Kvalipedia.no
- idébank og ressursside

Her har vi samlet ressurser og idéer til alle som jobber med eller for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i primærhelsetjenesten. Vi ønsker gjerne tilbakemelding på [email protected].

Hva er kvalitet?

Definisjon av kvalitet

I rapporten «..og bedre skal det bli» av Sosial- og Helsedirektoratet ble det etablert en definisjon av kvalitetsbegrepet.

Fra veilederen:

Kvalitetsbegrepet kan defineres på mange måter. Definisjonen er avhengig av den enkeltes ståsted og subjektive oppfatning. Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2000) definerer kvalitet på følgende måte: «Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav».

I denne strategien har vi valgt å gi kvalitetsbegrepet et mer konkret innhold som bygger på samfunnets føringer, som oppfyller lovverkets krav og hva som ut fra et faglig perspektiv gir best mulig tjenester til brukerne.

For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene:

 • Er virkningsfulle
 • Er trygge og sikre
 • Involverer brukere og gir dem innflytelse
 • Er samordnet og preget av kontinuitet
 • Utnytter ressursene på en god måte
 • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Definisjon av kvalitetskontroll, kvalitetsarbeid og tilsyn

Kvalitetskontroll: Oversikt gjennom målinger og statistikk som sier noe om kvalitet i egen praksis.

Kvalitetsforbedring: Et system for å forbedre det som trenger forbedring avdekket gjennom kvalitetskontroll.

Tilsyn: Gjennomgang av en aktør i helsetjenestens praksis for å se etter at lov- og regelverk blir overholdt.

Kvalitetsarbeid handler om mer enn kun å se på om lov- og regelverk blir overholdt. Hovedprinsippet er at man alltid kan bli bedre, og målet med kvalitetsforbedring er å bli en lærende organisasjon, hvor man kontinuerlig lærer av praksis og forbedrer praksis i tråd med det man ønsker å oppnå.

SKILs tilbud til legekontor

Kvalitetspakker (kliniske emnekurs)

SKILs kvalitetspakker er godkjente kliniske emnekurs som tilfredsstiller sentrale læringsmål i spesialitetsforskriften.

Kvalitetspakkene er spesielt tilrettelagt smågrupper, men det er også mulig for legekontor eller andre grupper å melde seg på. Kursene bygger på refleksjon i grupper, planlegging og oppfølging av kvalitetsprosjekt. Før gruppemøtene tar legene e-læringskurs med faglig oppdatering. Kvalitetsseminaret er godkjent for Kvalitetsfondets refusjonsordning.

SKIL har blant annet kvalitetspakker innen følgende tema:

 • Vanedannende legemidler
 • Sunn seksuell helse
 • Sykmeldingsarbeid
 • Diabetes

For full oversikt over kvalitetspakkene og påmelding, se www.skilnet.no/pakker

Andre kurs

SKIL har også utviklet andre kurs som er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet. Følgende kurs tilbys:

 • Kvalitet i e-resept
 • Riktigere bruk av diagnosekoder
 • Trygg med Trinnvis (om å bruke verktøyet Trinnvis)

For mer informasjon om kursene og påmelding se: www.skilnet.no/pakker

Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Det finnes flere ulike kvalitetsseminar, det første som er naturlig å starte med er SKIL basisseminar.
I tillegg finnes andre tema, som Trivsel og arbeidsglede og Skrøpelige eldre.

Gå inn på denne siden for mer informasjon.

Kommunesamarbeid

SKIL tilbyr samarbeid med kommuner hvor kommuneoverlegene får bistand til å lede kvalitetsforbedringen i egen kommune, og bygger på dialog mellom fastlegene og kommuneoverlegen rundt kvalitetsarbeidet.

Gjennom et kommunesamarbeid vil også kommunen få tilgang til SKIL kommunedashboard, hvor det også er mulig å gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser.

Les mer om kommunesamarbeid på kommunesamarbeid.no

Organisering og ledelse

TrinnVis kvalitet

Kvalitetssystem for legekontor og legevakter

TrinnVis er et styringssystem med innebygget internkontroll og kvalitetsforbedring. TrinnVis er godt forankret i helsesektoren. I motsetning til de fleste andre styringssystemer kommer TrinnVis med ferdig innhold i form av forslag til ansvarsområder, rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. TrinnVis er bygget for å tilpasse seg virksomheten, slik at det bare inneholder de dokumentene som kreves for virksomheten. SKIL er en av samarbeidspartnerne til TrinnVis.

De fleste TrinnVis-brukere er mest opptatt av å utøve yrket sitt, ikke drive med administrasjon. TrinnVis er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å drive effektivt, ryddig og lovlig. Trinnvis har i samarbeid med SKIL publisert kurset Trygg med Trinnvis, som gir en innføring i bruk av systemet.

