Vi oppgraderer vår påmeldingsløsning!

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemelding fra tidligere deltakere har vi besluttet å gjøre en oppgradering av vårt system, inkludert vår påmeldingsløsning. Nytt påmeldingsskjema lanseres den 10. februar 2020, og vi gleder oss til å gi deg en forbedret opplevelse! I mellomtiden kan du fortsatt lese om våre tilbud under og melde din interesse ved å sende ditt navn, arbeidssted og ønsket kurs til kontakt@skilnet.no – så tar vi kontakt med deg senest i februar. Dersom du er med i kommunesamarbeid eller ønsker sterkt å starte før den 10. februar, gi beskjed om dette i mailen.

Prisen for kliniske emnekurs er 3500,- kr per lege, i tillegg til eventuelle utgifter til uttrekksverktøy (eks. Medrave).

KLINISKE EMNEKURS

dark_kv

Kloke Valg (KV)

Klinisk emnekurs - 18 poeng

Dette kurset gir deg bedre oversikt over egen rekvisisjon av blodprøver og røntgenundersøkelser. Hvor ofte henviser du for eksempel pasienter med rygg-/ eller knesmerter sammenlignet med andre? Du vil få oppdatert kunnskap om hvordan vurdere klinisk nytte av ulike blodprøver og røntgenundersøkelser, med vekt på å unngå overdiagnostikk. Kurset bygger på de samme prinsippene som den verdensomspennende kampanjen «Choosing Wisely»

Kurset er bygget opp etter SKIL-modellen, les mer om den her.

EPJ

Vårt EPJ-løft | Gratis

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Dette kurset er produsert i samarbeid med Direktoratet for E-helse. I dette kurset gjennomgås funksjoner som er utviklet gjennom det nasjonale IKT-prosjektet «EPJ-løftet». Det består av en e-læringsmodul (5 x 45 minutter) og 2 møter (5 x 45 minutter) som både passer for legekontoret og smågruppa. Her vil dere teste funksjoner i praksis og planlegge hvordan dere kan gjøre nytte av dette i egen praksis. På gruppemøtene får dere også muligheten til å gi tilbakemelding om hva dere synes om funksjonene.

Kurset er bygget opp etter SKIL-modellen, les mer om den her.

dark_boa

Bedre Oversikt Antibiotika (BOA)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Dette kurset gir deg bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning, er et samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Kurset består av 3 gruppemøter med forutgående e-læringskurs. E-læringskursene gir deg oppdatert kunnskap om riktig antibiotikaforskrivning, og du vil få veiledning i forbedring av praksis knyttet til dette.

Kurset er bygget opp etter SKIL-modellen, les mer om den her.

dark_lmg

Legemiddelgjennomgang (LMG)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av de medikamentene pasienten faktisk bruker, inkludert indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner. Pasientens ønsker og behov er sentrale. Dette sørger for at både pasienten, legen og annet involvert helsepersonell har oversikt over sine medikamenter, og det er viktig for pasientsikkerheten.

Kurset er bygget opp etter SKIL-modellen, les mer om den her.

dark_pug

Gode Pasientforløp for Utsatte Grupper (PUG)

Klinisk emnekurs - 15 poeng

Eldre personer med kronisk sykdom har ofte behov for tett og tverrfaglig oppfølging av helsetjenesten – ikke minst av fastlegen. I dette kurset tar vi for oss hvordan vi kan forbedre oppfølging og det tverrfaglige samarbeidet rundt eldre pasienter med kronisk sykdom. Kurset er organisert som gruppemøter og e-læringskurs og gir en aktiv læringsarena for deltakerne.

Kurset er bygget opp etter SKIL-modellen, les mer om den her.

S K I L s  G R U N N P A K K E

KER | PIP | GKL | EPJ | OKT

ker_mork

Kvalitet i e-resept (KER)

e-læringskurs - 5 poeng (Gratis)

Velkommen til kurs i Kvalitet i e-resept – et e-læringskurs utviklet av direktoratet for e-helse og Senter for Kvalitet i Legekontor. Kurset er egnet for alle norske leger (både på sykehus, sykehjem og i allmennpraksis), og gir viktig kunnskap om hvordan løsningen skal brukes for å unngå feil.

Dette kurset tar for seg hvordan e-resept er bygget opp, med vekt på Reseptformidleren. Vi vet at svært mange pasienter har feil resepter i Reseptformidleren, noe som er en fare for pasientsikkerheten. Ved å få til en felles innsats har vi muligheten til å bedre dette!

pip

Poeng i Praksis (PIP)

Tverrfaglig kvalitetsarbeid - Inntil 20 valgfrie poeng (Gratis)

SKIL har utviklet et gratis nettbasert verktøy for å kartlegge deres praksis på viktige områder og planlegge tverrfaglig kvalitetsarbeid. Vi har også laget et verktøy for å følge opp under og gjennomføring av et forbedringsprosjekt.

Tverrfaglig kvalitetsarbeid gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning.

gkl

Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for Legekontor (GKL)

E-læringskurs - 4 poeng

Kurset gir en generell innføring i kvalitetsarbeid og inkluderer anerkjent internasjonale prinsipper som virker i praksis. Det er tilrettelagt med eksempler fra virkeligheten på norske legekontor.

Kurset gir 3 valgfrie poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.

okt

Orden og Kvalitet med Trinnvis (OKT)

E-læringskurs

Kurset er gratis, og gir en innføring i etablering av et internkontroll- og kvalitetssystemet Trinnvis på legekontoret. Kurset er et samarbeid med det nettbaserte kvalitetssystemet Trinnvis. Systemet er utviklet av norske leger og fysioterapeuter, det er enkelt, effektivt og sørger for at kontoret følger alle nødvendige lover og forskrifter.

Siden kurset er bundet opp mot ett bestemt kommersielt produkt er det dessverre ikke tellende til legers etter- og videreutdanning. Imidlertid kan både kurset og Trinnvis benyttes til tverrfaglig kvalitetsarbeid på legekontoret, som gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning per resertifiseringsperiode. For å få tildelt poeng må følgende skjema fylles ut: Klikk her for skjema.