K V A L I T E T S P A K K E
KLINISK EMNEKURS
SYKMELDINGSARBEID FOR LEGER
3 MØTER | 9-12 MND. | 15 POENG
Beskrivelse

Innhold i kurset:Tre gruppemøter à 3 timer + e-læringsmodul før hvert møte.
Varighet:
7-8 måneder.
Godkjenninger:
15 poeng klinisk emnekurs til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Du får refundert kursavgift og praksiskompensasjon gjennom refusjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

BESKRIVELSE
I denne kvalitetspakken får du en oppfriskning av regelverket rundt sykmelding, verktøy til bruk i sykmeldingsarbeidet og en mulighet til å diskutere  et utfordrende område i legens arbeid. I tillegg vil samlet statistikk fra kurset gi verdifull tilbakemelding til Arbeids- og sosialdepartementet og NAV.

Kvalitetspakken er et samarbeid mellom SKIL, NAV, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Det er bygget opp etter SKIL-modellen med 3 e-læringskurs a 45 min med kunnskapsoppdatering etterfulgt av gruppemøter, hver av 3 timers varighet.

Det kreves ingen installeringer av uttrekksprogramvaren Medrave og gruppemøtene holdes av legene selv når det passer de, uten veileder.

Det passer for alle, både smågrupper og legekontor. Minimumsantall deltagere bør være 3, og man melder seg på som en gruppe. Den som melder på gruppen blir gruppeleder og vil få informasjon om hvordan kurset administreres.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål

14 Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.

49 Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert.

41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

62 Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter.

Hvordan gjennomføre kvalitetspakken?

Over 440 leger har hittil fullført en av SKILs kvalitetspakker, og 94% av deltakerne rapporterer om positive endringer i praksis. Kvalitetspakkene bygger på SKIL-modellen for kvalitetsarbeid, som er spesielt utviklet og testet på norske legekontor. Modellen består av kollegagruppemøter hvor legene reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer. Møtene er spredt i tid for å kunne følge opp hvordan data endres som følge av gjennomførte tiltak i praksis. Før gruppemøtene gjennomføres e-læringskurs som gir en faglig oppdatering rundt det aktuelle temaet.