Kommunikasjon om sex

Kurs om kommunikasjon om sex, prevensjon og ulike kjønnsidentiteter

Kvalitetspakken er refusjonsgodkjent

Dette kurset er et praktisk kurs om hvordan du som fastlege kan øke kompetansen din på kommunikasjon om sex, prevensjon og ulike kjønnsidentiteter.

Syns du det er vanskelig å vite hvordan du skal innlede samtaler om sex med pasientene dine? Blir du fremmedgjort av alle ordene og begrepene, og opplever du at du ikke helt henger med i diskusjoner om han, hen eller de? Etter å ha tatt dette kurset vil du oppleve at terskelen for å snakke om seksualitet og kjønnsidentitet blir lavere. Du får påfyll av informasjon om prevensjon, abort, seksuelt overførbare infeksjoner og kjønnsidentitet, og blir tryggere i veiledningen av pasientene. Det er viktig at positiv seksualitet tilstrebes hos alle, uavhengig av kjønn, legning, funksjonsnivå og alder. Fastlegen bør ha et minimum av sexologisk kompetanse, og dette kurset vil bidra til å øke kompetansen din – uansett hvor høy eller lav den er i dag.

I dette kurset går du blant annet gjennom:

 • Kommunikasjon med pasienter om sex – hvordan åpne samtalen?
 • Abort – når og hvordan
 • Oppdatering på ulike prevensjonsmetoder og hvordan disse kan brukes i praksis
 • Hvordan kan fastlegen bidra til at pasienter i ulike aldersgrupper klarer å sette grenser for egen seksualitet?
 • Seksuelt mangfold og seksuelle minoriteter
 • Kjønnsidentitet

Vi legger opp til at du sammen med dine kolleger kan diskutere hvordan kvaliteten er i egen praksis, og dere utfordres på å jobbe med forbedring av de områdene hvor dere finner det nødvendig.

Pris

5.500,- (fritatt mva.)

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-moduler + 3 møter

Tidsbruk

7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2/5 - 12

Hvor (nett / fysisk)

Valgfritt

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Pris

5.500,- inkl. mva.

Refusjonsgodkjent

Ja

Læringsmål / ALIS

Ja

Kursgodkjenning

15 t klinisk emnekurs

Metode

3 e-læringsmoduler + 3 møter

Tidsbruk

Kurset går over ca. 7 - 8 mnd.

Deltakere min. / anbefalt

2 / 5 - 12

Hvor

Valgfritt - nett / fysisk

Når (oppstartsdato)

Valgfritt

Relevante læringsmål i ny spesialistforskrift ALIS

Felles kompetansemål:

FKM LM-04 Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.
FKM LM-05 Forebyggende arbeid på individ- og gruppenivå. Kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid på individ- og gruppenivå.
FKM LM-28 Veie kunnskap ved samvalg. Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).
FKM LM-41, -42 og -43
FKM LM-51
FKM LM-53 Individuelle oppfølgingsbehov. Kunne identifisere og konkretisere individuelle behov for opplæring og legge til rette for læring og mestring.

Allmennmedisinske læringsmål:
ALM 031 Selvstendig kunne yte adekvate primærhelsetjenester til pasientpopulasjonen gjennom hele livsløpet.
ALM 032 Selvstendig kunne veilede og motivere pasienter for helsefremmende endringer i forhold til levevaner eller behandling på en måte som fremmer autonomi og mestring.
ALM 045 Selvstendig kunne tilpasse kommunikasjonen til pasientens ståsted og preferanser, og til pasientens situasjon og medisinske tilstand.
ALM 049 Selvstendig kunne bruke forskjellige konsultasjonsteknikker og ha kunnskap om nytten av teknikkene ved ulike problemstillinger.
ALM 078 Kjenne til og kunne ivareta særtrekk ved diagnostikk og behandling av ulike aldersgrupper og etnisiteter.
ALM 011 Selvstendig kunne bidra med observasjoner og kunnskap inn i det lokale folkehelsearbeidet, samt ivareta helsemessige utsatte grupper spesielt.
ALM 08 Selvstendig kunne ha en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende, og kunne bruke kommunikasjonsferdigheter og -strategier for å hjelpe pasienter og pårørende til å fatte kvalifiserte beslutninger om egen helseatferd.

SKIL-modellen - hvordan gjennomføre kurset?

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema
 • Gjøre det mulig for alle legekontor og smågrupper å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege)
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn

SKIL-modellens bestanddeler:

 • E-læringskurs (i forkant av gruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet
 • Data fra egen praksis
 • Organiserte gruppemøter
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med gruppemøter
Må jeg installere programvare?

Nei, installasjon av programvare er ikke nødvendig.

Deltakerinformasjon

En kvalitetspakke krever minimum to deltakere per kurs, det er anbefalt å ha med 5 – 12 deltakere.

Hvem kan ta kurset sammen?

Hvordan sette sammen gruppen?

Gruppen settes sammen av den første som melder seg på gjennom påmeldingsskjema (dette blir automatisk gruppeleder i gruppen). Gruppeleder kan selvsagt endres i etterkant.

Mer praktisk informasjon til deg som skal delta på SKIL-kurs eller som melder på gruppen (gruppeleder) finner du her: https://www.skilnet.no/innhold/deltakerinformasjon/