SEMINAR FOR FASTLEGER I SOGN OG FJORDANE
KS | Gode pasientforløp
Onsdag 1. Desember 2021, kl 10:00 - 17:00
Thon Hotel Jølster, Skei

Merknad: Søkt hastegodkjent/tellende 15. november 2021

Beskrivelse

Tid/sted: 1. desember 2021 / Thon Hotel Jølster, Skei / kl 10:00 – 17:00

Metodikk:  seminar / se fullt program for dagen
Varighet: 7 timer inkl. lunsj
Poeng:
seminaret er søkt godkjent tellende 7 poeng til legers etter- og videreutdanning
Kompensasjon: seminaret er søkt om én dags full praksiskompensasjon (9.752,- kr) for fastleger som deltar

Formålet med dette kurset:

Denne dagen vil du lære mer om hva som gjør et pasientforløp vellykket, hvilken rolle du selv kan bidra med og hva du ønsker deg av resten av helsetjenesten. Representanter fra både kommuner og helseforetak deltar. Last ned og les hele invitasjonen til seminaret

Program for dagen

10.00 – 10.30 Modell for læringsnettverket, hvor er vi nå? Sigrid J. Askum, fagleder KS

10.30 – 10.50 Hva er viktig for deg på systemnivå?  Eilif K Berdal, leder av felles brukerutvalg i  «Sogn og Fjordane»

10.50 – 11.00 Pause

11.00-11.45 Hva er hemmeligheten med vellykket implementering? Hege Andersen, førsteamanuensis institutt for statsvitenskap UiT

11.45 – 12.15 Postervandring

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 -14.15 Ledelse og etisk refleksjon. Rudi Kirkhaug, professor dr. philos UIT -Norges arktiske universitet og Christne Haga Sørlie, leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS

14.15 – 14.30 Pause

14.30 -15.15 Oppfølgingsteam og målepunkter for gode pasientforløp. Anders Grimsmo, professor emeritus NTNU

15.15 – 15.30 Pause

15.30 – 17.00 Fastlegens rolle i gode pasientforløp: Hvor står vi og hvor vil vi? Diskusjonsgrupper med kartlegging av samhandlingsevner –  under ledelse av Nicolas Øyane PhD, fastlege, spesialist  allmennmedisin og daglig leder for SKIL (Senter for kvalitet i legetjenester).

Allmennmedisinske kompetansemål

11: Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.

16: Selvstendig kunne organisere egen praksis slik at pasienter som trenger mest, også får mest, og slik at legen er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.

17: Selvstendig kunne fordele egen tilgjengelighet mellom egne pasienter og samarbeidspartnere.

44: Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse

52: Ha kunnskap om kompetansen hos andre yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten og selvstendig kunne samarbeide med ulike aktører til pasientens beste.

55: Ha en godt utviklet samhandlingskompetanse ved å kjenne rammebetingelser, arbeidsmåter og prosedyrer fra en eller flere godkjente utdanningsinstitusjoner innen primær- eller spesialisthelsetjenesten.

74: Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.

75: Selvstendig kunne koordinere pasientens helsetjenester i samarbeid med andre deler av helsetjenesten, der dette ikke er tillagt andre instanser.

84: Selvstendig kunne søke informasjon og veiledning om utredning og for å tilrettelegge for pasienten i den delen av behandlingen som forgår i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten for å sikre et optimalt pasientforløp.

 

Felles kompetansemål

Allmennmedisinske læringsmål:

33: Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

56: Kunne samhandle i tverrfaglige team slik at det blir et likeverdig samarbeid, hvor hele teamets kompetanse brukes optimalt, og kunne benytte samarbeidet til å lære av de andre medlemmenes kompetanse.

59: Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.

60: Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.

62: Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter.