Velkommen til kurset i Gode Pasientforløp!

På denne siden finner du praktisk og viktig informasjon om kursets oppbygning samt nødvendige forberedelser til gruppemøtene.

Dette kurset skiller seg fra mange andre kurs ved at dere skal reflektere over rapporter trukket ut fra eget journalsystem. Det krever noe mer tekniske forberedelser enn ellers. I tillegg er det vesentlig for diskusjonen i gruppen at tilhørende e-læringsmodul tas før gruppemøte.

Lykke til, og kontakt oss dersom du lurer på noe: kontakt@skilnet.no

Trykk på overskriftene under for mer informasjon

Kurset består av 3 gruppemøter á 4 skoletimer (=3 klokketimer) med forutgående E-læringsmodul. Fullføring av alle e-læringsmoduler og deltakelse på alle tre møter gir 15 kliniske emnekurspoeng til allmennlegers videre- og etterutdanning. Dersom du deltar på mindre vil du fortsatt får kurspoeng, men valgfrie poeng etter følgende beregning:

 • 1 poeng per fullførte e-læringskurs (inkludert fullført kursprøve)
 • 4 poeng per fullførte gruppemøte (inkludert levering av arbeidsark)

Møtene er spredt i tid (med ca. 4 måneders mellomrom) slik at du kan følge med på hvordan ulike tiltak bidrar til å endre indikatorene og om du når egne mål. Med programmet Medrave4 kan du finne pasientene bak tallene.

Gruppene kan enten bestå av leger fra ett legekontor eller fra flere legekontor, men det er ønskelig at alle fra hvert kontor er med siden Medrave må installeres for hele legekontor.

Første møte/E-læringsmodul:

Etter gjennomført møte skal du vite:

 • Hvordan du kan finne pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper»
 • Hva et pasientforløp er og hvordan en prosesskartlegging gjennomføres
 • Hvordan systemet «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» gir kronisk syke eldre en bedre og mer forutsigbar helsetjeneste
 • Hva som er fastlegens viktigste roller i «Helhetlige pasientforløp i hjemmet»
 • Hva som er definisjonen av sykdomsbyrde og behandlingsbyrde hos kronisk syke eldre
 • Hvordan du gjennomfører 4 meter gangtest som en enkel funksjonsvurdering
 • Hvordan du kan kartlegge kvalitet i egen praksis og planlegge kvalitetsforbedring

 

Andre møte/E-læringsmodul:

Etter gjennomført møte skal du:

 • Kjenne til fordeler og ulemper med sjekklister i pasientbehandlingen
 • Kunne bruke og videreutvikle sjekklister
 • Vite hvordan sjekklister kan implementeres i eget journalsystem
 • Kunne bruke sjekklisten for helsekontroll av eldre og kronisk syke i egen praksis, herunder:
  • Forberede pasient, pårørende og andre før konsultasjonen
  • Innhente nødvendig informasjon fra andre deler av helsetjenesten
  • Vise hensyn til det pasienten synes er viktig
  • Utføre legemiddelsamstemming, eventuelt delegere dette til hjemmesykepleien
  • Utføre legemiddelgjennomgang
  • Planlegge videre oppfølging av pasienten

 

Tredje møte/E-læringsmodul:

Etter gjennomført møte skal du:

 • Vite at utviklingshemming og demens krever spesiell oppfølging fra fastlegens side
 • Vite hvorfor helsesjekk kan gi en helsegevinst for voksne med utviklingshemming og demens
 • Kjenne til begrepet «diagnostic overshadowing» og at adferdsendringer kan representere underliggende psykiatriske eller somatiske tilstander.
 • Vite hvordan ledsagere bør involveres ved oppfølging av pasienter med utviklingshemming.
 • Kjenne til teknikker som er nyttige i kommunikasjon med pasienter med utviklingshemming.
 • Vite at fastlegen har store muligheter for å påvirke adferd og holdninger hos pasienter med utviklingshemming.
 • Vite om punktene på sjekklisten for helseundersøkelse av pasienter med utviklingshemming.
 • Kjenne til diagnostiske kriterier for demens
 • Kjenne til demensteamets rolle i utredning og oppfølging av demens
 • Kunne gradere alvorlighetsgrad av demenssykdom og kjenne til veiledende grenser for hva som er forenelig med bilkjøring
 • Vite hva som er viktig å passe på ved oppfølging av demens
 • Kjenne til teknikker for å opprettholde god kvalitet på tjenester over tid, ved å implementere tiltak som har effekt i praksis.

