Velkommen til kurset i Riktigere antibiotikaforskrivning!

På denne siden finner du praktisk og viktig informasjon om kursets oppbygning samt nødvendige forberedelser til gruppemøtene.

Dette kurset skiller seg fra mange andre kurs ved at dere skal reflektere over rapporter trukket ut fra eget journalsystem. Det krever noe mer tekniske forberedelser enn ellers. I tillegg er det vesentlig for diskusjonen i gruppen at tilhørende e-læringsmodul tas før gruppemøte.

Lykke til, og kontakt oss dersom du lurer på noe: kontakt@skilnet.no

Trykk på overskriftene under for mer informasjon

Kurset består av 3 gruppemøter á 4 skoletimer (=3 klokketimer) med forutgående E-læringsmodul. Fullføring av alle e-læringsmoduler og deltakelse på alle tre møter gir 15 kliniske emnekurspoeng til allmennlegers videre- og etterutdanning. Dersom du deltar på mindre vil du fortsatt får kurspoeng, men valgfrie poeng etter følgende beregning:

 • 1 poeng per fullførte e-læringskurs (inkludert fullført kursprøve)
 • 4 poeng per fullførte gruppemøte (inkludert levering av arbeidsark)

Møtene er spredt i tid (med ca. 4 måneders mellomrom) slik at du kan følge med på hvordan ulike tiltak bidrar til å endre indikatorene og om du når egne mål. Med programmet Medrave4 kan du finne pasientene bak tallene.

Gruppene kan enten bestå av leger fra ett legekontor eller fra flere legekontor, men det er ønskelig at alle fra hvert kontor er med siden Medrave må installeres for hele legekontor.

SKIL ePortal er helt sentral i SKILs aktiviteter, det er her du:

 • Tar e-læringskurs før møtene
 • Får oversikt over planlagte gruppemøter
 • Fyller ut og leverer arbeidsark til møtene

Følgende video gir en oversikt over hvordan ePortalen brukes: https://www.youtube.com/watch?v=LGmWdwg9zlM

 

For å logge inn går du på eportal.skilnet.no. Brukernavnet er din epost-adresse. Dersom du ikke har passord – trykk på «glemt passord» – nytt passord sendes til din epostadresse.

 

Som deltaker i SKIL har du fått tilgang til din egen “Kursoversikt”, trykk på RAF-ikonet for å komme inn på selve kurset.

 

 

 

Når du trykker på ikonet får du oversikt over alle oppgavene tilhørende kurset, her kan du:

 • Ta e-læringskurs: Velg det aktuelle E-læring-kurset i kolonnen til venstre (dersom ikke forhåndvalgt), og trykk på den grønne knappen «Åpne».
 • Ta e-læringskursets kursprøve: Velg den aktuelle kursprøven i kolonnen til venstre og trykk på «Åpne»
 • Ha oversikt over når neste gruppemøte er og hvem som er deltakere: Velg det aktuelle gruppemøtet i kolonnen til venstre og trykk «åpne».
 • Levere inn arbeidsark til de aktuelle gruppemøtene: Velg det aktuelle arbeidsarket i kolonnen til venstre, og trykk på den grønne knappen «Gå til arbeidsark».

Informasjon om Medrave

Medrave4 er et program som trekker ut data til en lokal fil på legekontorets server. Gjennom Medrave4-programmet får du oversikt over ulike indikatorer, og slå opp/finne pasienter som trenger spesiell oppfølging. Det er en egen rapport i Medrave knyttet til SKILs kurs i riktigere antibiotikaforskrivning.

Innsending av data til SKIL

SKIL samler data for å lage en gjennomsnittsdatabase. På sikt vil det gjøre det mulig å sammenligne egen praksis med gjennomsnittet. Vi kan også se på effekten av SKILs aktiviteter totalt sett. Både navn på legen og legekontoret er anonymt i dataene som sendes. Data vil ikke oversendes til andre, og rådata slettes når det er aggregert videre (senest 6 måneder etter fullført kurs). Data vil ikke oversendes fra SKIL til andre.

