TVERRFAGLIG KVALITETSARBEID
POENG I PRAKSIS
INNTIL 20 POENG
Beskrivelse

SKIL har utviklet et gratis nettbasert verktøy for å kartlegge deres praksis på viktige områder og planlegge tverrfaglig kvalitetsarbeid. Vi har også laget et verktøy for å følge opp under og gjennomføring av et forbedringsprosjekt.

Tverrfaglig kvalitetsarbeid gir inntil 20 poeng til legers etter- og videreutdanning.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

37: Kunne melde uønskede hendelser og pasientskader, forstå mulige årsaker til hendelsen, vite hvordan hendelsen skal følges opp og hvordan ideer til forbedring kan fremmes og arbeides med på egen arbeidsplass.

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling (TEORETISK)

51: Kunne diskutere metoder for brukermedvirkning på systemnivå som gir bruker(representanter) reell mulighet til å påvirke beslutninger.