K L I N I S K E

E M N E K U R S

lmg_logo

Legemiddelgjennomgang (LMG)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av de medikamentene pasienten faktisk bruker, inkludert indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner. Pasientens ønsker og behov er sentrale. Dette sørger for at både pasienten, legen og annet involvert helsepersonell har oversikt over sine medikamenter, og det er viktig for pasientsikkerheten.

raf

Riktigere Antibiotikaforskrivning (RAF)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Dette kurset gir deg bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning, er et samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Kurset består av 3 gruppemøter med forutgående e-læringskurs. E-læringskursene gir deg oppdatert kunnskap om riktig antibiotikaforskrivning, og du vil få veiledning i forbedring av praksis knyttet til dette.

NB! Dersom du skal melde deg på det gratis kurset Riktigere antibiotikabruk i kommunene – RAK, i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), så benytt den røde knappen ovenfor!

pug

Gode Pasientforløp for Utsatte Grupper (PUG)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Eldre personer med kronisk sykdom har ofte behov for tett og tverrfaglig oppfølging av helsetjenesten – ikke minst av fastlegen. I dette kurset tar vi for oss hvordan vi kan forbedre oppfølging og det tverrfaglige samarbeidet rundt eldre pasienter med kronisk sykdom. Kurset er organisert som gruppemøter og e-læringskurs og gir en aktiv læringsarena for deltakerne.

S K I L s  G R U N N P A K K E

KER | PIP | GKL | EPJ | OKT

ker_mork

Kvalitet i e-resept (KER)

e-læringskurs - 5 poeng (Gratis)

Velkommen til kurs i Kvalitet i e-resept – et e-læringskurs utviklet av direktoratet for e-helse og Senter for Kvalitet i Legekontor. Kurset er egnet for alle norske leger (både på sykehus, sykehjem og i allmennpraksis), og gir viktig kunnskap om hvordan løsningen skal brukes for å unngå feil.

Dette kurset tar for seg hvordan e-resept er bygget opp, med vekt på Reseptformidleren. Vi vet at svært mange pasienter har feil resepter i Reseptformidleren, noe som er en fare for pasientsikkerheten. Ved å få til en felles innsats har vi muligheten til å bedre dette!

pip

Poeng i Praksis (PIP)

Tverrfaglig kvalitetsarbeid - Inntil 20 valgfrie poeng (Gratis)

SKIL har utviklet et gratis nettbasert verktøy for å kartlegge deres praksis på viktige områder og planlegge tverrfaglig kvalitetsarbeid. Vi har også laget et verktøy for å følge opp under og gjennomføring av et forbedringsprosjekt.

Tverrfaglig kvalitetsarbeid gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning.

gkl

Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for Legekontor (GKL)

E-læringskurs - 3 poeng

Kurset gir en generell innføring i kvalitetsarbeid og inkluderer anerkjent internasjonale prinsipper som virker i praksis. Det er tilrettelagt med eksempler fra virkeligheten på norske legekontor.

Kurset gir 3 valgfrie poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.

EPJ

Ditt EPJ-Løft (EPJ) - Infodoc & CGM

E-læringskurs - 3 poeng

Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for ehelse og omhandler nye funksjoner i journalsystemet utviklet gjennom EPJ-løftet. EPJ-løftet er et brukernært samarbeid mellom Direktoratet for ehelse, den norske Legeforeningen og EPJ-leverandørene.

Dessverre har vi foreløpig kun mottatt videoer for Infodoc Plenario og CGM.

okt

Orden og Kvalitet med Trinnvis (OKT)

E-læringskurs

Kurset er gratis, og gir en innføring i etablering av et internkontroll- og kvalitetssystemet Trinnvis på legekontoret. Kurset er et samarbeid med det nettbaserte kvalitetssystemet Trinnvis. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter, det er enkelt, effektivt og sørger for at kontoret følger alle nødvendige lover og forskrifter.

Siden kurset er bundet opp mot ett bestemt kommersielt produkt er det dessverre ikke tellende til legers etter- og videreutdanning. Imidlertid kan både kurset og Trinnvis benyttes til tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret, som gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning per resertifiseringsperiode. For å få tildelt poeng må følgende skjema fylles ut: Klikk her for skjema.