O M   S K I L

Legeforeningens sentralstyre vedtok i november 2013 å starte et Senter for kvalitetsutvikling i legekontor (SKIL).  SKIL ble stiftet  i januar 2014. Dette er resultat av flere års arbeid for å etablere «SAK». Bakgrunn for endring av navnet er at «SAK» nå er betegnelsen på Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. SKIL skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Deltakelse i SKIL skal gi poeng i videre- og etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin. Senteret er organisert som et selskap med NFA, AF, Legeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) som medeiere. Det er et mål at statlige myndigheter og kommunene blir med som medeiere og drivere av sentret.

nicolas

NICOLAS M. F. ØYANE

Daglig Leder | CEO

BAKGRUNN

Nicolas Øyane er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2004, godkjent spesialist i allmennmedisin siden høsten 2013. Han har jobbet som fastlege siden 2006, og jobber nå deltid som fastlege ved Slettebakken legesenter i Bergen. I tillegg har han erfaring som søvnspesialist ved Bergen Søvnsenter og bedriftslege ved Hjelp24. Han fullførte doktorgrad i søvn høsten 2010 ved Institutt for Samfunnsmedisinske Fag, Universitetet i Bergen og fullførte master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 2019.

shutterstock_664534936

ROGER VEIBY

Faglig rådgiver | Advisor

BAKGRUNN

Født og oppvokst i Halden, uteksaminert lege fra UiO 1998. Lege i Sjøforsvaret 2000-2001. Arbeidet som fastlege på Osterøy og fra 2009 på Slettebakken legesenter– et 4 legekontor som har eksistert siden 1983 . Spesialist i allmennmedisin fra 2009. Er daglig tett på allmennlegens utfordringer med en stor og variert fastlegeliste og er derav blitt interessert i kvalitetsarbeid i legekontor. Arbeider i tillegg som sensor ved UiB og har hyppig allmennlegevakt ved Bergen legevakt.

skil richard hagen

RICHARD HAGEN

Seniorutvikler | Senior Developer

BAKGRUNN

Richard er ansatt som Seniorutvikler og har allerede laget en eportal for SKIL som blant annet holder orden på deltakere, veiledere, grupper og planlagte møter. Portalen vil etter hvert få tilleggsfunksjoner som nettkurs, mulighet for innsending av skjema mm.

112010F7-30C3-407D-A3F3-803002B44C1B

ALVILDE GETHER

Markedsansvarlig | Head of Marketing

BAKGRUNN

Alvilde har utdannelse og mange års erfaring som Grafisk Designer med en Bachelor i Fine Arts fra Storbritannia samt fagbrev innen Kontor- og administrasjon. Hun har også studert Markedsføring ved NKF og Strategisk Kommunikasjon ved Westerdals (ACT) i Oslo og fungert som personelloffiser i Indre Troms.

shutterstock_664534936

MORTEN PEDERSEN

Webutvikler | Web Developer
Supportansvarlig | Customer Support Office

BAKGRUNN

Morten er ansatt som IT-konsulent og har som hovedoppdage å støtte Seniorutvikler med endringer og oppdateringer i ePortalen. Morten er også innblandet i prosjekter vi skal levere opp i mot EPJ-løftet og Dir. e-helse.

Camilla Christensen SKIL

CAMILLA CHRISTENSEN

Økonomi- og administrasjonsansvarlig | Head of Economy and Administration

BAKGRUNN

Camilla har en Executive Master Of Management grad fra Handelshøyskolen BI, med spesialieringer i blant annet endringsledelse, management consulting og personal- og arbeidsjuss innen både privat og offentlig sektor. Camilla har i tillegg grunnfag i Jus fra Universitetet i Oslo og utdannet personlig trener og treningsveileder ved Norges Idrettshøgskole. Camilla har flere års erfaring fra ledelse og administrasjon, HR og HMS arbeid.

