fbpx

SKIL-kurs: Kvalitetspakker

SKIL-kurs: Kvalitetspakker

K V A L I T E T S P A K K E
Bedre liv med diabetes (DIA)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Sunn seksuell helse hele livet (SHL)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Vanedannende legemidler (VLM)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Legemiddelgjennomgang (LMG)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Kloke valg (KV)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Riktigere antibiotika (RAK)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Sykmeldingsarbeid for leger (SFL)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
E-konsultasjon

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

K V A L I T E T S P A K K E
Stoffskifte

Kvalitetspakken søkes refusjonsgodkjenning

SKIL-kurs: Andre kurs

SKIL-kurs: E-kurs

Gruppelederkurs
Grunnkurs kvalitetsarbeid
Trygg med Trinnvis
Kvalitet i e-resept
Diagnosekodekurs
VeRaVest Radiologi
E-konsultasjon