Sunn seksuell helse hele livet 2

Kvalitetspakken er utviklet i samarbeid med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) / Oslo Kommune

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Dette kurset er et praktisk kurs om hvordan du som fastlege kan utrede og følge opp problemstillinger knyttet til seksuell helse.

Målet er å bidra til økt kompetanse og bedre kvalitet. Du vil også vite hvor du kan finne mer kunnskap.
I grunnutdanningen opplever mange at det blir fokusert mest på tema som fertilitet, ønskede og uønskede svangerskap og kjønnssykdommer. Dette er viktig, men seksualitet kan være en ressurs og kilde til helse gjennom hele livsløpet. Positiv seksualitet bør tilstrebes hos alle uansett kjønn, legning, funksjonsnivå og alder.

Du går blant annet gjennom:

 • Hormonbehandling for både kvinner og menn, inkludert HRT ved overgangsalder og bruk av testosteron hos menn. Vi går også inn på kjønnsbekreftende behandling og fastlegens rolle.
 • Overgrepsproblematikk, omskjæring og kjønnslemlestelse.
 • Seksuell dysfunksjon og utfordringer hos personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Sammen med dine kolleger vil du også diskutere hvordan kvaliteten er i egen praksis, og dere skal jobbe med forbedring av de områdene hvor det er nødvendig.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

4.000,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

ALM 008    Helhetlig tilnærming – Kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonsstrategier

ALM 011    Folkehelsearbeidet lokalt – helsemessige utsatte grupper

ALM 023    Symptomer og sykdommer – uselektert populasjon

ALM 024    Pasientens erfaringsbakgrunn, arbeidslivstilknytning og sosiale miljø – påvirkning på sykdom

ALM 029    Tilpasse behandling og oppfølging til hver enkelt pasient

ALM 030    Mestring hos pasienten og lindring av pasientens plager

ALM 032    Levevaner eller behandling som fremmer autonomi og mestring – veilede og motivere

ALM 033    Individuelle forskjeller i legesøkningsatferd og implikasjoner for fortolkning av symptomer

ALM 042    Kommunikasjonsferdigheter

ALM 080    Fysiologiske og epidemiologiske forhold, spesielle sykdomsuttrykk – faser i livet

Felles kompetansemål:

FKM LM-19  Kommunikasjonsferdigheter    Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).

 

 

FKM LM-42  Forbedringskunnskap    Kunne anvende forbedringskunnskap til å forbedre klinisk praksis, pasientforløp og/eller administrative arbeidsprosesser på egen arbeidsplass.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant.

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs eller som melder på gruppen (gruppeleder) finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/