misha

MISHA B. ØSTERVOLD

Kursutviklingsansvarlig | Head of Course Developement

BAKGRUNN

Misha har mange års erfaring fra undervisning, kursutvikling/prosjektsamarbeid, ledelse og administrasjon innenfor voksenopplæringssektor. I tillegg har hun erfaring fra offentligsektoren i Norge og internasjonal erfaring fra universitetssystemet i Kina og finanssektor i Australia, samt har vært prosjektdeltaker innenfor skandinavisk og EU samarbeidsprosjekter (med fokus på digitale løsninger). Hun har en Bachelor i samfunnsvitenskap (sosialantroplogi) fra Universitet i Bergen og en businessutdannelse med spesialisering i juss og markedsføring fra University of Newcastle, Australia. Misha har tilleggsutdannelse innenfor pyskologi, arbeidsrett, pedagogikk, prosjektledelse og IT prosjektledelse fra UiB og Universitet Nord, men mener selv at det alltid er mer som kan læres.

nfa

Norsk forening for allmennmedisin | NFA
STYRELEDER: Marte Kvittum Tangen | VARA: Torgeir Hoff Skavøy

af

Allmennlegeforeningen | AF
STYREMEDLEM: Peter Christersson | VARA: Tor Magne Johnsen

SKIL Den norske legeforening

Den Norske Legeforening | DNLF
STYREMEDLEM: Geir Riise (Generalsekretær, DNLF) | VARA: Jan Emil Kristoffersen

norsam

Norsk Samfunnsmedisinsk Forening | NORSAM
STYREMEDLEM: Tom Sundar | VARA: Frode Engtrø

psl

Praktiserende Spesialisters Landsforening | PSL
STYREMEDLEM: Bente Øvensen | VARA: Kathe Aase

last ned (1)

Kommunesektorens Organisasjon | KS
OBSERVATØR: Sigrid Askum

last ned

Helsesekretærforbundet
OBSERVATØR: Gro Bengtson

Kvalitetsteamet er SKILs sentrale referansegruppe og deltar i både planlegging, pilotering og evaluering av de ulike aktivitetene i SKIL. Vi er stolte av å samarbeide med både engasjerte kolleger og viktige representanter for både kvalitetsarbeis- og forskningmiljø.

Gunnar Frode Olsen, leder KUP (utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet), NFA

Steinar Hunskår, Professor og leder for NKLM

Guri Rørtveit, Instituttleder og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB

Sabine Ruths, Professor og Leder for AFE

Geir Thue, Professor II og seksjonsleder NOKLUS

Karina Koller Løland, Overlege Helsvernenhet i Bergen kommune

Anders Midttun, fastlege ved Dalen legesenter

Christin Lekven, Helsesekretær ved Dalen legesenter

Elisabeth Stura, fastlege ved Fromreide Legesenter

Vedtekter (endret i generalforsamling 18.3.15)

§ 1.
Selskapets foretaksnavn skal være: SKIL AS

§ 2.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune

§ 3.
Selskapet skal støtte kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i medisinsk praksis utenfor sykehus, herunder
– legge til rette serviceorienterte og klinisk-faglige temaer for evaluering og forbedringsarbeid
– tilby verktøy og metoder
– tilby veiledning i bruk av verktøy og metoder
– legge til rette for forskningsmessig evaluering av forbedringsarbeidet

Selskapets virksomhet skal ikke gi økonomisk overskudd.

§ 4.
Aksjekapitalen skal være på kr 100 000

§ 5.
Aksjens pålydende skal være kr 1000

Aksjefordelingen skal være:

Den norske legeforening 26, Allmennlegeforeningen 26, Norsk forening for allmennmedisin 26, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Praktiserende spesialisters landsforening 11

Aksjonærene skal betale kr 1000 for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 15.1.2014

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet.

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:
Eier Antall aksjer a kr 1000 Sum
Den norske legeforening
26 26000
Norsk forening for
Allmennmedisin 26 26000
Allmennlegeforeningen
26 26000
Norsk samfunnsmedisinsk forening, 11 11000
Praktiserende spesialisters
Landsforening 11 11000
Sum aksjekapital 100 100 000

§ 6.
Alle aksjeeiere skal ha plass i styret. Generalforsamlingen velger ett medlem med personlig varamedlem fra hver eierforening.

§ 7.
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.
Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet.
Valg av styre og ev. revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (jf. aksjeloven § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid).
Styret velger selv leder.
Vedtektsendringer.
Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10.
Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 2 mnd før generalforsamlingen.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§11 Endring av statuttene krever 75 % flertall i generalforsamlingen.

§ 12. Styret skal arbeide for at offentlige og andre aktører med interesse for formålet, innlemmes i selskapet.