Velkommen til kurset i Legemiddelgjennomgang!

På denne siden finner du praktisk og viktig informasjon om kursets oppbygning samt nødvendige forberedelser til gruppemøtene.

Dette kurset skiller seg fra mange andre kurs ved at dere skal reflektere over rapporter trukket ut fra eget journalsystem. Det krever noe mer tekniske forberedelser enn ellers. I tillegg er det vesentlig for diskusjonen i gruppen at tilhørende e-læringsmodul tas før gruppemøte.

Lykke til, og kontakt oss dersom du lurer på noe: kontakt@skilnet.no

Trykk på overskriftene under for mer informasjon

Kurset består av 3 gruppemøter á 4 skoletimer (=3 klokketimer) med forutgående E-læringsmodul. Fullføring av alle e-læringsmoduler og deltakelse på alle tre møter gir 15 kliniske emnekurspoeng til allmennlegers videre- og etterutdanning. Dersom du deltar på mindre vil du fortsatt får kurspoeng, men valgfrie poeng etter følgende beregning:

 • 1 poeng per fullførte e-læringskurs (inkludert fullført kursprøve)
 • 4 poeng per fullførte gruppemøte (inkludert levering av arbeidsark)

Møtene er spredt i tid (med ca. 4 måneders mellomrom) slik at du kan følge med på hvordan ulike tiltak bidrar til å endre indikatorene og om du når egne mål. Med programmet Medrave4 kan du finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.

Gruppene kan enten bestå av leger fra ett legekontor eller fra flere legekontor, men det er ønskelig at alle fra hvert kontor er med siden Medrave må installeres for hele legekontor.

SKIL ePortal er helt sentral i SKILs aktiviteter, det er her du:

 • Tar e-læringskurs før møtene
 • Får oversikt over planlagte gruppemøter
 • Fyller ut og leverer arbeidsark til møtene

Følgende video gir en oversikt over hvordan ePortalen brukes: https://www.youtube.com/watch?v=LGmWdwg9zlM

 

For å logge inn går du på eportal.skilnet.no. Brukernavnet er din epost-adresse. Dersom du ikke har passord – trykk på «glemt passord» – nytt passord sendes til din epostadresse.

 

Som deltaker i SKIL har du fått tilgang til din egen “Kursoversikt”, trykk på LMG-ikonet for å komme inn på selve kurset.

 

 

 

Når du trykker på ikonet får du oversikt over alle oppgavene tilhørende kurset, her kan du:

 • Ta e-læringskurs: Velg det aktuelle E-læring-kurset i kolonnen til venstre (dersom ikke forhåndvalgt), og trykk på den grønne knappen «Åpne».
 • Ta e-læringskursets kursprøve: Velg den aktuelle kursprøven i kolonnen til venstre og trykk på «Åpne»
 • Ha oversikt over når neste gruppemøte er og hvem som er deltakere: Velg det aktuelle gruppemøtet i kolonnen til venstre og trykk «åpne».
 • Levere inn arbeidsark til de aktuelle gruppemøtene: Velg det aktuelle arbeidsarket i kolonnen til venstre, og trykk på den grønne knappen «Gå til arbeidsark».

Informasjon om Medrave

Medrave4 er et program som trekker ut data til en lokal fil på legekontorets server. Gjennom Medrave4-programmet får du oversikt over ulike indikatorer, og slå opp/finne pasienter som trenger spesiell oppfølging. Det er en egen rapport i Medrave knyttet til SKILs kurs i legemiddelgjennomgang.

Innsending av data til SKIL

SKIL samler data for å lage en gjennomsnittsdatabase. På sikt vil det gjøre det mulig å sammenligne egen praksis med gjennomsnittet. Vi kan også se på effekten av SKILs aktiviteter totalt sett. Både navn på legen og legekontoret er anonymt i dataene som sendes. Data vil ikke oversendes til andre, og rådata slettes når det er aggregert videre (senest 6 måneder etter fullført kurs). Data vil ikke oversendes fra SKIL til andre.

Noen kommuner er interesserte i rapporter aggregert på bydels- og kommunenivå – mot å dekke hele eller deler av kursutgiftene for legene.

Da gjelder følgende:

 • Legene dette gjelder får beskjed FØR kurset starter, og egen kontrakt vil inngås.
 • Det er rapporter og ikke datasett som leveres
 • Minst 10 leger / 2 legekontor skal inngå i hver rapport
 • Ingen enkeltleger eller enkeltlegekontor vil kunne identifiseres i rapportene som SKIL leverer

 

Mistet passord, Medrave?

