SAMARBEIDSPARTNERE

NETTVERK

Norsk Forening for Allmennmedisin

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) er allmennlegenes fagmedisinske forening organisert under Legeforeningen. NFA har gjennom en årrekke jobbet for å innføre systematisk kvalitetsarbeid på norske legekontorer gjennom flere prosjekter. Spesielt er det naturlig med et tett samarbeid med Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid. På deres nettsider finnes beskrivelser av mange nyttige kvalitetsprosjekter som kan gjennomføres i egen praksis, f eks brukerundersøkelser, Maturity Matrix, Scaling Questions mm.

Allmennmedisinsk utvalg for Kvalitet og Pasientsikkerhet (KUP)

KUP er et utvalg under NFA. På nettsidene til KUP finnes bla. oversikt over kvalitetsindikatorer i allmennmedisin, verktøykasse til kvalitetsarbeid. Der finnes også lenke til Helsebibliotekets sider om Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret, et samarbeidsprosjekt mellom mellom KUP og helsebiblioteket som oppsummerer nyttige verktøy. KUP har en representant i SKILs Kvalitetsteam.

Norsk Kvalitetssikring av lab utenfor sykehus (Noklus)

SKIL er samlokalisert med Noklus. Noklus ble etablert i 1992, og har et svært godt nettverk mot allmennpraksis i forhold til laboratorievirksomhet/analyser. Noklus har også ansvar for Diabetesregisteret, og utviklet programvaren Praksisprofil som utarbeider rapporter om egen praksis for allmennlegen. Noklus har to representanter i SKILs Kvalitetsteam.

Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen

IGS driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin. IGS har en representant i SKILs Kvalitetsteam.

Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Bergen, Uni Research Helse

Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er partner i flere forskningssentre, og har også en representant med i SKILs Kvalitetsteam.

Norsk kunnskapssenter for helsetjenesten

Kunnskapssenterets oppgaver er forskning og fremme bruk av forskningsresultater, helseøkonomiske analyser, måling av kvalitet på utvalgte tjenester, forbedret pasientsikkerhet, utvikling av metoder og tilby undervisning. Kunnskapssenteret har en sentral rolle i gjennomføringen av tiltaket gode pasientforløp, hvor SKIL er involvert.

Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobbes det for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Direktoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. SKIL deltar i EPJ-løftet, delprosjekt rapportering som skal løfte kvaliteten på rapporteringsmulighetene på EPJ brukt i primærhelsetjenesten. Et kommunalt pasient- og brukerregistre (KPR) skal gi tilgang til data fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og derved gi grunnlag for bedre planlegging, styring og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Statens Legemiddelverk

I forbindelse med SKILs første tema – Legemiddelgjennomgang – er det inngått samarbeid med Legemiddelverket for å planlegge det faglige opplegget best mulig. Legemiddelverkets sjekkliste for legemiddelgjennomgang er et godt verktøy for allmennlegen.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge. Samstemming av legemiddellister er ett av innsatsområdene.

Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) skal gjennom forskning og fagutvikling, og gjennom samarbeid med andre fagmiljøer, bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin. Nklm er representert i SKILs kvalitetsteam.