Bedre legemiddelbruk i sykehjem

Kvalitetspakken er utviklet av SKIL

Kvalitetspakken er søkt refusjonsgodkjent

Bedre legemiddelbruk i sykehjem er en systematisk gjennomgang av rutiner for legemiddelgjennomgang, avmedisinering, ogrisikovurderinger, og legger opp til kollegadiskusjon med utgangspunkt i kasus.

Kurset er for grupper av sykehjemsleger hvor forskrivning på egen sykehjemsavdeling og lokale rutiner tas opp.

Riktig legemiddelbehandling i sykehjem er nødvendig for å sikre god pasientsikkerhet.

Kurset går over tre samlinger med 3-4 måneders mellomrom, og deltakerne går gjennom en e-læringsmodul forut for hvert møte.

Kurset følger SKILs vanlige oppbygning med utgangspunkt i «Forbedringsmodellen».

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18t klinisk emnekurs (søkt)

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18t klinisk emnekurs (søkt)

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

FKM 27 Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

FKM 28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

FKM 33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

FKM 41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

FKM 42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

FKM 59 Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.

FKM 71 Forstå legespesialistens ulike roller (eks faglig leder, teamleder, prosjektleder) og forskjellen på disse rollene og rollen som linjeleder.

FKM 73 Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.

ALM 028 Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.

ALM 029 Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient.

ALM 74 Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.

ALM 076 Selvstendig kunne vurdere utfordringer, gjøre avveiinger og prioritere når det foreligger mer enn en sykdom hos pasienten.

ALM 077 Selvstendig kunne de viktigste interaksjoner ved multifarmasi og etter en samlet vurdering kunne prioritere rett behandling for pasienten.

ALM 080 Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold, og spesielle sykdomsuttrykk i forskjellige faser i livet, som hos spedbarn, barn og eldre (endret legemiddelvirkning hos eldre).

Kommunehelsetjenesten 039: Under supervisjon kunne sikre trygg medikamentbruk hos eldre, herunder kunne anvende metode for legemiddelgjennomgang.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant. Informasjon til gruppelederen finner du her: https://www.skilnet.no/komigang/

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/