Bedre liv med diabetes (DIA)

Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med Diabetesforbundet, Noklus og Helsedirektoratet

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Selv om hovedtemaet er diabetes, har vi lagt opp kurset slik at det skal være overførbart til andre pasienter med kroniske sykdommer.

Formålet med dette kurset er å:

 • gi deg kunnskap om oppdaterte diabetesretningslinjer for oppfølging av pasienter med diabetes
 • bli kjent med diabetes årskontroll
 • lære mer om livsstil og behandling av overvekt
 • se på pasientmedvirkning i praksis
 • få bedre oversikt over egen praksis
 • muliggjøre kvalitetsforbedring og oppfølgingen av dine pasienter

Kvalitetspakken består av:

 • 3 e-læringsmoduler
 • 3 gruppemøter* + 3 arbeidsark
 • 1 avsluttende kursprøve
*Kvalitetspakken består av tre gruppemøter spredt i tid med totalt ca. 8 måneder. Før hvert møte tas et e-læringskurs.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

FKM LM 33 Samvalg
Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg)

FKM LM 34 Kunnskapskilder
Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres styrker og svakheter (kunnskapskilder)

FKM LM 42 Forbedringskunnskap
Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass

FKM LM 41 e-helseverktøy
Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass (utvikling av beslutningsverktøy og NOKLUS diabeteskjema)

ALM 029 Tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient
Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient

ALM 028 Pasientsentrert fokus
Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem

ALM 044 Pasientsentert tilnærming – empati, resept og innlevelse
Selvstendig kunne kommunisere med en pasientsentrert tilnærming som støtter pasientens tillit og autonomi, og som er karakterisert ved empati, respekt og innlevelse

ALM 045 Tilpasse kommunikasjon til pasienten
Selvstendig kunne tilpasse kommunikasjonen til pasientens ståsted og preferanser, og til pasientens situasjon og medisinske tilstand

ALM 062 Adekvat allmennmedisinsk diagnostikk og behandling
Selvstendig kunne iverksette adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging basert på diagnose eller symptomer og funn

ALM 074 Behandlingsplan medikamentjustering henvisning videre
Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse

ALM 073 Kronisk sykdom Behandlingsplan og oppfølgingsplan
Selvstendig kunne iverksette, følge opp og justere en målrettet behandlings- og oppfølgingsplan tilpasset den enkelte pasient med kronisk sykdom

ALM 072 Folkesykdommer- vanligste
Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste kroniske folkesykdommene

ALM 071 Folkesykdommer- samarbeide med spesialisthelsetjenesten
Selvstendig kunne diagnostisere og behandle kroniske sykdommer i primærhelsetjenesten, og kunne samarbeide med spesialisthelsetjenester om slike pasienter

ALM 085 Selekterte pasientpopulasjoner – Dybdekompetanse
Ha dybdekompetanse i utredning, behandling og oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant.

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs eller som melder på gruppen (gruppeleder) finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/