E-LÆRINGSKURS
TRYGG MED TRINNVIS
2 TIMER
Beskrivelse

Dette kurset er utviklet i samarbeid med Trinnvis, som leverer internkontroll- og avvikssystem for legekontor og andre kontor. Trinnvis benyttes allerede av svært mange legekontor. Samtidig har flere etterspurt en enkel måte å komme i gang på, og dette kurset er ment som en slik innledning. Du vil lære om bakgrunnen for hvorfor et slikt kvalitetssystem er viktig i praksis og hvordan organiseringen både blir tryggere og mer effektiv når det er satt i system.

 

Meritterende poeng

Siden Trinnvis er et kommersielt produkt og dette kurset er såpass tett knyttet opp til det, vil det ikke blir godkjent som et meritterende kurs.

Imidlertid kan dere ved etablering og bruk av kvalitetssystem på kontoret oppnå poeng for tverrfaglig kvalitetsarbeid. Dette gir inntil 20 poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning. Det krever at minst to yrkesgrupper deltar, f.eks. at helsesekretær er med.

For å få poeng fyller du ut skjema fra helsedirektoratet som du finner på denne lenken.

Du vil også få denne informasjonen på epost når du har fullført kurset.

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål:

35: Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass og datakildene som finnes.

36: Kjenne til risikoer ved pasientbehandling på egen arbeidsplass, kunne bidra til å utarbeide beredskap, iverksette relevante forebyggende tiltak og kjenne til hvordan vurdere om tiltakene etterleves og har effekt.

37: Kunne melde uønskede hendelser og pasientskader, forstå mulige årsaker til hendelsen, vite hvordan hendelsen skal følges opp og hvordan ideer til forbedring kan fremmes og arbeides med på egen arbeidsplass.

74: Ha kunnskap om internkontroll som lovpålagt styrings- og ledelsesmodell i helse- og omsorgstjenesten.

 

Allmennmedisinske kompetansemål:

51: Selvstendig kunne påpeke og handle på en hensiktsmessig måte når pasientsikkerhet er i fare.