Bedre legemiddelbruk i allmennpraksis (LMG)

Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med Legemiddelverket, IGS, UiB og NTNU

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Riktig legemiddelbehandling i allmennpraksis er nødvendig for å sikre god pasientsikkerhet.

Legemiddelgjennomgang er en
systematisk gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert vurdering av indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner
og pasientenes individuelle behov.

Legemiddelgjennomgang gir bedre oversikt og større
trygghet for både lege og pasient.

Kvalitetspakken i
Legemiddelgjennomgang er  godkjent som et 18 timers klinisk emnekurs,
og består at tre gruppemøter med forutgående e-læringsmodul til
hvert møte.


Innholdet i e-læringsmodulene er som
følger:

 1. møte:
  Sjekklisten for legemiddelgjennomgang
 2. møte:
  Polyfarmasi hos eldre
 3. møte:
  Behandling med antitrombotiske legemidler

Gjennom
gruppemøtene får du mulighet til å diskutere praksis med kolleger, planlegge og følge opp kvalitetsforbedring.

Dette kurset benytter statistikk fra prosjekt allmennlegedata, som alle fastleger har gratis tilgang til. Pålogging til statistikk er via Helseaktørportalen. Mer informasjon om statistikk får du gjennom e-læringsmodulene.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

18 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

FKM 27 Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).

FKM 28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).

FKM 33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).

FKM 41 Kunne anvende relevante e-helseverktøy i arbeidet med forbedring av klinisk praksis, pasientforløp, administrative arbeidsprosesser og samhandling.

FKM 42 Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

ALM 028 Selvstendig kunne arbeide pasientsentrert med fokus på pasienten, pasientens kontekst og pasientens presenterte problem.

ALM 029 Selvstendig kunne tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient.

ALM 74 Selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.

ALM 076 Selvstendig kunne vurdere utfordringer, gjøre avveiinger og prioritere når det foreligger mer enn en sykdom hos pasienten.

ALM 077 Selvstendig kunne de viktigste interaksjoner ved multifarmasi og etter en samlet vurdering kunne prioritere rett behandling for pasienten.

ALM 080 Ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold, og spesielle sykdomsuttrykk i forskjellige faser i livet, som hos spedbarn, barn og eldre (endret legemiddelvirkning hos eldre).

Kommunehelsetjenesten 039: Under supervisjon kunne sikre trygg medikamentbruk hos eldre, herunder kunne anvende metode for legemiddelgjennomgang.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant. Informasjon til gruppelederen finner du her: https://www.skilnet.no/komigang/

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/