Noen kommuner er interesserte i rapporter aggregert på bydels- og kommunenivå – mot å dekke hele eller deler av kursutgiftene for legene.

Da gjelder følgende:

 • Legene dette gjelder får beskjed FØR kurset starter, og egen kontrakt vil inngås.
 • Det er rapporter og ikke datasett som leveres
 • Minst 10 leger / 2 legekontor skal inngå i hver rapport
 • Ingen enkeltleger eller enkeltlegekontor vil kunne identifiseres i rapportene som SKIL leverer

 

Mistet passord, Medrave?

I utgangspunktet ønsker Medrave at brukerne selv deler ut passord til de andre ansatte. Ved installasjon sendes det med en bruksanvisning der dere finner alle brukernavn og passord. Kontaktpersonen til Medrave er legesenterests IT-ansvarlig – vedkommende skal ha fått oversikt over dette.

Om noen ønsker å endre passord må de selv ta kontakt med Medrave som så utgir kontaktinfo til legesenterets IT-ansvarlige som kan hjelpe brukeren videre.

Ved andre spørsmål ta direkte kontakt med Medrave på e-postadresse: contact@medrave.com

Det er to nødvendige forberedelser til hvert møte. Dette er viktig, og du får mer utbytte av møtet ved å gjøre dette.

 

 1. E-læringsmodul: Du må gjennomføre E-læringsmodulen med kursprøve før hvert gruppemøte. Dette tas på vår ePortal som forklart i seksjonen «SKILs ePortal – alt på ett sted»
 2. Uttrekk av rapport med Medrave4: E-læringsmodulen har en video som forklarer hvordan du trekker ut rapporten, som du også finner her: https://www.youtube.com/watch?v=ujk4qa9d1U8

Merk at du ved uttrekk av rapporten manuelt må fylle inn følgende:

 • Antall praksisdager pr. uke
 • Hvor lenge du har vært fastlege på den aktuelle listen
 • Om du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar/turnuslege

 

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

Hvert gruppemøte varer i 3 klokketimer (=4 undervisningstimer). I utgangspunktet skal det være tildelt veileder tilstede, med mindre annet er avtalt.

Det første dere gjør på møtene er å logge inn på SKIL ePortal og finner frem det aktuelle arbeidsarket til møtet. Gjennomgang av arbeidsarket vil lede dere gjennom diskusjon rundt følgende:

 1. Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport.
 2. Gjennomgang av indikatorer fra egen praksis
 3. Diskusjon av hvordan teknikker i kvalitetsarbeid kan benyttes i egen praksis
 4. Planlegging og oppfølging av kvalitetsprosjekt.
 5. Avtale neste møte.

 

Det oppfordres til å jobbe med oppgavene i arbeidsarket vekselvis alene og i plenum. Dette er bedre forklart i selve arbeidsarket.

 

FAGLIG INNHOLD FOR DE ULIKE MØTENE I DETTE KURSET ER:

 1. møte: Verktøykassen for riktigere antibiotikaforskrivning (Vent-og-se-resept, konsultasjonsteknikk, antibiotikafri resept, aktiv bruk av retningslinjene, bedre bruk av supplerende us.). Introduksjon av forbedringsmodellen, hvordan sette gode mål og planlegge forbedringstiltak.
 2. møte: Luftveisinfeksjoner (Akutt otitt, akutt sinusitt, sår hals, akutt bronkitt, pneumoni). Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge nye forbedringstiltak.
 3. møte: Urinveis- og hudinfeksjoner. Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge hvordan god kvalitet skal opprettholdes i fremtiden.