I utgangspunktet ønsker Medrave at brukerne selv deler ut passord til de andre ansatte. Ved installasjon sendes det med en bruksanvisning der dere finner alle brukernavn og passord. Kontaktpersonen til Medrave er legesenterests IT-ansvarlig – vedkommende skal ha fått oversikt over dette.

Om noen ønsker å endre passord må de selv ta kontakt med Medrave som så utgir kontaktinfo til legesenterets IT-ansvarlige som kan hjelpe brukeren videre.

Ved andre spørsmål ta direkte kontakt med Medrave på e-postadresse: contact@medrave.com

Det er to nødvendige forberedelser til hvert møte. Dette er viktig, og du får mer utbytte av møtet ved å gjøre dette.

 

 1. E-læringsmodul: Du må gjennomføre E-læringsmodulen med kursprøve før hvert gruppemøte. Dette tas på vår ePortal som forklart i seksjonen «SKILs ePortal – alt på ett sted»
 2. Uttrekk av rapport med Medrave4: E-læringsmodulen har en video som forklarer hvordan du trekker ut rapporten, som du også finner her: https://www.youtube.com/watch?v=ujk4qa9d1U8

Merk at du ved uttrekk av rapporten manuelt må fylle inn følgende:

 • Antall praksisdager pr. uke
 • Hvor lenge du har vært fastlege på den aktuelle listen
 • Om du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar/turnuslege

 

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

Hvert gruppemøte varer i 3 klokketimer (=4 undervisningstimer). I utgangspunktet skal det være tildelt veileder tilstede, med mindre annet er avtalt.

Det første dere gjør på møtene er å logge inn på SKIL ePortal og finner frem det aktuelle arbeidsarket til møtet. Gjennomgang av arbeidsarket vil lede dere gjennom diskusjon rundt følgende:

 1. Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport.
 2. Gjennomgang av indikatorer fra egen praksis
 3. Diskusjon av hvordan teknikker i kvalitetsarbeid kan benyttes i egen praksis
 4. Planlegging og oppfølging av kvalitetsprosjekt.
 5. Avtale neste møte.

 

Det oppfordres til å jobbe med oppgavene i arbeidsarket vekselvis alene og i plenum. Dette er bedre forklart i selve arbeidsarket.

 

FAGLIG INNHOLD FOR DE ULIKE MØTENE I DETTE KURSET ER:

 1. møte: Sjekklisten for Legemiddelgjennomgang. Introduksjon av forbedringsmodellen, hvordan sette gode mål og planlegge forbedringstiltak.
 2. møte: Legemidler og eldre. Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge nye forbedringstiltak.
 3. møte: Antikoagulasjon. Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge hvordan god kvalitet skal opprettholdes i fremtiden.

Utfylling av arbeidsark gir refleksjon over egen praksis og er en obligatorisk del av kurset. Dette leveres elektronisk enten ila. møtet eller innen en uke til SKIL via vår eportal: eportal.skilnet.no

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

SKIL lager en rapport knyttet til hvert tema, som skal gi informasjon om egen praksis knyttet til det aktuelle temaet. Felles for alle temaene er «Bakgrunnsvariabler», som gir en generell informasjon om praksispopulasjon. Deretter kommer indikatorene til det aktuelle temaet. Når du bruker Medrave vil du kunne klikke på tallene for å få frem pasientlister. Det kan benyttes for oppfølging av spesielle pasientgrupper.  Merk at for indikatorer angitt som «andel» får du opp både telleren og nevneren til den enkelte indikatoren i parentes.

Listen under er ment som et oppslagsverk som forklarer hvordan indikatorene knyttet til dette temaet er bygget opp!

Selv om vi tester og kvalitetssikrer rapportene, kan vi ikke unngå at det forekommer feil, spesielt ved nyinstallasjoner og ved programvareoppdatering. Ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du oppdager noe som ikke stemmer!

 

BAKGRUNNSVARIABLER

1a. Antall egne pasienter (listepasienter)

Dersom du har egen fastlegeliste rapporteres antall pasienter på din liste. Dersom du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar, telles pasienter som oftest har vært hos deg.

1b. Andel kvinnelige pasienter på listen

1c. Medianalder på pasientene

2. Antall praksisdager pr. uke

Her angir du hvor mange dager pr. uke du jobber i allmennpraksis (1-5).

3. Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Dersom du IKKE har egen fastlegeliste velger du ja her. Standard-verdi er nei (dersom du er fast­ lege med egen liste).

4. Hvor lenge har du vært fastlege på denne listen?

Her angir du hvor lenge du har vært fastlege i denne praksisen. Du kan også angi et desimaltall.

5. Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Rapporterer antall direkte kontakter du har hatt det siste året basert på takstbruk.

6. Antall konsultasjoner pr. praksisdag

Rapporterer hvor mange konsultasjoner du har hatt pr. dag i praksis det siste året.

7. Antall sykebesøk siste år

Rapporterer antall sykebesøk du har hatt det siste året basert på takstbruk.

8. Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner det siste året

Gir en pekepinn på antall konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom, pasienter med seks eller flere akutte tilstander vil også telles med.

9. Hvor mange av dine pasienters konsultasjoner har vært hos deg?

Her er teller konsultasjoner som du har hatt med dine listepasienter, og nevner konsultasjoner som dine listepasienter har hatt totalt på legekontoret. Dette gir en pekepinn på kontinuitet i lege-pasientforholdet.

10. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner med egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Viser hvor ofte dine pasienter i gjennomsnitt har vært til legekonsultasjon ved ditt legekontor det siste året.

 

GENERELLE INDIKATORER KNYTTET TIL LEGEMIDDELGJENNOMGANG

11. Andel egne pasienter med 4 legemidler eller flere

(OBS. inkludert Psykofarmaka som tas ved behov; antipsykotika, TCA, opioder, benzodiazepiner og Z-sovemidler) Angir hvor mange av dine listepasienter som benytter minst fire faste legemidler. Rapporten inkluderer:

•         Faste medisiner (ikke vitaminer, varer eller vaksiner) +

•         Psykofarmaka som tas ved behov (antipsykotika, TCA, opioider, benzodiazepiner og Z-sovemidler)

•         Legemidler skrevet ut av eksterne leger (importlegemidler) regnes ikke med før de er importert inn i LIB fra reseptformidleren.

Merk at denne indikatoren tar utgangspunkt i det som er registrert på pasientens legemiddelliste. Dette gjelder også ikke aktive resepter. En del pasienter benytter ikke alle legemidlene på denne listen, bl.a. fordi en del gamle medikamenter ofte blir stående.

 

12. Andel pasienter som bruker legemidler med særs risiko for bivirkninger

Dette gir en oversikt over antall pasienter som benytter legemidler med høy risiko for bivirkninger etter definisjon fra «Sjekklisten for Legemiddelgjennomgang» utgitt av Statens Legemiddelverk. Noen pasienter skal selvsagt stå på disse. I Medrave kan du klikke på tallet for å se hvilke pasient-er dette gjelder og hvilke legemidler de står på.

 

13. Andel pasienter med 4 legemidler eller flere hvor det er utført LMG

Indikatoren viser hvor mange av pasientene med 4+ legemidler hvor enten LMG er dokumentert i journalen (13a) eller hvor taksten er tatt (13b). Dersom legemiddellistene ikke er oppdatert og mange pasienter står registrert med legemidler de ikke bruker vil du få for høy nevner, og for lav verdi for indikatoren. Med andre ord vil denne indikatoren både kunne forbedres ved å:

•         Utføre LMG, dokumentere LMG og rydde opp i gamle legemiddellister

Det er også viktig å merke seg at grensen på 4 legemidler eller flere ikke har noen klar medisinsk begrunnelse, det kan være viktig å gjøre LMG på pasienter som også benytter mindre enn 4 lege-midler.

 

13a. Andel pasienter hvor det er journalført «LMG» eller «legemiddelgjennomgang»

Dersom «Legemiddelgjennomgang» eller «LMG» står skrevet i journalen vil Medrave telle med pasienten i denne indikatoren. Dokumentasjon av utført legemiddelgjennomgang er viktig. Siden taksten for legemiddelgjennomgang (2LD) ikke kan kombineres med verken tidstaksten (2CD) eller takst for tverrfaglig møte (14) er dette en nødvendig indikator.

 

13b. Andel pasienter hvor takst 2LD er tatt

Dersom taksten er tatt, vil Medrave telle med denne pasienten i indikatoren. Dersom du både har journalført legemiddelgjennomgang og tatt taksten vil det kun telles som en legemiddelgjennom-gang i indikator 13.

 

13c. Ikke utført LMG

Her får du oversikt over pasientene hvor som bruker 4 eller flere faste legemidler, verken taksten er tatt eller hvor det er dokumentert “LMG” eller “Legemiddelgjennomgang” i journalen. Du kan klikke deg inn og se hvilke pasienter dette er.