SKIL ePortal er helt sentral i SKILs aktiviteter, det er her du:

 • Tar e-læringskurs før møtene
 • Får oversikt over planlagte gruppemøter
 • Fyller ut og leverer arbeidsark til møtene

Følgende video gir en oversikt over hvordan ePortalen brukes: https://www.youtube.com/watch?v=LGmWdwg9zlM

 

For å logge inn går du på eportal.skilnet.no. Brukernavnet er din epost-adresse. Dersom du ikke har passord – trykk på «glemt passord» – nytt passord sendes til din epostadresse.

 

Som deltaker i SKIL har du fått tilgang til din egen “Kursoversikt”, trykk på RAF-ikonet for å komme inn på selve kurset.

 

 

 

Når du trykker på ikonet får du oversikt over alle oppgavene tilhørende kurset, her kan du:

 • Ta e-læringskurs: Velg det aktuelle E-læring-kurset i kolonnen til venstre (dersom ikke forhåndvalgt), og trykk på den grønne knappen «Åpne».
 • Ta e-læringskursets kursprøve: Velg den aktuelle kursprøven i kolonnen til venstre og trykk på «Åpne»
 • Ha oversikt over når neste gruppemøte er og hvem som er deltakere: Velg det aktuelle gruppemøtet i kolonnen til venstre og trykk «åpne».
 • Levere inn arbeidsark til de aktuelle gruppemøtene: Velg det aktuelle arbeidsarket i kolonnen til venstre, og trykk på den grønne knappen «Gå til arbeidsark».

Informasjon om Medrave

Medrave4 er et program som trekker ut data til en lokal fil på legekontorets server. Gjennom Medrave4-programmet får du oversikt over ulike indikatorer, og slå opp/finne pasienter som trenger spesiell oppfølging. Det er en egen rapport i Medrave knyttet til SKILs kurs i riktigere antibiotikaforskrivning.

Innsending av data til SKIL

SKIL samler data for å lage en gjennomsnittsdatabase. På sikt vil det gjøre det mulig å sammenligne egen praksis med gjennomsnittet. Vi kan også se på effekten av SKILs aktiviteter totalt sett. Både navn på legen og legekontoret er anonymt i dataene som sendes. Data vil ikke oversendes til andre, og rådata slettes når det er aggregert videre (senest 6 måneder etter fullført kurs). Data vil ikke oversendes fra SKIL til andre.

Noen kommuner er interesserte i rapporter aggregert på bydels- og kommunenivå – mot å dekke hele eller deler av kursutgiftene for legene.

Da gjelder følgende:

 • Legene dette gjelder får beskjed FØR kurset starter, og egen kontrakt vil inngås.
 • Det er rapporter og ikke datasett som leveres
 • Minst 10 leger / 2 legekontor skal inngå i hver rapport
 • Ingen enkeltleger eller enkeltlegekontor vil kunne identifiseres i rapportene som SKIL leverer

 

Mistet passord, Medrave?

I utgangspunktet ønsker Medrave at brukerne selv deler ut passord til de andre ansatte. Ved installasjon sendes det med en bruksanvisning der dere finner alle brukernavn og passord. Kontaktpersonen til Medrave er legesenterests IT-ansvarlig – vedkommende skal ha fått oversikt over dette.

Om noen ønsker å endre passord må de selv ta kontakt med Medrave som så utgir kontaktinfo til legesenterets IT-ansvarlige som kan hjelpe brukeren videre.

Ved andre spørsmål ta direkte kontakt med Medrave på e-postadresse: contact@medrave.com

Det er to nødvendige forberedelser til hvert møte. Dette er viktig, og du får mer utbytte av møtet ved å gjøre dette.

 

 1. E-læringsmodul: Du må gjennomføre E-læringsmodulen med kursprøve før hvert gruppemøte. Dette tas på vår ePortal som forklart i seksjonen «SKILs ePortal – alt på ett sted»
 2. Uttrekk av rapport med Medrave4: E-læringsmodulen har en video som forklarer hvordan du trekker ut rapporten, som du også finner her: https://www.youtube.com/watch?v=ujk4qa9d1U8

Merk at du ved uttrekk av rapporten manuelt må fylle inn følgende:

 • Antall praksisdager pr. uke
 • Hvor lenge du har vært fastlege på den aktuelle listen
 • Om du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar/turnuslege

 

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

Hvert gruppemøte varer i 3 klokketimer (=4 undervisningstimer). I utgangspunktet skal det være tildelt veileder tilstede, med mindre annet er avtalt.