Utfylling av arbeidsark gir refleksjon over egen praksis og er en obligatorisk del av kurset. Dette leveres elektronisk enten ila. møtet eller innen en uke til SKIL via vår eportal: eportal.skilnet.no

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

SKIL lager en rapport knyttet til hvert tema, som skal gi informasjon om egen praksis knyttet til det aktuelle temaet. Felles for alle temaene er «Bakgrunnsvariabler», som gir en generell informasjon om praksispopulasjon. Deretter kommer indikatorene til det aktuelle temaet. Når du bruker Medrave vil du kunne klikke på tallene for å få frem pasientlister. Det kan benyttes for oppfølging av spesielle pasientgrupper.  Merk at for indikatorer angitt som «andel» får du opp både telleren og nevneren til den enkelte indikatoren i parentes.

Listen under er ment som et oppslagsverk som forklarer hvordan indikatorene knyttet til dette temaet er bygget opp!

Selv om vi tester og kvalitetssikrer rapportene, kan vi ikke unngå at det forekommer feil, spesielt ved nyinstallasjoner og ved programvareoppdatering. Ta kontakt med oss på kontakt@skilnet.no dersom du oppdager noe som ikke stemmer!

 

BAKGRUNNSVARIABLER

1. Antall egne pasienter (listepasienter)

a. Dersom du har egen fastlegeliste rapporteres antall pasienter på din liste. Dersom du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar, telles pasienter som oftest har vært hos deg.

b. Andel kvinnelige pasienter på listen

c. Medianalder på pasientene

2. Antall praksisdager pr. uke

Her angir du hvor mange dager pr. uke du jobber i allmennpraksis (1-5).

3. Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Dersom du IKKE har egen fastlegeliste velger du ja her. Standard-verdi er nei (dersom du er fast­ lege med egen liste).

4. Hvor lenge har du vært fastlege på denne listen?

Her angir du hvor lenge du har vært fastlege i denne praksisen. Du kan også angi et desimaltall.

5. Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Rapporterer antall direkte kontakter du har hatt det siste året basert på takstbruk.

6. Antall konsultasjoner pr. praksisdag

Rapporterer hvor mange konsultasjoner du har hatt pr. dag i praksis det siste året.

7. Antall sykebesøk siste år

Rapporterer antall sykebesøk du har hatt det siste året basert på takstbruk.

8. Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner det siste året

Gir en pekepinn på antall konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom, pasienter med seks eller flere akutte tilstander vil også telles med.

9. Hvor mange av dine pasienters konsultasjoner har vært hos deg?

Her er teller konsultasjoner som du har hatt med dine listepasienter, og nevner konsultasjoner som dine listepasienter har hatt totalt på legekontoret. Dette gir en pekepinn på kontinuitet i lege-pasientforholdet.

10. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner med egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Viser hvor ofte dine pasienter i gjennomsnitt har vært til legekonsultasjon ved ditt legekontor det siste året.

 

ANTIBIOTIKAFORSKRIVNING I PRAKSIS

11. Totalt antall resepter på systemisk antibiotika skrevet siste år (nevner: antall konsultasjoner totalt siste år)

Denne tar med alle resepter på systemiske antibiotika (J01) foreskrevet av legen siste 12 måneder. Nevner er antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk).

11a. Totalt antall «vente-og-se»-resepter foreskrevet siste år (nevner: Antall resepter på systemiske antibiotika foreskrevet siste år (J01)).

Inkluderer antall kontakter siste år hvor det er skrevet resept på systemiske antibiotika (J01) og i samme kontakt er skrevet «vente-og-se», «vente og se», «vent og se», «vent-og-se» eller «vos» i samme notat.

Luftveisinfeksjoner

12.1 Antibiotikaforskrivning til pasienter med luftveisinfeksjon-/symptom (Inkluderte diagnosekoder: H01, H71-72, H74, R01-05, R07-29, R71-72, R74-78, R80)

12.1 a) Barn (0-9 år)

12.1 b)Eldre barn og voksne (10-65 år)

12.1 c) Eldre (> 65 år)

12.1 d) Totalt

12.2 Andel av pasienter med luftveisinfeksjon som har fått behandling med smalspektret antibiotika

12.2 a) Barn (0-9 år)

12.2 b) Eldre barn og voksne (10-65 år)

12.2 c) Eldre (> 65 år)

