OM OSS

Hvem er SKIL?

Staben er på 7 personer, i tillegg har vi etablert et kvalitetsteam bestående av representanter fra legekontor, forskningsmiljø, Bergen Kommune, kvalitetsmiljøet i Legeforeningen og Noklus. SKIL er lokalisert i Kalfarveien 31.

Staben

NICOLAS ØYANE, Leder

Utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2004, godkjent spesialist i allmennmedisin siden høsten 2013. Fastlege i Bergen ved legekontoret «Legene på Høyden». Han fullførte doktorgrad høsten 2010 ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag, Universitetet i Bergen.

e-post: nicolas.oyane@skilnet.no

ROGER VEIBY, Rådgiver

Født og oppvokst i Halden, uteksaminert lege fra UiO 1998. Lege i Sjøforsvaret 2000-2001. Arbeidet som fastlege på Osterøy og fra 2009 på Slettebakken legesenter- et 4 legekontor som har eksistert siden 1983 . Spesialist i allmennmedisin fra 2009. Er daglig tett på allmennlegens utfordringer med en stor og variert fastlegeliste og er derav blitt interessert i kvalitetsarbeid i legekontor. Arbeider i tillegg som sensor ved UiB og har hyppig allmennlegevakt ved Bergen legevakt.

e-post: roger.veiby@skilnet.no

KARIANNE ALVILDE GETHER, Administrasjonskonsulent

Karianne Alvilde er ansatt som Administrasjonskonsulent. Hun er utdannet grafisk designer med en bachelor i Fine Arts fra Storbritania. Tidligere har Karianne jobbet som personelloffiser i Hæren og logistikkbataljonen i Forsvaret og hun har nylig studert Strategisk Kommunikasjon ved Westerdals (ACT) i Oslo.

e-post: karianne.gether@skilnet.no

JANECKE THESEN, Spesialrådgiver

Spesialist i allmennmedisin. Medisiner fra 1976, allmennpraktiker fra 1978, først i Lærdal, siden i Bergen og Osterøy. Ansatt som spesiallege/forsker/fagutvikler ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i Uni Research Helse. Godkjent veileder i allmennmedisin, i kvalitetsarbeid og i kognitiv terapi, og nylig gjennomført Nordisk forbedringsagentutdannelse. Nestleder for allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) og for referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid.

e-post: janecke.thesen@skilnet.no

RICHARD HAGEN, IT-Konsulent

Richard er ansatt som IT-konsulent og har allerede laget en eportal for SKIL som blant annet holder orden på deltakere, veiledere, grupper og planlagte møter. Portalen vil etter hvert få tilleggsfunksjoner som nettkurs, mulighet for innsending av skjema mm.

e-post: richard.hagen@skilnet.no

ANDREA VALBERG, Veileder

MISHA B. ØSTERVOLD, Kurskoordinator

Misha er ansatt som kurskoordinator for SKIL. Hun er opprinnelig fra Australia og har en bachelorutdannelse i Business (med fokus på markedsføring) derfra. Hun flyttet til Norge i 2001 og har en Bachelor i samfunnsvitenskap (sosialantropologi) fra UiB (2005).  I tillegg har hun videreutdannelse innen pedagogikk, psykologi, rettsvitenskap, og prosjektledelse. Misha har jobbet med voksenopplæring i Norge i 13 år og har både erfaring fra og interesse for e-læring.

e-post: misha.bowles@skilnet.no

Styret

LEDER: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin
Vara: Torgeir Hoff Skavøy, nestleder Norsk Forening for Allmennmedisin og spesialist i allmennmedisin, Bergen

NESTLEDER: Kirsten Rokstad, nestleder Allmennlegeforeningen
Vara: Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen, dr.med. og spesialist i allmennmedisin, Bergen

STYREMEDLEM: Geir Riise, Generalsekretær Den Norske Legeforening
Vara: Jan Emil Kristoffersen, fagsjef og lege, Den Norske Legeforening

STYREMEDLEM: Henning Mørland, Leder Norsk Samfunnsmedisinsk Forening
Vara: Marit Voltersvik, styremedlem Norsk Samfunnsmedisinsk Forening, spesialist i allmennmedisin og kommuneoverlege, Bergen

STYREMEDLEM: Kathe Aase, Styremedlem Praktiserende Spesialisters Landsforening
Vara: Sverre Dølvik, Styremedlem Praktiserende Spesialisters Landsforening

Kvalitetsteam

Kvalitetsteamet er SKILs sentrale referansegruppe og deltar i både planlegging, pilotering og evaluering av de ulike aktivitetene i SKIL. Vi er stolte av å samarbeide med både engasjerte kolleger og viktige representanter for både kvalitetsarbeis- og forskningmiljø.

Gunnar Frode Olsen, leder KUP (utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet), NFA

Steinar Hunskår, Professor og leder for NKLM

Guri Rørtveit, Instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB

Sabine Ruths, Professor og Leder for AFE

Geir Thue, Professor II og seksjonsleder NOKLUS

Karina Koller Løland, Overlege Helsvernenhet i Bergen kommune

Anders Midttun, fastlege ved Dalen legesenter

Christin Lekven, Helsesekretær ved Dalen legesenter

Elisabeth Stura, fastlege ved Fromreide Legesenter

Vedtekter

Vedtekter (endret i generalforsamling 18.3.15)

§ 1.
Selskapets foretaksnavn skal være: SKIL AS

§ 2.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune

§ 3.
Selskapet skal støtte kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i medisinsk praksis utenfor sykehus, herunder
– legge til rette serviceorienterte og klinisk-faglige temaer for evaluering og forbedringsarbeid
– tilby verktøy og metoder
– tilby veiledning i bruk av verktøy og metoder
– legge til rette for forskningsmessig evaluering av forbedringsarbeidet

Selskapets virksomhet skal ikke gi økonomisk overskudd.

§ 4.
Aksjekapitalen skal være på kr 100 000

§ 5.
Aksjens pålydende skal være kr 1000

Aksjefordelingen skal være:

Den norske legeforening 26, Allmennlegeforeningen 26, Norsk forening for allmennmedisin 26, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Praktiserende spesialisters landsforening 11

Aksjonærene skal betale kr 1000 for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 15.1.2014

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet.

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:
Eier Antall aksjer a kr 1000 Sum
Den norske legeforening
26 26000
Norsk forening for
Allmennmedisin 26 26000
Allmennlegeforeningen
26 26000
Norsk samfunnsmedisinsk forening, 11 11000
Praktiserende spesialisters
Landsforening 11 11000
Sum aksjekapital 100 100 000

§ 6.
Alle aksjeeiere skal ha plass i styret. Generalforsamlingen velger ett medlem med personlig varamedlem fra hver eierforening.

§ 7.
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.
Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet.
Valg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (jf. aksjeloven § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid).
Styret velger selv leder.
Vedtektsendringer.
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10.
Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 2 mnd før generalforsamlingen.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§11 Endring av statuttene krever 75 % flertall i generalforsamlingen.

§ 12. Styret skal arbeide for at offentlige og andre aktører med interesse for formålet, innlemmes i selskapet.