Bedre e-konsultasjoner (EKO)

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Velkommen til SKILs kvalitetspakke Bedre e-konsultasjoner.

Formålet med kurset:

Målet med e-konsultasjonskurset er å gi deg bedre oversikt over egen praksis og mulighet til å bedre kvalitet og pasientsikkerhet rundt bruk av e-konsultasjoner. Med e-konsultasjoner inkluderes her både tekstbaserte e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsulasjoner. Det legges vekt på praksisorganisering og hvordan e-konsultasjoner kan organiseres i en travel hverdag.

Kvalitetspakken består av:

 • kartleggingssskjema av egen praksis.
 • innhenting av brukererfaringer rundt bruk av e-konsultasjoner.
 • 3 e-læringsmoduler med oppdatert kunnskap om e-konsultasjoner.
 • 3 gruppemøter for refleksjon og kvalitetsforbedring av egen praksis.

Kvalitetspakken består av tre gruppemøter spredt i tid med totalt ca. 8 måneder. Før hvert møte tas et e-læringskurs.

Kurset er søkt tellende til 23 timers klinisk emnekurs til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Godkjent 23 t klinisk emnekurs

Innhold

Forarbeid + 3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

Søkt 23 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS
Aktuelle læringsmål i Spesialiseringsforskriften: 

LM 14: Ha kunnskap om betydningen av god (digital) kommunikasjon og kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteori.

LM 15: Kunne bruke (digital) kommunikasjon effektivt for å innhente og forstå pasientens perspektiver som grunnlag for presis diagnostikk.

LM 16: Kjenne styrker og svakheter i egne kommunikasjonsferdigheter og vite hvordan man kan få tilbakemeldinger og oppdatere sine ferdigheter.

LM-41; Å kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

LM-42: Anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

Allmennmedisinske læringsmål:

ALM-001: Sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis, selvstendig

ALM-026: Selvstendig kunne bruke tid og gjentatte konsultasjoner som virkemiddel i diagnostikk og behandling.

ALM-027: Å selvstendig kunne inngå i en varig og forpliktende profesjonell relasjon til pasienten.

ALM-043: Kunne skape trygge fysiske rammer som ivaretar pasientens verdighet, diskresjon, engasjement og sikkerhet.

ALM-045: Tilpasse kommunikasjonen til pasientens ståsted og preferanser, og til pasientens situasjon og medisinske tilstand.

ALM-049: Bruk av forskjellige (digitale) konsultasjonsteknikker og ha kunnskap om nytten av teknikkene ved ulike problemstillinger.

ALM-050: Selvstendig kunne effektivt innhente og bearbeide relevant medisinsk informasjon fra pasient gjennom anamneseopptak og andre kilder, inkludert pårørende der pasienten har gitt sitt samtykke.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?
SKIL-modellen har følgende målsetninger:
 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn
SKIL-modellens bestanddeler:
 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant.

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs eller som melder på gruppen (gruppeleder) finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/

Om studien - kvalitetspakken E-konsultasjon (EKO)

Velkommen til SKILs kvalitetspakke EKO som har som formål å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten i e-konsultasjoner. Inkludert i e-konsultasjoner er tekstbaserte e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner. Kvalitetspakken gir deg muligheten til å øke kvaliteten og pasientsikkerheten i din egen praksis ved å organisere e-konsultasjoner på en bedre måte i en travel hverdag.

Kvalitetspakken består av kartlegging av egen praksis, innhenting av brukererfaringer, tre oppdaterte e-læringsmoduler og tre gruppemøter for refleksjon og forbedring av egen praksis. Gruppemøtene vil bli spredt over en periode på ca. 8 måneder, og før hvert møte vil et e-læringskurs bli gjennomført.

Det er viktig å merke seg at kurset søker å telle til 23 timer for klinisk emnekurs for etter- og videreutdanning i allmennmedisin. Deltakelse i kurset vil gi deg muligheten til å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten i bruk av e-konsultasjoner, samtidig som du får oppdatert kunnskap og bedre oversikt over din egen praksis.

Mer informasjon om studien

Dette er samtidig en invitasjon til deg som fastlege, om å delta i et forskningsprosjekt om e-konsultasjoner, som er en obligatorisk del av SKIL-kurset du har meldt deg på. Evaluering av e-konsultasjoner (tekst, telefon og video) mellom pasienter og fastlege

Her finner du informasjon om målet for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. Kort fortalt dreier det seg om en kort, anonym, digital evaluering av digitale konsultasjoner – og senere en evaluering av hvordan dette påvirker praksisen din. Du er ikke nødt å gjennomføre et minste antall konsultasjoner for å få kurset godkjent.

Utgangspunktet for studien er et ønske om å skaffe mer kunnskap om egnetheten og sikkerheten ved e-konsultasjoner (tekst, telefon og video), kommunikasjonen som anvendes, og påvirkningen som e-konsultasjoner har på lege-pasientforholdet.

Vi ønsker å samle erfaringer fra både pasienter og leger. Resultatene inngår i en vitenskapelig studie støttet av Norges Forskningsråd. Resultatene vil også bli brukt anonymt på kursmøtene, for at du skal kunne fokusere på og bevisstgjøre deg din egen praksis. Målet er best mulig kvalitet i bruken av e-konsultasjoner (tekst, telefon og video) med fastlegen i fremtiden.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Studien er ledet av Nasjonalt senter for e-helseforskning / Universitetssykehuset i Nord-Norge, i samarbeid med NTNU i Trondheim og SKIL (Senter for kvalitet i legetjenester) i Bergen.   Hva innebærer det for deg å delta? Deltakelse innebærer å svare på digitale spørreskjema. Skjemaene inneholder spørsmål om konsultasjonene du velger ut (5 av hver kategori). Du samtykker til deltagelse ved å svare.   Det er frivillig å delta Det er frivillig å delta. Det er anonymt, og du vil ikke kunne identifiseres i svarene du gir. At studien er anonym, betyr også at det ikke er mulig å be om at svarene slettes i ettertid.

Etikk og personvern

Studien har vært fremlagt  Personvernombud ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Regional Etisk Komite (REK) og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Svarene behandles I henhold til norsk lovgivning, og vil bli slettet etter at forskningsresultatene er ferdige. Vi vil bare bruke opplysningene du gir til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Prosjektslutt er satt til juni 2026.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, ta kontakt med Nasjonalt senter for e-helseforskning: [email protected]

Vårt personvernombud ved UNN: [email protected]

Med vennlig hilsen
Paolo Zanaboni (professor/ prosjektleder)