Kvalitetsseminar

Kvalitetsseminaret er en møteplass for både kommuneoverleger, fastleger og andre som jobber innenfor kommunehelsetjenesten hvor man drøfter hvordan man kan oppnå høy pasientsikkerhet og god kvalitet.

Kvalitetsseminaret varer i 6 skoletimer (6×45 minutter). Kurset er godkjent som 6 valgfrie timer til legers etter- og videreutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin. Det anbefales at både fastleger, kommuneoverlege og andre involverte i kvalitetsarbeid i kommunen deltar.

Kvalitetsseminaret arrangeres av kommuneoverlege via SKIL Kommunedashboard og alle deltakerne får muligheten til å vurdere kvalitet og planlegge kvalitetsarbeidet på egen arbeidsplass. Videre diskuteres hvordan kvalitetsarbeidet skal ledes og organiseres i kommunen.

Nøkkeldata fra kvalitetsseminaret presenteres i aggregert form i SKIL Kommunedashboard. Mer informasjon om organisering av kvalitetsseminar finner du på dreiebok for kommunesamarbeid.

Agenda
 • Kvalitetsarbeidet hittil. Hvilke gode erfaringer og hvilke utfordringer har dere? (45 minutter)
 • Indikatorer fra kommunen – diskusjon av statistikk (60 minutter)
 • Kartlegging av egen praksis og eget arbeidssted – audit (60 minutter)
 • Mål for kvalitetsarbeidet fremover, planlegging av kvalitetsprosjekt (60 minutter)
 • Organisering av kvalitetsarbeidet i kommunen og på legekontorene (30 minutter)
 • Evaluering og avslutning (15 minutter)
Kompetansemål
 • FKM 40 – Kjenne til de ulike kvalitetsregistrene og hvordan disse brukes i forbedring av helsetjenesten.
 • FKM 62 – Kunne reflektere over egen rolle og ansvar i et helhetlig helsevesen, og balansere rollen som pasientens hjelper med rollen som portvokter og forvalter.
 • FKM 63 – Kjenne til hvordan kommunens samfunnsmedisinske arbeid organiseres og utføres.
 • FKM 72 – Kjenne til hvordan organisering (arbeids/oppgavedeling og logistikk) påvirker kvaliteten i pasientbehandlingen.
 • ALM 01 – Selvstendig kunne sikre faglig forsvarlighet av egen, klinisk praksis.
 • SAM 14 – Selvstendig kunne bistå egen organisasjon med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.

Kvalitetsrapport

Eksempler på innhold i kvalitetsrapporten

 • Hvorfor denne kvalitetsrapporten?
 • Data og faktatall fra kommunen
  • Helfo
  • KPR
 • Legenes vurdering av kvalitetsarbeidet
 • Uttrekksdata fra legekontorene (Medrave)
 • Organisering og ledelse av legekontorene i kommunen
 • Kvalitetsarbeidet fremover
 • Indikatorer
rapportmockup_3