Kvalitetsarbeid - fra teori til praksis

Kvalitetspakken gjør det mulig å forbedre eget valgt tema i praksis.

Kvalitetspakken er søkt refusjonsgodkjent

Denne kvalitetspakken gir deltakerne kunnskap om kvalitetsforbedring generelt og forhold som er viktige for legekontor spesielt. Målet er både å gi grunnleggende teoretisk kunnskap i tillegg til at deltakerne kan forbedre eget valgt tema på legekontoret.

Gjennom kvalitetspakken får du blant annet lære hvordan du:

 • benytter anerkjente metoder for kvalitetsforbedring i egen praksis.
 • får oversikt over egen praksis inkludert tilgang til aktuelle statistikk-kilder.
 • planlegger og følger opp tiltak for kvalitetsforbedring.
 • vurderer hvordan du kan implementere gode tiltak som en integrert del av praksis.

Kvalitetspakken består av:

 • 1 e-læringsmodul
 • 3 gruppemøter* + 3 arbeidsark
*Kvalitetspakken består av tre gruppemøter spredt i tid med totalt ca. 8 måneder.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

1 e-modul + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Søkt

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

1 e-læringsmodul + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Felles kompetansemål

35: Kjenne til omfanget av uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass og datakildene som finnes.

37: Kunne melde uønskede hendelser og pasientskader, forstå mulige årsaker til hendelsen, vite hvordan hendelsen skal følges opp og hvordan ideer til forbedring kan fremmes og arbeides med på egen arbeidsplass.

38: Kjenne til støtteordninger for leger og annet helsepersonell ved uønskede hendelser og pasientskader på egen arbeidsplass.

40: Kjenne til de ulike kvalitetsregistrene og hvordan disse brukes i forbedring av helsetjenesten.

41: Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

42: Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

43: Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjons-, kontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan resultater fra forbedringsarbeid publiseres.

 

Allmennmedisinske kompetansemål

1: Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.

 

Samfunnsmedisinske kompetansemål

10: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll.

11: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier.

14: Selvstendig kunne bistå egen organisasjon med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøtene) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant. Informasjon til gruppelederen finner du her: https://www.skilnet.no/komigang/

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/