 

14.  Andel utførte legemiddelgjennomganger hos pasienter som bruker under 4 legemidler

Denne indikatoren fanger opp dem som bruker under 4 legemidler hvor du likevel har journalført at dette er gjort ved å skrive «LMG» eller «Legemiddelgjennomgang» i journalen. Selv om 4+ lege­ midler er et krav for å benytte taksten, bør man vurdere legemiddelbruk hos alle som benytter faste legemidler.

 

15.  Andel egne pasienter med minst to identiske legemidler og styrke

Denne indikatoren gir en pekepinn på andel ikke vedlikeholdte medikamentlister. Erfaringsmessig vil av og til gamle forskrivninger henge igjen på pasientens legemiddelliste når nye medikamenter eller synonympreparater foreskrives. Medrave trekker ut alle pasientene hvor minst to legemidler med identisk virkestoff og styrke står oppført. Du kan klikke deg inn og finne hvem dette er.

16.  Antall egne pasienter på legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunksjon

Legemiddelverket har laget en liste over «noen legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunks-jon», her rapporteres hvor mange av dine pasienter som bruker ett eller flere av disse medikament-ene fast. Denne listen er vedlagt.

16a – 16d angir de ulike kategoriene av disse legemidlene Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

 

17. Andel egne pasienter med medikamentene over som har målt eGFR/kreatinin siste år

Rapporterer hvor mange av pasientene i indikator 16 som har fått målt nyrefunksjon det siste året.

 

18.  Andel egne pasienter med medikamentene over med eGFR < 45

Rapporterer hvor mange av pasientene i indikator 16 som har en rapportert eGFR < 45. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

 

LEGEMIDLER OG ELDRE

19.  Andel egne pasienter over 65 år som bruker legemidler som kan gi alvorlige symptomer

Enkelte legemidler er beheftet med så hyppige eller så farlige bivirkninger at de bør unngås brukt hos eldre pasienter. Seksjon for Allmennmedisin ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har laget en liste over slike legemidler. Forskrivning av disse legemidler til eldre stiller spesielt høye krav til indikasjonsgrunnlag og klinisk oppfølging.

19a – 19k angir hvor mange som bruker de ulike legemidlene i denne gruppen. Du kan klikke deg inn på hvem dette er

19j Andel av pasientene over som ikke har vært til konsultasjon eller fått sykebesøk siste år

Her får du oversikt over hvor mange pasienter over 65 år med et av legemidlene over som ikke har vært til time siste år. Du kan klikke deg inn og se hvem dette er.

 

20.  Andel egne pasienter over 65 år med 3+ psykofarmaka/opioider (antidepressiva, sovemidler, angstdempende, antipsykotika, opioidanalgetika)

Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 3 eller flere ulike psykofarmaka­.

Dette gir høy risiko for uheldige bivirkninger. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

 

21.  Andel egne pasienter over 65 år med 5+ legemidler

Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 5 eller flere legemidler. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

 

22. Andel egne pasienter over 65 år med 10+ legemidler

Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 10 eller flere legemidler, og er et mål på ekstrem polyfarmasi hos eldre. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

 

ANTIKOAGULASJON

23. Antall egne pasienter med minst en INR-verdi > 1,5

Dette har vist seg å være den beste måten å finne antall pasienter som bruker warfarin/Marevan En feilkilde er pasienter med leversvikt vil telles med.

 

24. Fordeling av INR-verdier

Viser fordelingen av INR-svarene siste år og gir en oversikt over hvor mange svar som ligger i tera-peutisk område.

 

25. Fordeling av INR-intervaller

Viser fordelingen av tidsintervallet mellom to INR-målinger.

 

26. Antall egne pasienter som bruker warfarin

Viser antall pasienter som er registrert med resept på Marevan hos deg. Feilkilde er pasienter som har fått foreskrevet resept av andre, f.eks. dem som nylig har skiftet fastlege. De vil ikke telle med her.

 

27. Andel pasienter med atrieflimmer som kun får behandling med Albyl-E

Viser hvor stor andel av atrieflimmerpasienter som får behandling med kun acetylsalisylsyre (som ikke lenger er anbefalt behandling).

 

28. Antall egne pasienter som bruker DOAK

Viser hvor mange pasienter som har fått foreskrevet DOAK av deg.

 

29. Antall pasienter med DOAK som har vært til konsultasjon og fått utført viktige undersøkelser siste år

Viser hvor mange av DOAK-pasientene som har vært til konsultasjon siste år og fått utført viktige undersøkelser det siste året

A. vært til konsultasjon

B. målt kreatinin

C. målt u-albumin/kreatinin ratio D.

D. Målt Hb, LPK og TPK

E. målt ALAT