til data som man diskutere (data for kommunal helsetjeneste), i tillegg til at hvert kontor får mulighet til å gjøre en egen kartlegging av viktige deler av praksis. (Hittil har de aller fleste fastlegene satt pris på halvdagsseminaret, og det fleste anbefaler kolleger å delta.)

I etterkant av halvdagsseminaret utarbeides også en kvalitetsrapport for kommunen. Rapporten inneholder både data fra ulike registre og kilder, organiseringen av kontorene og hva som foregår av praktisk kvalitetsarbeid på kontorene.

PRIS for halvdagsseminar, inkludert kvalitetsrapport, avhenger av kommunestørrelse, og varierer fra 50.000,- til 100.000,- kr eks. moms. Ta kontakt for mer informasjon.

Læringsmål
 • Lære om grunnprinsipper i kvalitetsarbeid og kjenne til modell for kvalitetsforbedring
 • Kjenne til fordeler og ulemper med bruk av kvalitetsindikatorer i kvalitetsarbeid
 • Lære å søke opp og vurdere indikatorer fra allmennlegetjenesten, både fra datauttrekk lokalt og nasjonale registre
 • Kunne kartlegge egen praksis på områder som ikke dekkes av datauttrekk og nasjonale registre
 • Starte planlegging av kvalitetsforbedring både på legekontorene og i kommunen som helhet
Agenda
 • Kvalitetsforbedring i primærhelsetjeneste:
  • Forbedringsmodellen, kort innledning i kvalitetsarbeid (ca. 30 minutter)
  • Kvalitetsindikatorer, hvor finner vi dem og hvordan vurdere dem? (ca. 30 minutter
 • Aktuelle kommune:
  • Praksisprofil / NIP ( uttrekkverktøy i EPJ ) : Hva er forbedringspotensialene i kommunen? Diskusjon (60 min)
  • Kartlegging av egen praksis gjennom Poeng i Praksis / Mitt legekontor som styringsverktøy (30 min)
  • Hva kan vi lese av de nasjonale kvalitetsindikatorene? (kilder – helsenorge.no, iPLOS, KPR..) (30 min)
 • Kommunalt forbedringsprosjekt basert på Praksisprofil/PIP.
  • Etablering av et felles forbedringsprosjekt, vurdere ulike behov kommunalt og lokalt hos legene? Valg av aktuelle kliniske emnekurs. Etablering av felles møtearenaer (ALU/medarbeidersamtaler?) Diskusjon (90 min)
Invitasjonsbrev

Kjære, fastlege

din kommune og SKIL inviterer til halvdagsseminar!

SKIL er et non profit-selskap eiet av Legeforeningen med underforeninger. SKIL drives av allmennleger og tilbyr systemer for kvalitetsforbedring for legekontorene.

Halvdagsseminaret er en arena hvor fastleger og kommuneoverlege sammen diskuterer hvordan kvalitetsarbeidet på legekontorene kan understøttes best mulig. På halvdagsseminaret ser vi blant annet på data om tjenesten med utgangspunkt i flere kilder. På forhånd vil deres kontor få tilbud om installasjon av Medrave, som gir oversikt over viktige deler av praksis, som antibiotikaforskrivning, legemiddelgjennomgang og oppfølging av sårbare pasientgrupper. For mer informasjon om Medrave se www.medrave.no. Vi vil også se hvordan kommunen blir målt i andre registre, som reseptregisteret og Kommunalt Pasient og Brukerregister (KPR).

Kommunen vil kun få tilgang til data på bydelsnivå, mens du selv vil kunne slå opp data om egen praksis. Underveis i møtet vil du også få muligheten til å komme med tilbakemelding til kommunens håndtering av kvalitetsarbeidet på legekontorene, og vi vil til slutt presentere SKILs metodikk og tilbud til legekontorene.

Kommunen og SKIL ønsker at så mange fastleger som mulig deltar, da vi trenger best mulig datagrunnlag og flest mulig innspill fra fastlegene for å understøtte kvalitetsarbeidet på legekontoret. Vi håper å se deg der!

Halvdagsseminaret gir 6 poeng til etter- og videreutdanning i allmennmedisin. Etter halvdagsseminaret vil dere også få gjennomføre et klinisk emnekurs fra SKIL.

Påmelding: trykk her for å melde deg på

Kvalitetsrapport

Eksempler på innhold i kvalitetsrapporten

 • Hvorfor denne kvalitetsrapporten?
 • Data og faktatall fra kommunen
  • Helfo
  • KPR
 • Legenes vurdering av kvalitetsarbeidet
 • Uttrekksdata fra legekontorene (Medrave)
 • Organisering og ledelse av legekontorene i kommunen
 • Kvalitetsarbeidet fremover
 • Indikatorer
rapportmockup_3