E-LÆRINGSKURS
SMITTEVERN | COVID
1 VIDEOMØTE | 6 TIMER | 6 POENG
Beskrivelse

E-læringskurs: 1 x 2 timer | Arbeidsark + videomøte: 1 x 4 timer

Kurset består at et e-læringskurs og et arbeidsark som kan benyttes til kvalitetssikre egen praksis. Sistnevnte kan gjøres på et felles videomøte med kolleger. Kurset er godkjent som seks valgfrie timer til allmennmedisin og samfunnsmedisin. Se video som enkelt forklarer hvordan kurset gjennomføres. Kurset Smittevern | Covid-19, har følgende innhold:

  • God informasjonsinnhenting og beslutningsstøtte
  • Trygg bruk av digitale kommunikasjonskanaler som videokonsultasjon
  • Smittevern på kontoret
  • Riktig bruk av diagnosekoder
Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Allmennmedisinske læringsmål:

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

10: Selvstendig og i samarbeid med andre bidra til sosialt ansvarlige tiltak på system og samfunnsnivå for å påvirke faktorer i lokalsamfunnet av betydning.

11: Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.

16: Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.

41: Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

64: Ha utviklet god seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse.

67: Selvstendig kunne skille kritiske symptomer fra uvesentlige symptomer under stress, tidsnød og påtrykk fra omgivelsene.

Felles kompetansemål:

72: Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.