KVALITETSPAKKE
VLM / Vanedannende Legemidler
Klinisk emnekurs / 18 timer / 18 poeng
Beskrivelse

Innhold i kurset: Tre gruppemøter à 3 timer + e-læringsmodul før hvert møte.
Varighet: 7-8 måneder.
Godkjenninger:
18 poeng til videreutdanning i samfunnsmedisin og etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Du får refundert kursavgift og praksiskompensasjon gjennom refusjonsordningen til Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Formålet med kurset:

Målet med dette kurset er å gi deg oppdatert kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner for vanedannende legemidler.

Det er også godkjent som 18 timers valgfritt kurs til spesialiteten i samfunnsmedisin.

Kurset tar for seg behandling med anxiolytika, hypnotika og opioider, og går spesielt inn på behandling av angst, søvnvansker og langvarige ikke-maligne smerter.

Du vil gjennom kurset også introduseres for en sjekkliste for forskrivning av vanedannende som kan benyttes både før forskrivning og ved forskrivning av vanedannende. I tillegg baserer kurset seg i stor grad på diskusjon av kasus fra egen praksis.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Allmennmedisinske læringsmål:

 • ALM 01 Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.
 • ALM 08 Selvstendig kunne ha en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende, og kunne bruke kommunikasjonsferdigheter og -strategier for å hjelpe pasienter og pårørende til å fatte kvalifiserte beslutninger om egen helseatferd
 • ALM 012 Selvstendig kunne utføre sakkyndighetsvurderinger, også for pasienter man står i et langvarig behandlerforhold til.
 • ALM 018 Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.
 • ALM 028 Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.
 • ALM 44 Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse
 • ALM 47 Selvstendig kunne håndtere uenighet og følelsesmessige vanskelige samtaler.

Felles kompetansemål:

 • FKM 6 Være kjent med begrepene overdiagnostikk/overbehandling og kunne reflektere over konsekvenser for pasient og samfunn
 • FKM 14 Ha kunnskap om betydningen av god kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.
 • FKM 28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).
 • FKM 41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.
 • FKM 42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.
 • FKM 43 Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjons-, kontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.
 • FKM 48 Kunne involvere pasienter, pårørende, brukerrepresentanter og framtidige brukere som aktive partnere på det nivå partnerne selv ønsker i et likeverdig samarbeid for å ivareta brukermedvirkning på individnivå
 • FKM 49 Kunne anerkjenne og anvende pasienters erfaringskompetanse på en slik måte at pasienten selv oppfatter seg verdsatt og respektert