K V A L I T E T S P A K K E
KLINISK EMNEKURS
LEGEMIDDELGJENNOMGANG
3 MØTER | 9-12 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

Innhold i kurset:Tre gruppemøter à 3 timer + e-læringsmodul før hvert møte.
Varighet:
7-8 måneder.
Godkjenninger:
15 poeng klinisk emnekurs til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Du får refundert kursavgift og praksiskompensasjon gjennom refusjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Å sikre riktig legemiddelbehandling i allmennpraksis er noe av det viktigste for god pasientsikkerhet. Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av de medikamentene pasienten faktisk bruker, inkludert å vurdere indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og pasientenes individuelle behov. Dette gir bedre oversikt og større trygghet for både lege og pasient. Kvalitetspakken består at tre gruppemøter med forutgående e-læringsmodul til hvert møte. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger:

  1. møte: Sjekklisten for legemiddelgjennomgang
  2. møte: Polyfarmasi hos eldre
  3. møte: Behandling med marevan og nyere antikoagulantia

Gjennom gruppemøtene får deltakerne anledning til å reflektere over egen praksis og planlegge kvalitetsforbedring.

SKIL har utviklet et eget indikatorsett til temaet, og som datakilde anbefales kontoret å bestille programvaren Medrave4. For mer informasjon om Medrave og bestilling av dette, kontakt Medrave på [email protected]. Dere får også mer informasjon om dette etter påmelding, og det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke har Medrave.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål:

27: Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

28: Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

33: Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass

 

Kommunehelsetjenesten:

39: Under supervisjon kunne sikre trygg medikamentbruk hos eldre, herunder kunne anvende metode for legemiddelgjennomgang.

 

Allmennmedisinske læringsmål:

28: Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.

29: Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient.

74: Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.

77: Selvstendig kunne de viktigste interaksjoner ved multifarmasi og etter en samlet vurdering kunne prioritere rett behandling for pasienten.

76: Selvstendig kunne vurdere utfordringer, gjøre avveiinger og prioritere når det foreligger mer enn en sykdom hos pasienten.

80: Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold, og spesielle sykdomsuttrykk i forskjellige faser i livet, som hos spedbarn, barn og eldre (endret legemiddelvirkning hos eldre).

Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.