K V A L I T E T S P A K K E
KLINISK EMNEKURS
RIKTIGERE ANTIBIOTIKABRUK I KOMMUNENE
3 MØTER | 9-12 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

Innhold i kurset:Tre gruppemøter à 3 timer + e-læringsmodul før hvert møte.
Varighet:
7-8 måneder.
Godkjenninger:
15 poeng klinisk emnekurs til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Du får refundert kursavgift og praksiskompensasjon gjennom refusjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Målet med denne kvalitetspakken er riktigere bruk av antibiotika, og er et tiltak i kampen mot antibiotikaresistens. Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin. Den tar for seg både sentrale kliniske problemstillinger, i tillegg til at deltakerne får introdusert en verktøykasse som kan benyttes i klinisk praksis. Kvalitetspakken består at tre gruppemøter med forutgående e-læringsmodul til hvert møte. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger:

  1. møte: Verktøykassen mot antibiotikaresistens
  2. møte: Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner
  3. møte: Antibiotika ved hud- og bløtdelsinfeksjoner

Gjennom gruppemøtene får deltakerne anledning til å reflektere over egen praksis og planlegge kvalitetsforbedring.

SKIL har utviklet et eget indikatorsett til temaet, og som datakilde anbefales kontoret å bestille programvaren Medrave4. For mer informasjon om Medrave og bestilling av dette, kontakt Medrave på [email protected]. Dere får også mer informasjon om dette etter påmelding, og det er også mulig å benytte andre datakilder for dem som ikke har Medrave.

*Pris dekker deltakeravgift for èn lege pr. kurs/pakke.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

15: Kunne bruke kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Kompetansemål for kommunehelsetjenesten

8: Selvstendig kunne diagnostisere og behandle vanlige infeksjoner i kommunehelsetjenesten.

9: Selvstendig kunne vurdere hvilke vanlige infeksjoner som bør eller ikke bør behandles med antibiotika i henhold til nasjonalfaglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Allmennmedisinske kompetansemål

18: Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

37: Selvstendig kunne reflektere over, tolerere og håndtere usikkerhet i diagnostikk og behandling.

38: Selvstendig kunne bidra til aksept for usikkerhet hos pasienter og pårørende.

42: Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, og kunne forstå pasientens non-verbale kommunikasjon.

Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.