E-LÆRINGSKURS
DIAGNOSEKODEKURS
5 POENG
Beskrivelse

*Gratis til og med 31.12.2021

Kurset er godkjent 5 valgfrie poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning.

Koding av diagnoser i allmennpraksis. Formålet med dette kurset er at diagnoser som settes rutinemessing av norske allmennleger skal gi et best mulig bilde av symptomer, sykdommer og andre årsaker til at befolkningen har kontakt  med fastleger og legevakt.

Varighet e-læringskurs: 2×45 minutter + kursprøve
Gruppemøte: 3×45 minutter

Relevante læringsmål spesialistutdannelse LIS

Felles kompetansemål:

 

Allmennmedisinske kompetansemål:

ALM-001 – Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis

ALM-014 – Selvstendig kunne beskrive pasientens medisinske utfordringer slik at det gis et riktigst mulig grunnlag for korrekte ytelser.

ALM-015 – Selvstendig kunne prioritere i egen praksis og kunne bidra til at pasienten får rett behandling på rett sted til rett tid.

ALM-018 – Kjenne til og selvstendig kunne vurdere utfordringer ved over- og underdiagnostikk, samt ved over- og underbehandling.

ALM-019 – Selvstendig kunne formulere henvendelser og henvisninger slik at de inneholder relevant informasjon og bidrar til oppnåelse av nødvendig helsehjelp for pasientene.

ALM-041 – Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsstøtteverktøy.

ALM-056 – Ha god evidensbasert kunnskap om diagnostikk og behandling av de vanlige og de mest alvorlige årsakene til ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning.

ALM-061 – Selvstendig kunne diagnostisere sykdom, eller ut fra symptomer iverksette tiltak som aktiv observasjon, behandling eller henvisning

ALM-062 – Selvstendig kunne iverksette adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging basert på diagnose eller symptomer og funn.

ALM-072 – Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste kroniske folkesykdommene.

ALM-084 – Selvstendig kunne søke informasjon og veiledning om utredning og for å tilrettelegge for pasienten i den delen av behandlingen som forgår i primærhelsetjenesten og samhandle med spesialisthelsetjenesten for å sikre et optimalt pasientforløp.

ALM-086 – Ha kjennskap til lover, regler og avtaleverk som er styrende for å kunne drive et legekontor i Norge og ha særlig kunnskap om innholdet i Fastlegeforskriften og det øvrige regelverket for fastlegeordningen.