12.2 d) Totalt

 

 

12.3 Type antibiotika til barn (0-9 år) med luftveisinfeksjon

12.3 a) Penicillin V

12.3 b) Amoxicillin

12.3 c) Makrolider og linkosaminer

12.3 d) Tetracykliner

12.3 e) Andre antibiotika

 

12.4 Type antibiotika til eldre barn og voksne (10-65 år) med luftveisinfeksjon

12.4 a) Penicillin V

12.4 b) Amoxicillin

12.4 c) Makrolider og linkosaminer

12.4 d) Tetracykliner

12.4 e) Andre antibiotika

 

12.5 Type antibiotika til eldre (>65 år) med luftveisinfeksjon

12.5 a) Penicillin V

12.5 b) Amoxicillin

12.5 c) Makrolider og linkosaminer

12.5 d) Tetracykliner

12.5 e) Andre antibiotika

 

Urinveisinfeksjoner

13.1 Type antibiotika til menn (16-79 år) med urinveisinfeksjon (Inkluderte diagnoser U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71)

13.1 a)Kinoloner

13.1 b) Pivmecillinam

13.1 c) Trimetoprim

13.1 d) Nitrofurantoin

13.1 e) Andre

 

13.2 Type antibiotika til kvinner (16-79 år) med urinveisinfeksjon (U01-02, U05, U07, U13, U27, U29, U71)

13.2 a) Kinoloner

13.2 b) Pivmecillinam

13.2 c) Trimetoprim

13.2 d) Nitrofurantoin

13.2 e) Andre

 

13.3 Andel av voksne og eldre listepasienter med UVI siste 3 år som bruker metenamin

Antall pasienter som har metenamin i under faste medikamenter i LIB OG hvor diagnosen UVI (U71) er satt MINST 1 gang siste 3 år. Alle pasienter er med her, uavhengig av alder.

 

Genitale infeksjoner

14.1 Type antibiotika ved genital klamydiainfeksjon

14.1 a) Doksycyklin

Tar med alle konsultasjoner med genitale infeksjoner (U72, X92) hvor det fom. samme dag tom. 10 dager etterpå er foreskrevet doksycyklin (J01AA02)

 

14.1 b) Azitromycin

 

14.1 c) Andre

 

Penicillinallergi

15.1 Andel egne pasienter med cave penicillin og/eller amoxicillin registrert

Antall pasienter hvor det er fylt inn allergi for Penicillin(J01CE02) eller Amoxicillin (J01C A04) i CAVE-feltet. Denne er ikke klar ennå.

 

15.2 Andel egne pasienter med cave penicillin hvor det er satt av fastlege

Tar med de pasientene hvor registrert fastlege har fylt inn allergi for Penicillin(J01CE02) eller Amoxicillin (J01C A04) i CAVE-feltet.

 

Storforbrukere

16.1Andel pasienter som er storforbrukere av antibiotika (> 60 DDD)Antall pasienter som har fått forskrevet minst 60DDD av antibiotika (ett eller flere medikamenter).Antall listepasienter

Definisjon av DDD hentes fra WHO:

J01CA04 amoxicillin 1 g
J01CE02 phenoxymethylpenicillin 2 g
J01CA08 pivmecillinam 0.6 g
J01CF01 dicloxacillin 2 g
J01CF02 cloxacillin 2 g
J01AA02 doxycycline 0.1 g
J01AA04 lymecycline 0.6 g
J01AA07 tetracycline 1 g
J01DB01 cefalexin 2 g
J01EA01 trimethoprim 0.4 g
J01FA01 erythromycin (Ery-Max) 1 g
J01FA01 erythromycinsuccinate (Abboticin) 2 g
J01FA02 spiramycin 3 g
J01FA09 clarithromycin 0.5 g
J01FA10 azithromycin 0.3 g
J01FF01 clindamycin 1.2 g
J01MA01 ofloxacin 0.4 g
J01MA02 ciprofloxacin 1 g
J01XE01 nitrofurantoin 0.2 g