Det første dere gjør på møtene er å logge inn på SKIL ePortal og finner frem det aktuelle arbeidsarket til møtet. Gjennomgang av arbeidsarket vil lede dere gjennom diskusjon rundt følgende:

 1. Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport.
 2. Gjennomgang av indikatorer fra egen praksis
 3. Diskusjon av hvordan teknikker i kvalitetsarbeid kan benyttes i egen praksis
 4. Planlegging og oppfølging av kvalitetsprosjekt.
 5. Avtale neste møte.

 

Det oppfordres til å jobbe med oppgavene i arbeidsarket vekselvis alene og i plenum. Dette er bedre forklart i selve arbeidsarket.

 

FAGLIG INNHOLD FOR DE ULIKE MØTENE I DETTE KURSET ER:

 1. Hvilke pasienter tilhører utsatte pasientgrupper? Hvordan kan et helhetlig pasientforløp skape en tryggere oppfølging og hva er fastlegens rolle? Enkel funksjonsvurdering med 4 meter gangtest. Introduksjon i kvalitetsarbeid, hvordan etablere mål, finne målinger og tiltak for å nå målene.
 2. Sjekkliste for oppfølging av kronisk syke eldre – hva er viktig å følge opp hos utsatte pasientgrupper generelt? I samarbeid med hjemmesykepleien og andre, hvordan forbedre samarbeidsrutinene internt i kommunen. Følge opp gjennomførte tiltak og planlegge nye.
 3. Utviklingshemning og demens – hva er spesielt hos pasienter med disse diagnosene spesielt og hvorfor har de nytte av regelmessig helseundersøkelse? Hvordan opprettholde god kvalitet over tid?

Utfylling av arbeidsark gir refleksjon over egen praksis og er en obligatorisk del av kurset. Dette leveres elektronisk enten ila. møtet eller innen en uke til SKIL via vår eportal: eportal.skilnet.no

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

SKIL lager en rapport knyttet til hvert tema, som skal gi informasjon om egen praksis knyttet til det aktuelle temaet. Felles for alle temaene er «Bakgrunnsvariabler», som gir en generell informasjon om praksispopulasjon. Deretter kommer indikatorene til det aktuelle temaet. Når du bruker Medrave vil du kunne klikke på tallene for å få frem pasientlister. Det kan benyttes for oppfølging av spesielle pasientgrupper.  Merk at for indikatorer angitt som «andel» får du opp både telleren og nevneren til den enkelte indikatoren i parentes.

Listen under er ment som et oppslagsverk som forklarer hvordan indikatorene knyttet til dette temaet er bygget opp!

Selv om vi tester og kvalitetssikrer rapportene, kan vi ikke unngå at det forekommer feil, spesielt ved nyinstallasjoner og ved programvareoppdatering. Ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du oppdager noe som ikke stemmer!

 

BAKGRUNNSVARIABLER

1. Antall egne pasienter (listepasienter)

a. Dersom du har egen fastlegeliste rapporteres antall pasienter på din liste. Dersom du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar, telles pasienter som oftest har vært hos deg.

b. Andel kvinnelige pasienter på listen

c. Medianalder på pasientene

2. Antall praksisdager pr. uke

Her angir du hvor mange dager pr. uke du jobber i allmennpraksis (1-5).

3. Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Dersom du IKKE har egen fastlegeliste velger du ja her. Standard-verdi er nei (dersom du er fast­ lege med egen liste).

4. Hvor lenge har du vært fastlege på denne listen?

Her angir du hvor lenge du har vært fastlege i denne praksisen. Du kan også angi et desimaltall.

5. Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Rapporterer antall direkte kontakter du har hatt det siste året basert på takstbruk.

6. Antall konsultasjoner pr. praksisdag

Rapporterer hvor mange konsultasjoner du har hatt pr. dag i praksis det siste året.

7. Antall sykebesøk siste år

Rapporterer antall sykebesøk du har hatt det siste året basert på takstbruk.

8. Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner det siste året

Gir en pekepinn på antall konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom, pasienter med seks eller flere akutte tilstander vil også telles med.

9. Hvor mange av dine pasienters konsultasjoner har vært hos deg?

Her er teller konsultasjoner som du har hatt med dine listepasienter, og nevner konsultasjoner som dine listepasienter har hatt totalt på legekontoret. Dette gir en pekepinn på kontinuitet i lege-pasientforholdet.

10. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner med egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Viser hvor ofte dine pasienter i gjennomsnitt har vært til legekonsultasjon ved ditt legekontor det siste året.

 

OVERSIKT OVER UTSATTE PASIENTGRUPPER

11a. Antall eldre med minst 2 kroniske sykdommer registrert i journal

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 2 av følgende diagnoser:

 • Hjertesvikt (K77)
 • Diabetes (T89, T90)
 • Hjerneslag (K90)
 • Nyresvikt (U99)
 • Leversvikt (D97)
 • KOLS (R95)
 • Atrieflimmer (K78)
 • Angina pectoris (K74)
 • Artrose (L89, L90, L91)
 • Epilepsi (N88)
 • Osteoporose (L95)

11b. Antall pasienter over 65 år med minst 10+ legemidler

Definisjon av faste legemidler:

Alle medikamenter merket som fast

+  følgende medikamenter merket som behov:

 • ANTIPSYKOTIKA (N05A)
 • TCA (N06AA)
 • OPIOIDER (N02A)
 • BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)
 • Z-HYPNOTIKA (N05CF)

12. Antall pasienter med viktig enkeltdiagnose som oftest gir funksjonssvikt alene

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)
 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Rusmiddelmisbruk (P19)
 • Psykisk utviklingshemming (P85)
 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)
 • PTSD (P82)
 • Multippel Sklerose (N86)
 • Parkinsonisme (N87)
 • Revmatoid artritt (L88)
13. Antall pasienter hvor det er mottatt melding fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste
Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen.
14. Totalt antall pasienter som potensielt tilhører «utsatte pasientgrupper»
Antall pasienter som tilhører én av gruppene 11-13 over

OPPFØLGING AV UTSATTE PASIENTGRUPPER

15a Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år (nevner:  Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14)

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år.
15b. Median antall konsultasjoner i gjennomsnitt per pasient tilhørende utsatte grupper.
16. Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst ett hjemmebesøk siste år (nevner: Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14)
Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper»(=indikator 14) hvor takst 11ad/11ak er tatt minst én gang siste år.
17a. Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor det har vært minst en kontakt med pleie-/omsorgstjeneste, NAV, apotek eller bedriftshelsetjeneste (takst 1f).
(nevner: Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14)
17b. Median antall takst 1f tatt per pasient tilhørende utsatte grupper.
18. Andel pasienter tilhørende utsatte grupper med minst 4 faste legemidler hvor legemiddelgjennomgang er utført siste år. (nevner: Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14 OG som har minst 4 faste legemidler i LIB).
Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» (=indikator 14) OG som har minst 4 faste legemidler i LIB hvor ENTEN takst 2LD er tatt, ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalen.
19. Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor takst 660 er tatt siste år (årlig fullstendig undersøkelse). (nevner: Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14)
20. Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er tatt siste år.  (Nevner; Antall pasienter tilhørende ENTEN «eldre med minst 2 kroniske sykdommer» (=indikator 11) eller «pasienter med demens» OVER 65 år (Diagnosekode P70)).
Antall pasienter tilhørende  «eldre med minst 2 kroniske sykdommer» (=indikator 11) eller «pasienter med demens» (Diagnosekode P70) OVER 65 år hvor  «4 meter gangtest», «fmgt» eller «4mgt» er skrevet i journalen. 
21. Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er blitt dårligere ila. siste 3 år. (Nevner: Antall pasienter tilhørende ENTEN «eldre med minst 2 kroniske sykdommer» (=indikator 11) OG/ELLER «pasienter med demens» (Diagnosekode P70) OVER 65 år).
Antall pasienter tilhørende ENTEN «eldre med minst 2 kroniske sykdommer» (=indikator 11) OG/ELLER «pasienter med demens» (Diagnosekode P70) OVER 65 år med minst 2 registrerte verdier hvor sist registrerte måling er mindre enn først registrerte måling. Når som helst i journalen.
22. Andel eldre med brudd siste år (nevner: Antall pasienter > 65 år på egen liste)

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst én av følgende diagnoser siste år:

 • Brudd underarm (L72)
 • Brudd legg/ankel (L73)
 • Brudd hånd/fot (L74)
 • Brudd lårben/lårhals (L75)
 • Brudd IKA (L76)

 

23. Antall tilhørende utsatte pasientgrupper som har vært innlagt på sykehus siste år (mottatt epikrise). (Nevner: Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14)

Antall pasienter tilhørende «utsatte pasientgrupper» = indikator 14 hvor det er mottatt minst en epikrise fra sykehus siste år.