fbpx
K V A L I T E T S P A K K E
KLINISK EMNEKURS
PASIENTFORLØP SÅRBARE GRUPPER
3 MØTER | 9-12 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

Kvalitetspakken bygger på SKIL-modellen og består av følgende deler som til sammen gir 15 timers klinisk emnekurs:
3 e-læringskurs x 1 klassetime (45 min.) = 3 timer.
3 gruppemøter x 4 klassetimer (45 min.) + arbeidsark som fylles ut underveis i gruppemøtene = 12 timer.

Denne kvalitetspakken har søkelys på hvordan man kan ivareta god kvalitet og sikre pasientsikkerheten for sårbare pasientgrupper. Her diskuteres hvilken rolle legekontoret spiller i et større behandlingsapparat hvor både øvrig del av primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten er involvert. Gjennom Gode Pasientforløp for sårbare grupper oppfordres deltakende legekontor å invitere andre samarbeidspartnere inn i kvalitetsarbeidet. Kvalitetspakken er godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs, og består at tre gruppemøter med forutgående e-læringsmodul til hvert møte. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger:

  1. møte: Hvordan finne de sårbare og hva er et pasientforløp?
  2. møte: Sjekkliste for årlig undersøkelse av sårbare pasientgrupper
  3. møte: Fokus på utviklingshemning og demens

Gjennom gruppemøtene får deltakerne anledning til å reflektere over egen praksis og planlegge kvalitetsforbedring.

SKIL har utviklet et eget indikatorsett til temaet, og som datakilde anbefales kontoret å bestille programvaren Medrave4. For mer informasjon om Medrave og bestilling av dette, kontakt Medrave på [email protected]. Dere får også mer informasjon om dette etter påmelding, og det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke har Medrave.

*Pris dekker deltakeravgift for èn lege pr. kurs/pakke. Uttrekksprogramvaren Medrave er ikke inkludert i deltakeravgiften.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

7: Kunne avdekke forhold i pasientens aktuelle livs- og sykdomssituasjon og andre helsemessige forhold, som kan ha betydning for prognose og behandlingsmuligheter.

33: Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

56: Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

59: Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.

60: Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.

62: Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter

 

Kommunehelsetjenesten

34 Kjenne til prinsippene for utredning, behandling og omsorg ved kognitiv svikt.

 

Allmennmedisinske kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

11: Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.

16: Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.

17: Selvstendig kunne fordele egen tilgjengelighet mellom egne pasienter og samarbeidspartnere.

28 Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.

29 Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient.

44: Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse

52: Ha kunnskap om kompetansen hos andre yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten og selvstendig kunne samarbeide med ulike aktører til pasientens beste.

55: Ha en godt utviklet samhandlingskompetanse ved å kjenne rammebetingelser, arbeidsmåter og prosedyrer fra en eller flere godkjente utdanningsinstitusjoner innen primær- eller spesialisthelsetjenesten.

74: Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.

75: Selvstendig kunne koordinere pasientens helsetjenester i samarbeid med andre deler av helsetjenesten, der dette ikke er tillagt andre instanser.

76: Selvstendig kunne vurdere utfordringer, gjøre avveiinger og prioritere når det foreligger mer enn en sykdom hos pasienten

84: Selvstendig kunne søke informasjon og veiledning om utredning og for å tilrettelegge for pasienten i den delen av behandlingen som forgår i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten for å sikre et optimalt pasientforløp.

85: Ha dybdekompetanse i utredning, behandling og oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner.

88: Ha kunnskap om ulike organisasjons- og driftsmodeller som er aktuelle for å kunne ivareta en primærmedisinsk pasientpopulasjon på en slik måte at helsehjelpen blir kostnadseffektiv og fordelt slik at de med størst hjelpebehov blir prioritert.

Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.