Scaling questions

Scaling questions kan brukes til å konkretisere ideer, tanker, og framtidsvisjoner. Brukes f eks etter gjennomført Maturity Matrix, eller helt åpent, på en hvilken som helst problemstilling på et legekontor eller i en annen gruppe mennesker. En prosess med SQ ledes av en veileder som kjenner metoden, sannsynligvis helst en som kommer utenfra. SQ er beslektet med flere andre metoder, Arild Aambø har skrevet om det i LOS – løsningsorienterte samtaler, og kaller det skaleringsspørsmål. Gro J Langslet har skrevet om det i boka LØFT, og kaller det Skalaspørsmål. Det minner en del om det Tom Barth kaller Meny-agenda i boka Motiverende samtale fra 2007.

La oss ta et eksempel: Dere som jobber på Legehuset DA vil gjerne fokusere på spørsmålet: Er vårt legekontor trygt nok for pasientene våre? Både medisinsk-faglig, medmenneskelig og tilgangsmessig sett trygt?

Begynn med å beskrive hvordan legekontoret vil se ut når det er trygt nok, typisk om 3-5 år. Hva vil kjennetegne det, uttalt som en rekke positive utsagn (f eks: “et legekontor der alle leger og ansatte kan snakke fritt og åpent om ting som bekymrer”, heller enn “et legekontor der ingen baksnakker hverandre, eller alltid er på jakt etter syndebukker”). Hold på til dere har fått en utfyllende beskrivelse på flip-over eller tilsvarende, etter vanlige brain-storming prinsipper.

Resten av prosessen går med til at veileder stiller spørsmål og registrerer svar, f eks omtrent som dette: Hvis denne beskrivelsen representerer deres visjon for et trygt legekontor, dvs 10 på en skala fra 1-10, og 0 på samme skalaen representerer et så utrygt legekontor som overhodet mulig på samme skala: hvor vil dere da si at dere fungerer i dag? 4,8 sier dere?

Hvorfor ikke 3 (dette får fram det som fungerer bra, som dere kan bygge på)? Hva mer, hva mer, hva mer……?

Hvorfor ikke 8 (dette får fram det som bør bli bedre, som det bør jobbes med)? Hva mer, hva mer, hva mer……

Hvordan kan dere oppnå 5,0 innen neste måned (dette viser at det er ok å gå fram skritt for skritt, uten å bli overveldet av høye ambisjoner)? Hva mer, hva mer, hva mer……

Og vips, så har man en plan, med tidsfrister, og noen ansvarlige som som oftest melder seg selv. Etter en måned kan dere evaluere, og fortsette prosessen framover mot en tier. Eller dere kan velge å stoppe når dere er fornøyde, og fokusere på noe annet.

SQ kan også brukes i pasientarbeid i individuelle konsultasjoner, der pasienten fokuserer på sin ideelle positive framtid og hvordan han/hun kan komme dit. Det kan med fordel kombineres med kognitiv terapi, og fungerer ofte bedre enn å sette opp en problemliste.

Last ned :
Scaling for Coaches: 10 minutes for performance and learning by Peter Szabó, MCC
Scaling Questions: Support to Start Change by Christine Kuch

Kurs - Informasjonssikkerhet for legekontor - Normen

Legeforeningen har utviklet et kurs som omhandler informasjonssikkerhet på legekontor med henvisning til relevant regelverk.

Kurset er meritterende til etter- og videreutdanning i allmennmedisin, du finner kurset her: https://nettkurs.legeforeningen.no/enrol/index.php?id=96

Aktuelle artikler

Pasientmedvirkning og tilgjengelighet

SKIL modul for spørreundersøkelse blant pasienter

SKIL har utviklet en modul for å gjennomføre pasientundersøkelser basert på Folkehelseinstituttets verktøy Brukererfaringer med fastlegen og fastlegekontoret.

Spørreundersøkelsen administreres via SKIL kommunedashboard, les mer på dreiebok for kommunesamarbeid.

Kunnskapssenterets verktøy for kartlegging av pasienttilfredshet

Dette spørreskjemaet kan benyttes til lokale undersøkelser av pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. Det ferdige skjemaet / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret.

SKILs modul for spørreundersøkelser bygger på denne.

Trykk her for mer informasjon

Legekontorets generelle utforming (Trondheim kommune)

Denne nettsiden fra Trondheim kommune beskriver hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til legesentrene. Lenken deles med tillatelse fra Trondheim kommune.

Hvordan redusere ventetiden for time hos fastlegen?

Reidar Moskvill / Hvordan redusere ventetiden for time hos fastlegen?